Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 43)

Voćarstvo

Rezidba voćaka je važna radi budućeg roda

Rezidba vo?aka i formiranje krošnje je jedna od najzna?ajnijih agrotehni?kih radnji, a cilj toga je pravilno obrazovanje krune vo?aka, brži rod i zadovoljavaju?a rodnost i visok kvaliteta plodova. Pravilnu formu krošnje postižemo savijanjem grana i postupkom letnje zelene rezidbe, koja se provodi u toku vegetacije. Povijanje i usmeravanje jednogodišnjih izdanaka sa specijalnim savija?ima grana je izuzetno zna?ajna mera u formiranju ... Read More »

Rezidba voća – osnovni razlozi vršenja rezidbe

Rezidba vo?a – Osnovni zadatak zimske rezidbe u zasadima jabuke je da ostvari optimalne uslove za formiranje kvalitetnih cvetnih pupoljaka, odnosno ograni?enje trajanja vegetativnog rasta, puno i direktno osvetljenje i dobar energetski bilans u toku perioda akumulacije. Ograni?avanje vegetativnog rasta postiže se optimalnim optere?enjem vo?ke rodom i ostavljanjem onolikog broja ta?aka vegetativnog rasta a prema vegetativnom potencijalu vo?ke. Rezidba vo?a ... Read More »