Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 20)

Vinogradarstvo

Vinograd izmene u Vinogradarskom registru

Vinograd izmene  – Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se ta?no utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifi?nostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu uskla?ivanja sa standardima EU. Zakonom o vinu je predvi?ena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizi?kih lica i preduzetnika koji proizvode grož?e namenjeno prometu. Ova obaveza ... Read More »

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje ?ubrenje – Stru?na preporuka popravke fizi?ko – hemijskih osobina zemljišta nemogu?a je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehni?ka mera ?ubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi ... Read More »

Vino bolesti koje kvare njegovu vrednost

Vino bolesti Da li ?e neko vino ostati “zdravo i bistro” pre svega zavisi od toga koliko smo pažnje posvetili pripremi podrumskih prostorija, zdravlju i ?isto?i buradi, kao i postupku za vreme prerade grož?a i nege vina. Za bela vina temperatura podrumskih prostorija trebala bi biti izme?u 10 i 12°C a za crna vina 12 do 14°C sa najviše dozvoljenim ... Read More »

Sumporisanje – važno je odabrati pravu meru

Sumporisanja Ja?ina sumporisanje zavisi od osobine i vrste vina, koli?ine alkohola, ukupnih kiselina i sklonosti ka mrkom prelomu. Za odli?nu aromu i buke važno je da se izbegavaju zakasnelo sumporisanje, kada ve? po?nu oksidativni procesi ili se pojavi vinski cvet. Sumpor je najstarije i neprevazi?eno sredstvo za ?uvanje vina koje su koristili još stari Rimljani. Pa i pored vekovnog iskustva ... Read More »

Jesenje đubrenje vinograda za budući rod

Jesenje ?ubrenje vinograda. Od raspoloživog asortimana, kompleksnih ?ubriva za ovu svrhu su najpogodnije slede?e formulacije: 7:14:21, 8:16:24 ili 7:20:30 ili 5:20:30. Odnos hraniva u ovim ?ubrivima odgovara potrebama vinove loze za ?ubrenjem. Primenom 500-700 kg spomenutih kompleks. ?ubriva po hektaru u zemljište se unosi. 30-50 kg azota (N), 70-140 kg fosfora, (P205), i 110-250 kg kalijuma (K20)  po ha. Tolikim ... Read More »

Botritis zaštita – ponovo napada vinovu lozu

Botritis zaštita – ponovo napada. Simptomi oboljenja javljaju se na lastarima, cvetovima i bobicama. Promene na bobicama nastaju tek posle pojave šarka, a naro?ito pred zrenje. Pojavljuju se okruglaste pege, u okviru pega tkivo omekša i truli u roku dva dana, usled ?ega se bobica smežura. Trulež se brzo širi i za kratko vreme istruli veliki broj grozdova. Naro?ito su ... Read More »

Šira je sok od grožđa, bez alkoholnog vrenje

Šira je sok od grož?a sa?uvana od alkoholnog vrenja.  Sladokos spada u bezalkoholna pi?a jer sadrži sve sastojke slatkog pi?a napravljenog od grož?a, a ne sadrži alkohol. Ovaj napitak sadrži sve sastojke grož?a u nepromenjenom obliku. Za spravljanje šira koristi se sazrelo, potpuno zdravo, neuprljano, mehani?ki neošte?eno grož?e. Za spravljanje sladokosa koristi se grož?e vinskih sorti koje se bere u ... Read More »

Grozd – pravo vreme berbe, vrenje mošta, sumporisanje

Grozd – pravo vreme berbe, vrenje mošta, sumporisanje. Sumporni dioksid je do danas ostao u upotrebi u svrhu eliminacije bakterija i ostalih nepoželjnih mikroorganizama u proizvodnji vina. U slu?aju branja grož?a ujutro (pri nižoj temperaturi), ako je zdravije, tada koristite manje koli?ine sumporaste kiseline (H2SO3) ili kalijevog metabisulfita (K2S2O5), a ako je grož?e brano za toplijeg vremena i napadnuto plesnima, ... Read More »

Vinogradi klimatske promene i prilagođavanja

Vinogradi klimatske promene – Strah od nestanka vina je ovoga puta podstaknuo dodatnu zabrinutost u vezi s klimatskim promenama – koje ne samo da menjaju lice poljoprivrede, ve? bi mogle da uzrokuju i gubitak pojedinih sorti vinove loze. Ideja da uskoro ne?e biti u prilici da piju najdraže alkoholno pi?e, zaplašila je mnoge ljubitelje vinske kapljice. U stvari, ve?a medijska ... Read More »

Bor njegov nedostatak u vinovoj lozi

Bor je elemenat koji je veoma zna?ajan u ishrani biljaka. On uti?e na sintezu ugljenih hidrata i proteina koji su potrebni za rast biljaka, pomaže pri klijanju polena, stimuliše stvaranje plodova i rast tkiva. Nedostatak B se manifestuje najpre na lišcu u vidu kružnih nekroti?nih mrlja žute boje (kod belih sorti), a crvene (kod crvenih sorti). Kružne nekroze se pojavljuju ... Read More »