Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 4)

Vinogradarstvo

Ledeno vino za trenutke sreće

ledeno vino

Ledeno vino (Eisvein ili ice vine) je aromati?no vino žute boje, specifi?nog slatko-kiselog ukusa koje se tradicionalno dobija berbom i presovanjem zamrznutih bobica pri temperaturi od najmanje -7 ° C.  Bobice okovane ledom beru se vrlo pažljivo, isklju?ivo rukom, u ranu zoru, po mraku jer se sve mora završiti pre jutarnjeg sunca.  Zbog svoje specifi?nosti ledeno vino je vrlo retko ... Read More »

Semijon je bogato rodna vinska sorta

semijon vinograd mnogo

Semijon rodna loza – Bogatsvo vinskih sorti Vas stavlja pred veoma težak izbor: Koju izabrati ? Predstavi?emo Vam Semijon  rodna vinska sorta (10.000-15.000 kg/ha). Sinonimi: Semillon picolo (Italija), Semillon blanc, Petit semillon (Francuska). Poreklo: Poti?e iz Francuske. Rasprostranjenost: Gaji se u Francuskoj, Italiji, Španiji, Ukra- jini. Kod nas se gaji u nekim vinogorjima. Ekološko – geografska pripadnost Proles occidentalis (Convarietas ... Read More »

Lozne podloge i sorte određuju uspeh u vinogradu

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Lozne podloge i sorte  Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome ta?na. Ra?una treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju ?e podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova ... Read More »

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

?ubrivo – Racionalno koriš?enje ?ubriva u vo?arsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tuma?enja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tuma?enje rezultata hemijske analize zemljišta odre?uje ne samo koli?inu, ve? i vrstu ?ubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Sadnja loznih kalemova na tradicionalan način

vinograd

Sadnja loznih kalemova – Odlu?ili smo se za ru?ni na?in sadnje kalemova vinove loze u prethodno iskopane jamice koji je i najstariji na?in sadnje. Jamice se kopaju ašovom i kopaju se u pravcu reda, neposredno pored i uvek sa iste strane oznake za sdno mesto. Dubina jamica je 35-45cm, a pre?nika 30cm. Dubina sadnje direktno zavisi od klimatskih uslova. U ... Read More »

Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje

SADNJA VINOVE LOZE – Vinova loza opstaje na razli?itim terenima iz razloga što se njen korenov sistem pruža veoma duboko. Zato je potrebno pre sadnje zemljište dobro i kvalitetno pripremiti jer to predstavlja jedan od ?inilaca kasnije kvalitetne , dugotrajne i ekonomi?ne proizvodnje. Ova priprema obuhvata niz mera koje to zemljište na odre?enoj dubini treba da u?ini povoljnim za razvoj ... Read More »

Blago vinove loze – Fruška gora

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Blago  vinove loze –  U  vremena  davna, kada je sve ovo bilo Panonsko more samo se  Fruška gora ( Alma Mons ) uzdizala u nebo i prkosila  nepreglednom vodenom prostranstvu. Na tom ostrvu se ra?ala jedna nova bajka, budu?a Sveta gora u Vojvodini. Danas se na pitomim brežuljcima stvaraju novi vo?njaci, vinogradi koji nas vra?aju u vremena kada se sve ... Read More »

Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje

Rekonstrukciji vinograda  naj?eš?e se pristupa zbog malih me?urednih rastojanja, jer u takvim vinogradima nije mogu?e primeniti mehanizovanu obradu i zaštitu od bolesti i zbog oblika gajenja na kom nije mogu?e primeniti onu rezidbu koju zahtevaju neke sorte, u prvom redu stone. Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina Kod nas se naj?eš?e vrši rekonstrukcija mladjih vinograda – uskorednih i širokorednih ... Read More »

Prerada grožđa odmah nakon berbe

berba loza prerada grožđa

Prerada grož?a – Nakon dopremanja grož?a iz vinograda u podrum, potrebno je što pre otpo?eti preradu (po mogu?stvu odmah).   Prerada grož?a za spravljanje belih vina S obzirom da su bele sorte grož?a tj. sorte grož?a za spravljanje belih vina posebno izdvojene, potrebno je odmah otpo?eti muljanje grož?a pri ?emu se osloba?a grož?ani sok- šira. Prilikom muljanja voditi ra?una da ... Read More »

Jesenje đubrenje u našem vinogradu

vinograd rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze

Jesenje ?ubrenje. U vinogradima, jesen je period kada radovi jenjavaju. Nakon berbe ?esto na lastarima ostane grozdova koji su nekvalitetni,ošte?eni ili bolesni i koji su kao takvi povoljna sredina za razvoj bolesti i šteto?ina, zato ih treba izneti iz zasada. Ulaskom u fazu zimskog odmora, (nakon opadanja liš?a) najzna?ajnije agrotehni?ke I ampelo-tehni?ke mere u vinogradu su ?ubrenje, obrada zemljišta, rezidba ... Read More »