Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » zakoni

zakoni

Uredba o odgajivačkom programu za 2016.

Uredba o utvr?ivanju godišnjeg programa za sprovo?enje odgajiva?kog programa za 2016. godinu. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 29/16 od 18. marta 2016. godine. Uredbom se utvr?uje obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, p?elarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovo?enje ovih mera, kao i na?in raspodele sredstava.   Zahtev za ... Read More »

Zakon važi ? Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji

Zakon važi ? Somborski poljoprivrednici održali su ju?e novi protest ispred Gradske ku?e, traže?i da lokalna samouprava raspiše licitaciju za državno poljoprivredno zemljište. Oni su upozorili i na problem sa uzurpacijom više od 5.000 hektara poljoprivredne zemlje u Somboru, a sa njima su razgovarali predstavnici grada, koji su im uru?ili zaklju?ak Vlade Srbije od 11. marta. U njemu se preporu?uje lokalnim ... Read More »

Zaštita životne sredine – Zakon u Skupštini

Zaštita životne sredine – „Predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine imaju za cilj da doprinesu uspostavljanju predvidivosti i kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, ve?em stepenu uskla?enosti propisa Republike Srbije sa propisima EU, kao i ve?oj me?usobnoj usaglašenosti doma?ih propisa, a samim tim i efikasnijoj primeni propisa u ovoj oblasti. Jedna od klju?nih izmena i dopuna ... Read More »

Regres za đubrivo – nove izmene pravilnika

Regres za ?ubrivo – tokom ove godine promenjeni su vremenski termini podnošenja zahteva i smanjen regres za ?ubrivo ?! Izmena pravilnika za regresiranje ?ubriva je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 05. februara 2016. godine. Po novom izmenjenom pravilniku ra?uni za ?ubrivo važe ako su izdati od 16. novembra prethodne godine do 30. septembra teku?e godine. Regres po ... Read More »