Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 4)

Vinogradarstvo

Zimsko mirovanje kao faza razvoja vinove loze

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje rekonstrukcija vinograda

Zimsko mirovanje vinove loze kao jedan od dva ciklusa razvića vinove loze, počinje kada potpuno opadne lišće, a završava se kada počne kretanje sokova u proleće. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. U umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta. Razlikujemo dve vrste mirovanja: 1. fiziološko i 2. ekološko Fiziološko ... Read More »

Rizling italijanski – pitko, osvežavajuće vino

vinograd prašenje mašinsko orezivanje čokot

Rizling italijanski -veoma zastupljena sorta u našim vinogorjima. Vreme je sadnje novih vinograda i treba pažljivo izabrati sorte vinove loze uvažavajući zemljište injegove karakteristike, rodnost, otpornost na bolesti i da li je vino traženo na tržištu. Sinonimi: Rizling talijanski (Srbija), Graševina, Grašica (Hrvatska), Laški rizling (Slovenija), Welschriesling (Nemačka), Riesling italico (Italija) Poreklo: Potiče iz Francuske. Rasprostranjenost: Gaji se u Nemačkoj, Italiji, ... Read More »

Bojadiser sorta bogata antocijanima

mikrobiološka bojadiser sorta

Bojadiser sorta – Danas u svetu postoji preko 11 000 sorti vinove loze. Manji broj sorti (100 – 150) se komercijalno gaji na većim površinama dok se ostale gaje sporadično na manjim površinama, u kolekcionim zasadima ili u zasadima za potrebe tzv. “Banke gena” u vinogradarstvu. Među sortama dominiraju vinske sorte sa preko 90 % ukupnih vinogradarskih površina a na oko ... Read More »

Bistrenje vina problemi i rešenja problema

medovina bistrenje vina alkohol

Bistrenje vina – Praksa je pokazala da sve dok u nekom vinu isparljiva kiselina (sirćetna) ne prelazi 0,7-0,8 g/l, nema razloga za zabrinutost. Mikrobiološki potpuno zdravo vino, može biti mutno i sporo se bistri sve dok ne postigne punu zrelost i stabilnost. Najčešći uzroci mutnoće i nestabilnosti mladih vina mogu biti: Kod suvih vina neprevreli šećer i talog na dnu bačve ... Read More »

Vinograd đubrenje tokom godine

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Vinograd đubrenje – NAčINI UTVRĐIVANJA POTREBE ZA ĐUBRENJE VINOVE LOZE I ODREĐIVANJE KOLIČINE ĐUBRIVA – Metode koje se koriste za utvrđivanje potrebe za đubrenje vinove loze mogu se svrstati u dve grupe: biloške metode i analiza zemljišta. Biološke metode utvr?ivanja potrebe za đubrenjem temelji se na vizuelnoj oceni nedostatka hranljivih elemenata, hemijskoj analizi biljnog materijala u periodu vegetacije vinove loze, rezultatima ... Read More »

Bordovska čorba fungicid na stari način

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Bordovska ?orba najstariji je fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), a dobila je ime po francuskom gradu Bordeaux, u ?ijoj je okolini prvi put primenjena u vinogradarstvu. Otkrio ju je profesor botanike Milardet 1882. godine. Iako se bordovska ?orba u vinogradarstvu upotrebljava više od sto godina, ?esto se u praksi doga?a da se nepažljivo priprema i ne primenjuje ... Read More »

Rojatska kordunica – jedno ili dvokraka kordunica

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje karlovački uzgojni oblik

Rojatska kordunica – Za ovu kordunicu rastojanje izme?u redova je 2-3m, a u redu 1-1.5 m. Može biti jednokraka ili dvokraka. Primenjuje se samo za špalirski na?in gajenja vinove lozee. – Rezidba u I i II godini – U prvoj godini lastar koji je izbio reže se na jedno ili dva okca. U drugoj godini ostavlja se opet jedan lastar, ... Read More »

Prvi pretok vina – kada je pravo vreme za njega

vino prvi pretok

Prvi pretok vina – Vina su smeštena u podrume, vrenje je završeno. Kada izvršiti prvi pretok vina? Na to pitanje možemo odgovoriti ukratko: Prvi pretok vina treba izvršiti kad bude alkoholno vrenje završeno, tj. kad je sav še?er provrio, odnosno kad se on pretvorio u alkohol i CO2 i kad se mlado vino pro?isti, kad se stalože sve netopive materije ... Read More »

Rezidba vinove loze – rodna okca na čokotu

vinograd mirovanja rezidba vinove loze

Rezidba vinove loze – Okca na ?okotu – Sanja ?okojevi? Predstoji nam rezidba vinove loze na zrelo, a da bi je pravilno obavili neophodno je poznavanje okaca na ?okotu . Za pravilnu i adekvatnu redovnu zimsku rezidbu, odgovaraju?e optere?enje ?okota rodnim okcima, kao i projektovanje planiranog prinosa neophodno je razlikovati okca na rezniku, kondiru ili luku. Do sredine februara se ... Read More »

Vinograd visoki prinosi odnose materije iz tla

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Vinograd visoki prinosi. Na osnovu mnogih analiza utvr?eno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grož?a vinova loza iznese iz zemlje: ?istog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne koli?ine hraniva koje treba redovno nadokna?ivati, ... Read More »