Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 20)

Vinogradarstvo

Rezidba vinove loze, tri načina rezidbe

Rezidba vinove loze – Župski, Krajinski i GIJOV na?in rezidbe vinove loze. Prilikom podizanja vinograda treba izabrati uzgojni oblik ?okota koji ?e osigurati najpovoljniji raspored i dobro osun?avanje lastara i grozdova kao i najracionalnije sprovo?enje agrotehni?kih mera. Župski na?in rezidbe Ovaj uzgojni oblik ima stablo visine 10 – 30 centimetara, s tri do pet krakova koji trsu daju izgled vo?kice ... Read More »

Rodni elementi u vinovoj lozi i povijanje lastara

Rodni elementi su skra?eni jednogodišnji lastari. Dele se na kratke i duga?ke. Kratki su oni na kojima ima 2 do 5 rodnih okaca i ozna?avaju se kao kondiri: 1./ kratki 2 do 3 okca, 2./ duga?ki 4 do 5 okaca. Kratki rodni elementi se ne privezuju. Duga?ki rodni elementi se naj?eš?e nakon rezidbe lu?no povijaju i privezuju za naslon i ... Read More »

Rezidba vinove loze – rodnost i broj okaca

Rezidba vinove loze – Produktivnost ?okota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grož?a. Na ispoljavanje produktivnosti ?okota uticaj imaju dva ?inioca: rezidba i visina prinosa grož?a. Zadatak rezidbe jeste da usaglasi ova dva uticaja kako bi imali optimalnu produktivnost ?okota, samim tim iskoristili potencijal odre?ene sorte uz postizanje maksimalnog prinosa bez gubitka u kvalitetu i bez umanjenja vegetativnog potencijala ... Read More »

Vinograd – važnost izbora položaja, način obrade

Vinograd – važnost izbora položaja – SADA JE PRAVO VREME ZA ODLUKE. Prilikom podizanja novog zasada vinove loze kao i pri podizanju svakog višegodišnjeg zasada treba mnogo više voditi ra?una o raznim ?iniocima, obzirom da se radi o kulturama koje ?e se na odabranoj lokaciji i zemljištu dugo godina nalaziti i plodonositi.Utoliko je ve?a odgovornost vinogra- dara pri planiranju budu?eg ... Read More »

Vinograd izmene u Vinogradarskom registru

Vinograd izmene  – Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se ta?no utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifi?nostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu uskla?ivanja sa standardima EU. Zakonom o vinu je predvi?ena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizi?kih lica i preduzetnika koji proizvode grož?e namenjeno prometu. Ova obaveza ... Read More »

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje ?ubrenje – Stru?na preporuka popravke fizi?ko – hemijskih osobina zemljišta nemogu?a je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehni?ka mera ?ubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi ... Read More »

Vino bolesti koje kvare njegovu vrednost

Vino bolesti Da li ?e neko vino ostati “zdravo i bistro” pre svega zavisi od toga koliko smo pažnje posvetili pripremi podrumskih prostorija, zdravlju i ?isto?i buradi, kao i postupku za vreme prerade grož?a i nege vina. Za bela vina temperatura podrumskih prostorija trebala bi biti izme?u 10 i 12°C a za crna vina 12 do 14°C sa najviše dozvoljenim ... Read More »

Sumporisanje – važno je odabrati pravu meru

Sumporisanja Ja?ina sumporisanje zavisi od osobine i vrste vina, koli?ine alkohola, ukupnih kiselina i sklonosti ka mrkom prelomu. Za odli?nu aromu i buke važno je da se izbegavaju zakasnelo sumporisanje, kada ve? po?nu oksidativni procesi ili se pojavi vinski cvet. Sumpor je najstarije i neprevazi?eno sredstvo za ?uvanje vina koje su koristili još stari Rimljani. Pa i pored vekovnog iskustva ... Read More »

Jesenje đubrenje vinograda za budući rod

Jesenje ?ubrenje vinograda. Od raspoloživog asortimana, kompleksnih ?ubriva za ovu svrhu su najpogodnije slede?e formulacije: 7:14:21, 8:16:24 ili 7:20:30 ili 5:20:30. Odnos hraniva u ovim ?ubrivima odgovara potrebama vinove loze za ?ubrenjem. Primenom 500-700 kg spomenutih kompleks. ?ubriva po hektaru u zemljište se unosi. 30-50 kg azota (N), 70-140 kg fosfora, (P205), i 110-250 kg kalijuma (K20)  po ha. Tolikim ... Read More »

Botritis zaštita – ponovo napada vinovu lozu

Botritis zaštita – ponovo napada. Simptomi oboljenja javljaju se na lastarima, cvetovima i bobicama. Promene na bobicama nastaju tek posle pojave šarka, a naro?ito pred zrenje. Pojavljuju se okruglaste pege, u okviru pega tkivo omekša i truli u roku dva dana, usled ?ega se bobica smežura. Trulež se brzo širi i za kratko vreme istruli veliki broj grozdova. Naro?ito su ... Read More »