Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 45)

Voćarstvo

Marela hibrid kombinuje osobine trešnje i višnje

Marela hibrid,  trešnje i višnje, (S. Avium h S. Vulgars),  te ima osobine  i trešnje i višnje. Neki je ubrajaju u višnju, dok je drugi opisuju kao posebnu vrstu. Po habitusu plod više li?i na trešnju,[/checklist] ali je aroma višnjina, tako je kvalitetniji i od jedne i od druge, te je vrlo cenjen za potrošnju u svežem stanju, kao stono  ... Read More »

Miner zmijolikih mina u jabučnjaku

miner knip sadnice bolesti savetovanje rezidba voća nedostatak azota

Miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – Ova šteto?ina ima 3-4 generacije godišnje. Prezimljava leptir u pukotinama kore. Leptiri po?inju sa letom pred cvetanje jabuke i polažu jaja ispod epidermisa na nali?ju lista tokom aprila i maja. Iz jaja se razvijaju gusenice koje se ubušuju u list i prave vijugave uske mine. Gusenice ovog minera se hrane palisadnim tkivom, stavaraju?i duge ... Read More »

Zaštita voćnjaka, useva nakon štete od grada

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad voćnjak

Zaštita vo?njaka, useva – Nevreme pra?eno kišom, jakim vetrom i vrlo ?esto gradom, može na?initi   velike štete usevima.      Obaveštavamo proizvo?a?e da u roku od 24 ?asa je neophodno obaviti tretiranje preparatima na bazi bakra. Pored vidljivih direknih šteta  pojave mehani?kih ošte?enja koje grad izaziva, dolazi i do indireknih šteta a to su rane i ozlede koje nastaju od udara ... Read More »

NAVODNJAVANJE zasada maline uslov vrhunske proizvodnje

NAVODNJAVANJE ZASADA MALINE- Poljoprivredni proizvo?a?i u Topli?kom okrugu sve više gaje malinu. U mestu Žu? nadomak Kuršumlije proizvo?a?i maline pove?avaju površine pod ovom kulturom. Savetima podsti?emo ovu vo?nu kulturu. Za dobar razvoj sadnica maline i visoke prinose odli?nog kvaliteta plodova, neophodno je da tokom ?itave vegetacije u zemljištu ima dovoljno vlage. Najkriti?niji periodi sa izraženom potrebom za vodom su u ... Read More »

Breskva kovrdžavost lista zabrinjava voćare

Breskva kovrdžavost lista   je jedna od najopasnijih bolesti breskve kod nas. Može naneti vrlo velike štete ako se breskva ne tretira fungicidima blagovremeno, a to je  kasno u jesen i rano s prole?a. Bolest se razvija na svim zeljastim delovima  liš?u, mladarima, cvetu i plodu. Breskva kovrdžavost lista zabrinjava vo?are Ova bolest ne dovodi do direktnog sušenja vo?ke ve? ... Read More »

Proređivanje plodova kajsije – bolji kvalitet

Prore?ivanje plodova je pomotehni?ka mera koja predstavlja dopunu rezidbe kojom se reguliše rodnost vo?aka. Izvodi se uglavnom kod stabala koja su preoptere?ena rodom, a u cilju poboljšanja krupno?e i kvaliteta ploda. U povoljnim uslovima kajsija se odlikuje visokim stepenom zametanja plodova od 60-80%. Ovako obilno zametanje iscrpljuje vo?ku, što se negativno odražava na vegetativni rast, ujedna?enost sazrevanja, krupno?u i kvalitet ... Read More »

Jabučna osa, kruškina osa napadaju plodove

Jabu?na osa (Hoplocampa testudinea) i kruškina osa (Hoplocampa brevis)se javljaju u vreme cvetanja (kraj aprila i po?etak maja). Odlažu jaja ispod ?aši?nih listi?a ili u cvetnu ložu. Mesto odlaganja jaja kod kruškine ose je u obliku reza na pokožici gde je pokožica malo podignuta. Vreme napada je najduže mesec dana nakon cvetanja a posle toga pagusenice idu u zemlju gde ... Read More »

Šljiva plamenjača može da ” ogoli ” voćnjake

Šljiva plamenja?a – Gljiva Polystigma rubrum izaziva plamenja?u šljive i može dovesti do defolijacije i slabljenja vitalnosti vo?aka. Mladari teško zdrvenjavaju pa su podložni izmrzavanju tokom zime. Obrazovanje cvetnih pupoljaka je slabije što uti?e na prinos u narednoj godini. Plodovi su sitni, lošeg ukusa, ?esto opadaju. Posebno je osetljiva Požega?a. Patogen se održava se u zaraženom, opalom liš?u gde formira ... Read More »

Malina zaštita od malinine bube u cvetanju

Malina zaštita – Malinina buba je poznata kao opasna šteto?ina cvetnih pupoljaka, cveta i ploda maline u nas. Kada se javlja masovno, što nije redak slu?aj, smanjuje prinos i do 80%. Ukoliko su klimatske prilike povoljnije ( toplo i suvo vreme ) ženke su aktivnije. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasli insekt, koji se pojavljuje krajem aprila i ... Read More »