Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 10)

Vinogradarstvo

Pepeljasti groždjani moljac tri generacije

mikrobiološka bojadiser sorta

Pepeljasti groždjani moljac zajedno sa žutim grož?anim moljcem napada grož?e u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije. Leptiri prole?ne generacije po?inju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvla?e u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijaju?i bobice kojima se hrane. “Pau?ina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove šteto?ine i ?itavi ... Read More »

Mikrobiološko đubrivo u vinogradu za dobar prinos

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje rekonstrukcija vinograda

Mikrobiološko ?ubrivo – Sa manjim dozama mineralnih ?ubriva pri primeni osnovnog ?ubiva (u jesen ili rano prole?e) i izostanka mineralnog ?ubriva za prihranjivanje preko zemljišta a uz koriš?enje zelenišnog i mikrobiološkog ?ubriva mogu se posti?i planirani prinosi grož?a. U V knjizi Mojsijevoj (22,9) postoji zabrana: “Ne sij u vinogradu svome drugoga semena, da ne bi oskrvavio i rod od semena ... Read More »

Maceracija specifičan postupak obrade groždja

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Maceracija – Pri spravljanju crnih vina od posebnog zna?aja je prelazak nekih sastojaka ?vrstih delova grož?a u vino. Me?u ovim sastojcima su najzna?ajnije bojene i taninske materije a zatim i druga jedinjenja, kao što su azotna, aroma-ti?na, mineralna i dr. Kvalitet crnih vina u velikoj meri zavisi od toga u kojoj su meri ove materije prešle u njih. Od prelaska ... Read More »

Vinograd mere nege vinove loze na zeleno.

vinograd

Vinograd mere nege – Odstranjivanje samo vegetativnog vrha sa lastara na ?okotu u vegetaciji naziva se PINSIRANjE ili zakidanje lastara, a kada se sa vegetacionim vrhom odstrani još nekoliko nerazvijenih, pa i normalno razvijenih listova, tada je re? o ZALAMANjU lastara. Pinsiranje – zakidanje rodnih lastara Po pravilu izvodi se samo na rodnim, dovoljno razvijenim lastarima, koji ?e se rezidbom ... Read More »

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

vinova loza

Plamenja?a vinove loze – U  zasadima vinove loze, uslovi za ostvarivanje primarne infekcije prouzrokova?a plamenja?e vinove loze stvoreni su. Obzirom da se u narednom periodu o?ekuju zna?ajne koli?ine padavina i da je vinova loza u veoma osetlivoj fazi razvoja preporu?ujemo vinogradarima da zaštite svoje zasade od prouzrokova?a plamenja?e nekim od slede?ih preparata:  Plamenja?a vinove loze – vreme je za zaštitu ... Read More »

Zalamanje lastara donosi obilniji urod

vinograd

Zalamanje lastara predstavlja agrotehni?ku meru koja se u vinogradima, zavisno od sorte odnosno njene bujnosti, obavlja 2-4 puta. Postavlja se pitanje pravog momenta kada sa ovom operacijom treba otpo?eti odnosno kada se vrši pravo zalamanje? Pravi trenutak je kada lastari dužinom ve?om od 30-40 cm prerastu gornju žicu i kada dolazi do njihovog povijanja na niže. Zalamanjem im se odstranjuje ... Read More »

Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Vinova loza – Plemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i šteto?ine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenja?i, pepelnici) i šteto?inama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz ... Read More »

Pepelnica vinove loze na mladim listovima

vinova loza

Pepelnica vinove loze se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog ?ega je i dobila ime pepelnica. Na liš?u se ova prevlaka javlja i sa lica i sa nali?ja. Napadnuto mlado liš?e se deformiše, a ?esto i suši. Najve?u opasnost pepelnica predstavlja za grož?e koje biva zaraženo od zametanja pa do ... Read More »

Vino – savremena rešenja za zaštitu prirode u vinogradarstvu

vino

Vino je uvek bilo božanski dar i evo jedne zanimljivost vezane za uzgoj vinove loze. Prijateljski odnos prema zemlji je budu?nost francuskog vina. Budu?nost vinara uklju?uje ??grož?e otporno na bolesti,  solarne robote, i novi na?in pakovanja vina, sve to doprinosi  smanjenju njihovog negati- vnog uticaja na okolinu. “Mi ne možemo zadržati ovakav na?in rada, zaga?uju?i Zemlju,” izjavio je Alexis Raoux,  ... Read More »

Morava, nova vinska sorta vinove loze

vinograd

Morava, nova sorta vinove loze. Poreklo: ova sorta je nastala na Oglednom dobru za vinogradarsto u Sremskim Karlovcima kao rezultat složenih visekratnih ukrstanja ((Kunbarat x Traminer x Bianca) x Riesling 239-20 Gm. Genotip je nastao interspecies hibridizacijom. U svojoj naslednoj osnovi sadrži 3,13% isto?no-azijske vrste Vitis amurensis poznate po izuzetno visokoj otpornosti prema niskim temperaturama, 6,25% ?etiri severno-ameri?ke vrste (V. ... Read More »