Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 41)

Voćarstvo

Voćnjak u decembru – pravo vreme za zaštitu

Vo?njak u decembru, od poslova je aktuelno kre?enje stabala, kao i nastavak jesenje sadnje, presa?ivanje vo?aka i popunjavanje praznih mesta. Ukoliko su vremenske prilike povoljne, odnosno, kada zemlja nije smrzla i kada je temperatura vazduha iznad nule, a zemljište pripremljeno ili jame iskopane, mogu se saditi vo?ke. Vo?njak u decembru – Zimsko sa?enje je bolje od prole?njeg. Ako je sadnja ... Read More »

Breskve – podloga ishtara za sigurnu proizvodnju

Breskve – podloga ishtara. U modernom na?inu gajenja vo?a VEGETATIVNA podloga ima važnu ulogu. Brojne su varijante i svaki pomak u razvoju podloga donosi poboljšanje i pove?ava efikasnost uzgoja.  Jedna od njih je IŠTARA. Nastala je u INRA (Bordo, Francuska), kao kompleksni me?uvrsni hibrid. Razmnožava se mikropropagacijom. Zrele reznice se teško ožiljavaju. Osetljivija je na asfikciju korena ( nedovoljan sadržaj ... Read More »

Sadnja malina u ravnoj Vojvodini uspešan primer

Sadnja malina na površini od tri hektara u ataru Ostoji?eva, pionirski je poduhvat ?lanova Udruženja pol?oprivrednika „Potiski ratar“ iz ovog sela ?okanske opštine.  Predsednik „Potiskih ratara“ Miodrag Grbin isti?e da su ovo prve plantaže malina u severnom Banatu, a zasa?ena je sorta „polana”, nastala u Pol?skoj, koja se ve? više godina uspešno gaji u Ratkovu kod Odžaka. Malinjaci su podignuti ... Read More »

Plavo prskanje voćaka, priprema za zimu

Plavo prskanje – Temperature iznad +5 C omogu?ava prskanje. Posle berbe, u okviru jesenjih radova u vo?njaku,po?inje priprema vo?njaka za narednu sezonu. Samo oni koji se blagovremeno pripreme mogu u slede?oj vegetaciji o?ekivati zadovoljavaju?i prinos i kvalitet plodova. Kada se radi o higijeni vo?njaka, uklanjaju se osušena stabala, suve i polomljene grane, ruli plodovi, i drugi biljni ostaci koji su ... Read More »

Suša agrotehničke mere za zaštitu voćaka

Suša agrotehni?ke mere – Svedoci smo poslednjih godina velikog negativnog uticaja suše i visokih temperatura na vo?ne vrste. Kako bi se umanjilo negativno dejstvo suše na vo?ke i kako bi one lakše podnele te stresne situacije moraju biti u dobroj kondiciji koja uti?e na promet vode u biljci i održavanje životnih funkcija. Na promet vode u vo?kama uti?e mnogo faktora. ... Read More »

Manjak elemenata kod voćaka – vizuelno

Manjak elemenata kod vo?aka. Potrebe biljaka za hranljivim elementima i identifikacija njihovih nedostataka mogu se odrediti vizuelno na osnovu odgovaraju?ih simptoma na biljci i putem analize zemljišta ili biljnog tkiva. Pošto svaki od ova tri na?ina ima svoje prednosti i nedostatke, treba ih kombinovati i redovno primenjivati. Vizuelna identifikacija Nedostatak ili suvišak hranljivih elemenata obi?no izaziva odre?ene simptome na biljci ... Read More »

Kvalitet sadnog materijala je najvažniji

Kvalitet sadnog materijala Prilikom procesa proizvodnje sadnica trebalo bi primenjivati takve postupke koji ?e omogu?iti maksimalan kvalitet sadnog materijala, koji je preduslov za dobijanje zadovoljavaju?ih rezultata zasnovanog zasada. I pored tako proizvedenih sadnica, one ne moraju biti automatski prepo-ru?ene za sadnju na stalnom mestu, ukoliko se samim sadnicama, od njihovog va?enja iz rastila do sadnje, postupa ne stru?no i ne ... Read More »

Malina uzgoj na savremen način daje više

Malina je traženo vo?e tokom cele godine. Samo savremeni na?in uzgoja, uz primenu nau?nih saznanja, može doprineti da dobijeni prinos po hektaru opravda ulaganje i dobit bude zadovoljavaju?a za proizvo?a?e. Izgradnjom mini hladnja?a ?e proizvo?a?i postati prave “gazde” svoga proizvoda – maline. Pogledajte ra?unicu podizanja zasada i sami izra?unajte da li je to ono u šta želite da uložite svoj ... Read More »

Novi zasadi maline, izbor pogodnog terena

zasadi malina mikotoksini

Novi zasadi maline. Interesovanje proizvo?a?a za podizanje novih zasada maline  ove jeseni na podru?ju Kolubarskog okruga je veliko. Pored sorte vilamet koja je vode?a sorta proširuju se I površine pod remontantnim sortama maline a od jednorodnih sorti  Glen Emple,  Tulamin I Miker. Malina se može saditi od završetka vegetacije u jesen pa sve do po?etka vegetacije u prole?e. Pre same ... Read More »

Sadnja sadnica voćaka na pravilan način

Sadnja sadnica – Prilikom sadnje vo?aka treba postupati pažljivo i obratiti dosta pažnje na mnoge detalje koje su bitne za uspeh sadnje. Uzimati kvalitetan sadni materijal, koji je zdrav, bezvirusan i koji nije nije povre?en prilikom vadjenja sadnica u vo?nom rasadniku, jer sadnice sa povre?enim žilama se teže primaju i ako se prime duže boluju, sporije kre?u u prole?e naredne ... Read More »