Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 30)

Voćarstvo

Bor element koji pomaže boljoj oplodnji

bor element kvalitet groždja

Bor element je biogeni elemenat višestruko zna?ajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kre?e zajedno sa vodom. Pre svega, on uti?e na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima). Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora ... Read More »

Trešnje – pomotehničke mere za dobar rod u voćnjaku

trešnje izbor sorti trešnjina muva

Trešnje pomotehničke mere – U uslovima žestoke konkurencije na svetskom tržištu stone trešnje, dobijanje krupnog i kvalitetnog ploda postalo je imperativ. Kao dodatak ovome, na raspolaganju je sve manje kvalitetne radne snage, pa su i troškovi njenog angažovanja sve veći. Stvorila se potreba da se stabla u zasadima sade gušće, lako održavaju i rano prorode, da je konstantna produkcija osvetljenog rodnog drveta ... Read More »

Podsticaji za uzgoj jagodičastog voća

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Podsticaji – još 5 dana za podnošenje zahteva za osvarenje podsticaja za jagodi?asto vo?e. Ako ste posadili jagode u avgustu eto prilike da smanjite troškove zasnivanja zasada.  0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih vo?aka, a za šumsku jagodu 0,05 ha; Najve?a površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 ha, a za proizvodne ... Read More »

Dunja – vreme za berbu je u oktobru mesecu

zimska rezidba dunja trijumf agroekološki uslovi dunja mirisna

Plodovi dunje se beru u oktobru mesecu. Zrelost za jelo plodovi dunje ne dostižu na stablu, ve? 1-2 meseca nakon berbe. Kod dunje kao i kod ostalih vo?aka postoje dva stepena zrelosti ploda: fiziološka ili (botani?ka zrelost) i potpuna ili (konzumna zrelost). Plodovi dunje su fiziološki zreli kad dostignu maksimalnu krupno?u za doti?nu sortu, kad dobiju žu?kastu ili žutu boju, ... Read More »

Djubrenje voćaka je nužan uslov za obilan kvalitetan rod

maline jabuke uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja

Djubrenje vo?aka – Na održavanje i redovno plodonošenje vo?nih zasada veliki uticaj ima djubrenje i obrada zemljišta. DJubrenje  vo?aka se direktno odražava pored plodnosti i na strukturu zemljišta. Reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, poja?ava otpornost vo?aka prema niskim tempera – turama, bolestima i šteto?inama, a ujedno doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Osnovno djubrenje vo?aka ima ... Read More »

Zemljište vrste pogodne za zasade trešnje, višnje

zaštita koštičavog voća zemljište vrste

Zemljište vrste za zasade trešnje, višnje. Trešnja, a naročito višnja nisu veliki probirac zemljišta. Najbolje uspevaju na dubokim, rastresitim, propusnim, umereno vlažnim i plodnim zemljištima. Najpogodniji tipovi zemljišta za njihovo gajenje su gajnjače, aluvijalna zemljišta, karbonatni černozemi i lakše smonice. Zahtevi trešnje i višnje prema zemljištu zavise o podlozi na kojoj su cepljene sorte.Divlja trešnja zahteva duboka, rastresita, umereno vlažna ... Read More »

Voćnjaci u jesen, zaštita i prevencija

obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Voćnjaci u jesen – Voćnjacima gde je i dalje prisutna celokupna zelena lisna masa na stablima preporučuje se tretman kalijum sulfatom (KS04). Ovim tretmanom ubrzavamo sazrevanje lastara i pripremu biljaka za period zimskog mirovanja, i izbegavamo rizik od oštećenja prouzrokovanih ranim jesenjim mrazevima. Ovaj period je idealan za krečenje stabala koje ima za cilj dezinfekciju debla i sprečavanje izmrzavanja biljaka ... Read More »

Sorte jabuka – koju sortu izabrati za sadnju?

breburn jabuka

Sorte jabuka – Usvojena lista sorti jabuke (1993.godine) obuhvata sledeće grupe: –     sorte jabuke za proizvodne zasade (vodeće, prateće) –     sorte jabuke lokalnog značaja –     perspektivne sorte jabuke –     sorte jabuke za proizvodnju biološki vredne hrane Sorte jabuke za proizvodne zasade: a)   Vodeće sorte Džonagold (Jonagold) Zlatni delišes ( Golden Delicios) Melroz (Melrose) Ajdared (Idared) b)   Prateće sorte Vista bela ... Read More »

Zasadi voća, oprez pri kupovinu sadnica

protivgradne mreže mreže novi zasadi voća rak korena zaštita

Zasadi vo?a – Sve više poljoprivrednika podiže zasade vo?a. Ulaganja su velika i mora se biti oprezan pri izboru sorti i kvalitetu sadnica. Ove godine postoji manjak sadnica vo?a i bilo je potrebno na vreme rezervisati željene sorte. Pri podizanju nasada vo?a zna?ajan udeo nov?anih sredstava odlazi za nabavku sadnog materijala – sadnica. Zasadi vo?a su dugoro?ne investicije pa se ... Read More »

Breskve sadnja, za slasne zalogaje tokom leta

breskve sadnja breskvin trips rezidba breskve

Breskve sadnja – Breskva je voćna vrsta koja vodi poreklo iz Kine. Najviše se uzgaja na prostorima Italije, Španije, Grčke i Francuske. Pun rod breskva postiže u petoj godini a plodonosi 12-15 godina. U punom rodu i pri dobrim agroekološkim uslovima breskva daje 30-40 tona po hektaru. Sadnja breskve se obavlja u jesen ili rano u proleće. U pripremljene rupe ... Read More »