Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Uncategorized

Uncategorized

Vinograd rodnost – Stepen opterećenja čokota

bor element kvalitet groždja vinograd rodnost

Vinograd rodnost – Stepen opterećenja čokota rodnim okcima na rastenje, rodnost i kvalitet – Opterećenje označava broj okaca koji se pri rezidbi ostavlja na čokotu ili m2 površine vinograda. Veličina opterećenja zavisi od sorte i uslova sredine. U našim vinogradima broj okaca po m2 varira od 6 do 16, a po čokotu se menja prema razmaku sađenja loze. U uskorednim vinogradima, ... Read More »

Paprika prinosi koji donose zaradu i nove investicije

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

Paprika prinosi  – Postizanje visokih prinosa paprike u mnogome zavisi od pravilnog izbora zemljišta. Paprika zahteva ravna zemljišta, ili sa blagim nagibom, humusna i strukturna zbog mogućnosti primene pravilne agrotehnike i navodnjavanja. Paprici ne odgovaraju zemljišta sa visokim podzemnim vodama zbog oboljenja korenovog sistema. Za papriku nisu pogodna zemljišta gde se često javljaju kasni prolećni mrazevi. Treba izbegavati područja na koima ... Read More »

Aronija rezidba na dva načina – za rod i oblik

aronija rezidba

Aronija rezidba na dva na?ina –   Rezidba za formiranje oblika Rezidba za formiranje oblika žbuna izvodi se prekra?ivanjem biljke na 2-3 pupoljka posle sadnje, naj?eš?e u prole?e. Od druge do pete godine uklanjaju se brojni jednogodišnji izbojci tako da ostane 3-5 bujnih svake godine. Time se formira žbun sa 12-20 izbojaka,na kojima su prisutne bo?ne grane i brojne rodne gran?ice. ... Read More »

Kopriva -primena u organskoj proizvodnji

kopriva organsko đubrivo biljke koje štite

Kopriva – Usled nedostatka na tržištu pesticida i ?ubriva organskog porekla, u organskoj proizvodnji kopriva nalazi sve ve?u primenu. Može se koristiti kao ?ubrivo ili kao insekticid. ?aj od koprive koristi se kao te?no azotno ?ubrivo i ima veoma pozitivan uticaj na gajene biljke. Podsti?e rast, stvaranje hlorofila, ja?a otpornost biljaka prema stresnim uslovima, kao i bolestima i šteto?inama. ?ubrivo se ... Read More »

Dud nekad beše naše blago

dud

Dud nekad – danas je zaboravljena vrsta. Nekada je krasio salaše širom Vojvodine. Mnogi se radop sećaju letovanja kod rođaka na selu i slatkih plodova duda. To je drvo je do 20 metara visoko sa okruglastom, bogatom krošnjom. Kora je duboko ispucala. List je širokojajast, nazubljenog oboda. Složeni plod je cvast srasla u jedno plodište, dudinju (nalik kupini), slatkog ukusa, bez izražene arome ... Read More »

Produktna berza Novi Sad – promet 6-10. novembar 2017.

cene produktna berza cene na produktnoj cene proizvoda cena soje cene kukuruza

Produktna berza Novi Sad –  Na organizovanom robnoberzanskom tržištu nastavljaju se negativni cenovni trendovi drugu nedelju za redom. Na Novosadskoj Produktnoj berzi pad cena je pra?en zna?ajnim smanjenjem koli?ina prometovane robe. Svetske cene su i ovog puta zna?ajno uticale na doma?e tržište koje je rezultiralo nemogu?noš?u izvoza doma?e robe. Nekonkurentne doma?e cene rezultirale su i uvozom soje zrna iz okolnih zemalja. ... Read More »

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari mere ipard

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za vo?e i povr?e. Nakon objavlji-vanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provo?enju mera i javnog konkursa ?e biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja. Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja ... Read More »

Med Sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu

med sajam

Med Sajam – Prvi p?elarski  sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu, bi?e prire?en u petak, 10. i subotu, 11. novembra. Na Sajmu ?e biti predstavljena oprema i repromaterijal za p?elarstvo, ambalaža, med, p?elinji proizvodi i kozmeti?ki preparati. Tim povodom danas je na Novosadskom sajmu održana konferencija za novinare.  Prema re?ima rukovodioca Službe za ocenu kvaliteta Novosadskog sajma, Dragana Paji?a, pored ... Read More »

Krediti sa povoljnijim kamatama donosi UAP

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi

 Krediti sa povoljnijim kamatama- Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i na?inu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaklju?ila ugovor do 1. decembra 2017. godine, saopštila je Uprava za agrarna pla?anja. Prvobitni rok je bio 1. novembar. Kamata, grejs ... Read More »

Voćnjak – kako održavati zemljište u voćnjaku

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Vo?njak – Po izvršenoj sadnji odre?enih vo?nih kultura na stalnom mestu pristupa se održavanju zemljišta u tim zasadima od kojih ?e zavisiti rast i razvoj gajenih kultura a kasnije i rodnost i kvalitet dobijenog proizvoda. U primarnoj proizvodnji postoje više na?ina održavanja zemljišta u vo?njaku a izabrani na?in zavisi od opredeljenje poljoprivrednog proizvo?a?a u zavisnosti sa kojom mehanizacijom razpolaže i ... Read More »