Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 5)

Stočarstvo

Tretman jaja u inkubatoru tokom procesa

izbor jaja proteini nosivost jaja tretman jaja

Tretman jaja u inkubatoru – Pre nego što inkubator naselimo jajima treba proveriti pravilnost njegovog rada. To se odnosi na pravilnost i ispravnost uređaja za temperaturu, vlažnost vazduha i provetravanje (inkubator se stavlja u pogon 24h pre unosa jaja). Inkubator se čisti, pere i dezinfikuje sredstvima koja ne škode jajima i pilićima (21ml formalina, 21ml vode, 15-17gr kalijum permanganat se ... Read More »

Proizvodnja kvalitet ovčijeg mesa – kako?

proizvodnja kvalitet

Proizvodnja  kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca, koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: 1/  faktore nasledne osnove; 2/  faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvaljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na veću i kvaletniniju proizvodnju mesa. Ove ... Read More »

Senaža osnovni preduslovi za uspešan rad

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Senaža osnovni preduslovi – Senažiranje se sastoji u spremanju i čuvanju krme (travne, travno-leguminozne smese, krme višegodišnjih leguminoza) sa sadržajem vlage 45 do 55 %. Krmni usev za spremanje senaže treba kositi, po mogu?nosti pre podne (8 do 14 sati) ili predveče, ostaviti na suncu 3 do 4 sata pa i 6 do 8 sati a nekad i više, odnosno ... Read More »

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

kvalitet ljuske

Kvalitet ljuske jajeta je danas najveća briga svih učesnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvođača konzumnih jaja, tako i proizvođača jaja za nasad. česti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može doći do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno ... Read More »

SMEŠTAJ svinja i potreban prostor

svinje smeštaj svinja

 SMEŠTAJ svinja – Smeštajni kapaciteti za 15 krmača Da bi smo se uspešno bavili svinjarskom proizvodnjom moramo obezbediti optimalne uslove za držanje žvotinja. Pored ishrane koja je nezaobilazan faktor u svim fazama svinjarstva, smeštaj takođe predstavlja važnu kariku na koju trebamo obratiti posebnu pažnju. Pod smeštajem podrazumevamo prostor gde svinje provode celokupno vreme svog života i gde obavljaju sve fiziološke potrebe. ... Read More »

SILIRANJE perka i njegovo veštačko sušenje

bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

SILIRANJE perka. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i velike količine atmosferskih padavina  mnogi radovi u polju su zaustavljeni i onemogućeno je iskorišćavanje zasejanih biljaka. Poljoprivrednici se suočavaju sa viškovima zelene krme koju ne mogu pravilno iskoristiti. Krmna repica (Perko) je novija krmna biljka. Po vremenu stasavanja u nizijskom području spada u prvu grupu biljaka uz repicu, ogršticu i krmni kelj i ... Read More »

BOLESTI OVACA, preventiva i lečenje životinja

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca

Bolesti ovaca  – Kamenčići  u organima za varenje se stvaraju u mokraćnim kanalima i jedan su od mnogih metaboličkih poremećaja. Razlozi   nastajanja su: unošenje neadekvatne količine vode; previše fosfora i kalijuma u obroku a nedovoljno vitamina A; pijenje tvrde vode; zastupljenost sirka, prosa ili pamukove sačme u obrocima. Prevencija se sastoji u pravilnom balansiranju kalcijuma i fosfora (2:1), davanju soli ... Read More »

Zdrava voda u stočarstvu je uslov dobrih rezultata

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Zdrava voda u stočarstvu –  Voda vazduh i hrana su tri osnovna i nezamenljiva činioca za održavanje života, produktivnosti i zdravstvenog stanja muznih krava. Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, njene starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika. Potrebe u vodi zavise od niza činilaca i to vlažnosti vazduha, temperature vode, vrste hrane, produkcije mleka itd. ... Read More »

Nosivost jaja i načini da je poboljšate

izbor jaja proteini nosivost jaja tretman jaja

Nosivost jaja – Većina uzroka se odnosi na uredno snabdevanje živine kvalitetnom hranom, dovoljnom količinom higijenski ispravne vode, obezbeđenje svetlosnog programa u objektu, pojava bolesti, zanemarivanje uzrasta živine i stres.   ISHRANA I NAPAJANjE  Nosilje zahtevaju sasvim uravnotežen i dobro izbalansiran obrok da bi održavale maksimalnu proizvodnju jaja. Nedovoljni ili prekomerni nivo energije u obroku će prouzrokovati veću ili manju ... Read More »

Žitarice u tovu svinja – njihova energetska vrednost

žitarice u tovu

Žitarice u tovu – Ječam je žitarica koja odgovara za ishranu svinja. U ishrani svinja može se koristiti do sitosti. Kukuruz je kao hrana veoma cenjen u ishrani svinja. Energetska vrednost kukuruza je 10-12% veća nego kod ječma ali treba podsetiti na deficit lizina i triptofana kod proteina kukuruza što nas obavezuje da proteinski dodatak mora biti bogatiji u proteininma kod ... Read More »