Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 20)

Vinogradarstvo

Spontano vrenje – opasnost za vina u podrumu, u proleće

smeštaj vina spontano vrenje

SPONTANO VRENJE – Visoke temperature za ove mesece mogu doneti probleme vinarima. S obzirom da je vino jako podložno promenama ukoliko bi došlo i do najmanjeg propusta u toku proizvodnje i čuvanja istog, treba strogo voditi računa o njegovom kvalitetu i često ga nadgledati i proveravati da ne bi došlo do nepoželjnih pojava koje bi se odrazile na njegov kvalitet. ... Read More »

Karlovački uzgojni oblik za vinovu lozu

Karlova?ki uzgojni oblik – Izboru i formiranju uzgojnog oblika mora se posvetiti posebna pažnja. On mora biti prilago?en zahtevima i potrebama sorte, jednostavan za formiranje i održavanje. Uzgojni oblik ima zadatak da obezbedi: – pravilan raspored lastara, liš?a, grozdova i svih ostalih organa – dobru provetrenost i osun?anost svih delova ?okota – nesmetano sprovo?enje svih agrotehni?kih mera – nesmetan prolaz ... Read More »

Rezidba vinove loze – princip sile polariteta

Rezidba vinove loze – Postoje tri osnovna principa rezidbe vinove loze na osnovu kojih se reguliše visina prinosa i kvalitet grož?a, vegetativnog potencijala ?okota, održavanje pojedinih delova na ?okotu i oblik ?okota u celini, kao i obezbe?enje dugove?nosti ?okota. Prvi i osnovni princip rezidbe polazi od toga da su najrodnija prava-zimska okca na zrelim i zdravim jednogodišnjim lastarima koji su ... Read More »

Rezidba vinove loze – izbor između rodnosti i rasta

Rezidba vinove loze – rezidba je ampelotehni?ka mera kojom se uspešno uspostavlja skladan odnos izme?u rastenja i plodonošenja, kao i izme?u visine i kvaliteta prinosa. Osnovni ciljevi rezidbe su:  Obrazovanje osnovnog oblika stable u mladim vinogradima  Održavanje obrazovanog stabla u dugom periodu rodnosti ?okota, kako bi svi njegovi delovi bili zdravi, a svi organi loze pravilno raspore?eni u prostoru Normiranje ... Read More »

Plamenjača vinove loza ne miruje ni tokom zime

Plamenja?a vinove loze – prouzrokova? gljiva ( Plasmopara viticola) prezimljava u opalom liš?u, u unutrašnjem tkivu i to u obliku zimskih spora (oospora). To su punije ?elije, pune ulja, otporne na zimu i zimi miruju.Tkivo liš?a se pomalo raspada, trune i tako se oospore do prole?a oslobode. U prole?e kad otopli, vinova loza prolista i padne dovoljno kiše, zimske spore ... Read More »

Rodni elementi u vinovoj lozi i povijanje lastara

Rodni elementi su skra?eni jednogodišnji lastari. Dele se na kratke i duga?ke. Kratki su oni na kojima ima 2 do 5 rodnih okaca i ozna?avaju se kao kondiri: 1./ kratki 2 do 3 okca, 2./ duga?ki 4 do 5 okaca. Kratki rodni elementi se ne privezuju. Duga?ki rodni elementi se naj?eš?e nakon rezidbe lu?no povijaju i privezuju za naslon i ... Read More »

Bor – pozitivni efekti , mane nedostatka bora

Bor je biogeni elemenat višestruko zna?ajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kre?e zajedno sa vodom. Pre svega, on uti?e na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše  ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima).  Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora i ... Read More »

Vinograd – važnost izbora položaja, način obrade

Vinograd – važnost izbora položaja – SADA JE PRAVO VREME ZA ODLUKE. Prilikom podizanja novog zasada vinove loze kao i pri podizanju svakog višegodišnjeg zasada treba mnogo više voditi ra?una o raznim ?iniocima, obzirom da se radi o kulturama koje ?e se na odabranoj lokaciji i zemljištu dugo godina nalaziti i plodonositi.Utoliko je ve?a odgovornost vinogra- dara pri planiranju budu?eg ... Read More »

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje ?ubrenje – Stru?na preporuka popravke fizi?ko – hemijskih osobina zemljišta nemogu?a je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehni?ka mera ?ubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi ... Read More »

Sumporisanje – važno je odabrati pravu meru

Sumporisanja Ja?ina sumporisanje zavisi od osobine i vrste vina, koli?ine alkohola, ukupnih kiselina i sklonosti ka mrkom prelomu. Za odli?nu aromu i buke važno je da se izbegavaju zakasnelo sumporisanje, kada ve? po?nu oksidativni procesi ili se pojavi vinski cvet. Sumpor je najstarije i neprevazi?eno sredstvo za ?uvanje vina koje su koristili još stari Rimljani. Pa i pored vekovnog iskustva ... Read More »