Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 43)

Voćarstvo

Manjak elemenata kod voćaka – vizuelno

trešnja kordija manjak elemenata

Manjak elemenata kod voćaka. Potrebe biljaka za hranljivim elementima i identifikacija njihovih nedostataka mogu se odrediti vizuelno na osnovu odgovarajućih simptoma na biljci i putem analize zemljišta ili biljnog tkiva. Pošto svaki od ova tri načina ima svoje prednosti i nedostatke, treba ih kombinovati i redovno primenjivati. Vizuelna identifikacija Nedostatak ( manjak elemenata) ili suvišak hranljivih elemenata obično izaziva određene ... Read More »

Kvalitet sadnog materijala je najvažniji

Kvalitet sadnog materijala Prilikom procesa proizvodnje sadnica trebalo bi primenjivati takve postupke koji ?e omogu?iti maksimalan kvalitet sadnog materijala, koji je preduslov za dobijanje zadovoljavaju?ih rezultata zasnovanog zasada. I pored tako proizvedenih sadnica, one ne moraju biti automatski prepo-ru?ene za sadnju na stalnom mestu, ukoliko se samim sadnicama, od njihovog va?enja iz rastila do sadnje, postupa ne stru?no i ne ... Read More »

Novi zasadi maline, izbor pogodnog terena

zasadi malina mikotoksini maline letnji

Novi zasadi maline. Interesovanje proizvo?a?a za podizanje novih zasada maline  ove jeseni na podru?ju Kolubarskog okruga je veliko. Pored sorte vilamet koja je vode?a sorta proširuju se I površine pod remontantnim sortama maline a od jednorodnih sorti  Glen Emple,  Tulamin I Miker. Malina se može saditi od završetka vegetacije u jesen pa sve do po?etka vegetacije u prole?e. Pre same ... Read More »

Sadnja sadnica voćaka na pravilan način

Sadnja sadnica – Prilikom sadnje vo?aka treba postupati pažljivo i obratiti dosta pažnje na mnoge detalje koje su bitne za uspeh sadnje. Uzimati kvalitetan sadni materijal, koji je zdrav, bezvirusan i koji nije nije povre?en prilikom vadjenja sadnica u vo?nom rasadniku, jer sadnice sa povre?enim žilama se teže primaju i ako se prime duže boluju, sporije kre?u u prole?e naredne ... Read More »

Sorte jabuka – koju sortu izabrati za sadnju?

Sorte jabuka – Usvojena lista sorti jabuke (1993.godine) obuhvata slede?e grupe: –     sorte jabuke za proizvodne zasade (vode?e, prate?e) –     sorte jabuke lokalnog zna?aja –     perspektivne sorte jabuke –     sorte jabuke za proizvodnju biološki vredne hrane Sorte jabuke za proizvodne zasade: a)   Vode?e sorte Džonagold (Jonagold) Zlatni delišes ( Golden Delicios) Melroz (Melrose) Ajdared (Idared) b)   Prate?e sorte Vista bela ... Read More »

Breskve sadnja, za slasne zalogaje tokom leta

Breskve sadnja – Breskva je vo?na vrsta koja vodi poreklo iz Kine. Najviše se uzgaja na prostorima Italije, Španije, Gr?ke i Francuske.Pun rod breskva postiže u petoj godini a plodonosi 12-15 godina. U punom rodu i pri dobrim agroekološkim uslovima breskva daje 30-40 tona po hektaru. Sadnja breskve se obavlja u jesen ili rano u prole?e.U pripremljene rupe se postavi ... Read More »

SORTE trešnje niskog rasta – podloga Gisela 5

SORTE trešnje niskog rasta – Trešnja je prvo vo?e koje najavljuje leto i raste u gotovo svakom vo?njaku. Do sada su one bile kalemljene na razli?itim podlogama, od kojih je zavisila i veli?ina vo?ke. Branje zrelih plodova na visokim vo?kama je otežano, jer su najkvalitetniji plodovi na vrhu i krajevima grana. Nemogu?e je zaštititi vo?ku od ptica, a krošnje ujedno ... Read More »

Pesticidi – kako postupati sa njima, kako ih mešati

Pesticidi – Korisnici pesticida su ?esto u prilici da istovremeno koriste više pesticida u cilju suzbijanja ve?eg broja štetnih organizama radi istovremene zaštite biljaka od bolesti i šteto?ina. Mešanje pesticida je delikatan posao koji je potrebno pažljivo i dobro uraditi. Pri nestru?nom mešanju pesticidi može bitno da se izmeni kvalitet i efekat zaštite i do?e do drugih, neželjenih posledica. Iz ... Read More »

Rakija – odležavanje i značaj za dobar kvalitet

Rakija – odležavanje. Pod pojmom dozrevanja, odležavanja ili starenja destilata ili gotove rakije, podrazumeva se najkra?e vreme potrbno da destilat ili gotova rakija stoji pri odre?enim uslovima po pravilu to su odre?ena temperatura, prisustvo male koli?ine vazduha odnosno kiseonika i sud odnosno ba?va – bure od odgovaraju?e vrste materijala, da bi poprimio zadovoljavaju?i kvalitet svojstven odre?enoj vrsti rakije. Po završenoj ... Read More »

Vino od kupina za zdravlje i dobru zaradu

Vino od kupina – Slatki plodovi kupine su bogati vitaminima i mineralima.Ali možete praviti i KUPINOVO VINO-veoma traženo i cenjeno zbog lekovitih osobina.Od jagodi?astog vo?a mogu se spraviti veoma cenjena stona i desertna vina.   Šira jagodi?stog vo?a se karakteriše velikim sadržajem kiselina, pa se koriguje u smislu smanjenja istih. Ovo je neophodno, jer bi vino dobijeno od šire sa ... Read More »