Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 3)

Vinogradarstvo

Prvi pretok vina – kada je pravo vreme za njega

vino prvi pretok

Prvi pretok vina – Vina su smeštena u podrume, vrenje je završeno. Kada izvršiti prvi pretok vina? Na to pitanje možemo odgovoriti ukratko: Prvi pretok vina treba izvršiti kad bude alkoholno vrenje završeno, tj. kad je sav še?er provrio, odnosno kad se on pretvorio u alkohol i CO2 i kad se mlado vino pro?isti, kad se stalože sve netopive materije ... Read More »

Rezidba vinove loze – rodna okca na čokotu

vinograd mirovanja rezidba vinove loze

Rezidba vinove loze – Okca na ?okotu – Sanja ?okojevi? Predstoji nam rezidba vinove loze na zrelo, a da bi je pravilno obavili neophodno je poznavanje okaca na ?okotu . Za pravilnu i adekvatnu redovnu zimsku rezidbu, odgovaraju?e optere?enje ?okota rodnim okcima, kao i projektovanje planiranog prinosa neophodno je razlikovati okca na rezniku, kondiru ili luku. Do sredine februara se ... Read More »

Vinograd visoki prinosi odnose materije iz tla

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Vinograd visoki prinosi. Na osnovu mnogih analiza utvr?eno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grož?a vinova loza iznese iz zemlje: ?istog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne koli?ine hraniva koje treba redovno nadokna?ivati, ... Read More »

Lozne podloge Kober 5bb, Rupestris du lot

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje

Lozne podloge Kober 5bb, Rupestris du lot – pri podizanju vinograda veoma je važno obaviti pravilan izbor lozne podloge. Praksa je pokazala da osim podloge moraju se uzeti u obzir i klimatski, zemljišni faktori. Pitanje korisnik Profi:  Vidim da je u svim rasadnicima dominantan Kober 5bb, ponegde se pojavljuje SO4, dok je ranije primat držala MONTIKOLA tj Rupestris du lot. ... Read More »

Podloge za vinovu lozu – izbor za vinograd

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Podloge za vinovu lozu – Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome ta?na. Ra?una treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju ?e podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova ... Read More »

Karbonska maceracija stvara izuzetna mlada vina

podsticaji investicije kljuk karbonska maceracija

Karbonska maceracija je postupak prerade crnog grož?a kojim se ono macerira u atmosferi CO2 kako bi se provela intercelularna fermentacija. Takav postupak prerade provodi se kod crnih sorata sa ?vrs?om kožicom bobice (carignan, grenache, gamay, i dr.) s ciljem da se proizvedu vina bolje aromatnosti, vinoznosti i obojenosti. Provodi se tako da se u posudu iz nehr?aju?eg  ?elika (s odgovaraju?om ... Read More »

Bakar je nužan – oprezno sa količinama jer se akumulira

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Bakar je nužan – Vinova loza “VOLI” bakar, ali bakar je ozna?en kao “tvrdoglav” metal koji se dugotrajno zadržava u površinskom sloju zemljišta (0-15 cm) sa velikim afinitetom vezivanja za organsku materiju i tako jednom unet ima mogu?nost akumulacije veoma dugi niz godina. Površine koje su bile pod vinogradima u dalekoj prošlosti (pre više i od 50 godina) a danas ... Read More »

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost ?

vinograd prašenje mašinsko orezivanje

Mašinsko orezivanje vinove loze –  Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ru?nu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspore?eni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujedna?enog kvaliteta.  Iako se se danas u svetu u najve?oj meri vinove loze reže ru?no koriš?enjem ... Read More »

Vreme je za naša odlična domaća vina

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Vreme je za doma?a vina – Preporu?ujemo Vam naša vina Srbije. Naši vinari su postali veliki majstori u toj ?aroliji gajenja vina. Probajte nove ukuse iz vinogorja Srbije. U severnom delu Vojvodine,na drugoj strani reke Tise, nalazi se vinogorja Severnog Banata ?iji se vinogradi prostiru oko ?oke i na Biserno ostrvo kod Novog Be?eja. Me?u vinima sa podru?ja ?oke zapažena ... Read More »

Kvalitet groždja – kiseline i šećeri za dobro vino

bor element kvalitet groždja

Kvalitet groždja odlu?uju?e uti?e na kvalitet  i dugotrajnost vina. Zašto  neka vina treba konzumirati svega par meseci posle flaširanja jer s vremenom opadaju, dok druga nisu za pi?e dok su mlada, a sa vremenom se poboljšavaju?  Odgovor je slede?i: svako vino sadrži svoju specifi?nu koli?inu kiselina i še?era, minerala i pigmenta,  fenola i tanina koji odre?uju kakav ?e ukus imati ... Read More »