Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 5)

Stočarstvo

Koze potrebna količina hrane za razvoj

probiotici jarad koze

Koze potrebna koli?ina – Po na?inu iskoriš?avanja hrane i podmirivanja potreba koze su sli?ne ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i ?esto je menjaju. Tako?e, u njihovoj ishrani u znatnoj meri zastupljen je brst, više nego kod drugih doma?ih preživara. Konzumiranje raznovrsnih biljaka održava dobar apetit kod koza ... Read More »

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u ovčarstvu

đubrivo šuga kombinovanje

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u prehrani ovaca – Ov?arstvo je u našim predelima još uvek zastupljeno u ekstenzivnom tipu, primarno zbog postoje?eg rasnog sastava koji je predstavljen razli?itim sojevima pramenke ali i zbog brdsko planinske konfiguracije terena na kojima se uzgajaju ovce. Ovakvo klimatsko i geografsko podneblje uti?e na siromašniju prehranu, ograni?enih koli?ina i lošijeg kvaliteta. Nepovoljna prehrana naro?ito ... Read More »

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka

Ishrana svinja – Velike potrebe krma?a u hrani tokom laktacije ?esto prouzrokuju velike gubitke telesnih rezervi, ali i onih hranjivih materija koje se ne nalaze u organizmu kao rezervne. Ovo je slu?aj sa angažovanjem telesnih proteina. Sve ovo ako potraje duže i ako je deficit veliki izaziva pojavu “sindrom mršavih krma?a”. Veliki gubici u telesnoj masi krma?a dešavaju se naj?eš?e ... Read More »

Plodnost krava i činioci koji utiču na plodnost

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Plodnost krava je kao i u celokupnoj sto?arskoj proizvodnji uslovljena naslednim i spoljašnjim faktorima. Spoljašnji faktor (paragenetski) su dominantni jer su zastupljeni sa 80%, dok nasledni (genetski), u?estvuju sa oko 20%. Me?utim, uzroci reproduktivnih poreme?aja mle?nih krava mogu biti veoma razli?iti. Utvr?eno je da je adaptabilnost mle?nih-visokoproizvodnih krava na nepovoljne uslove držanja smanjena, jer takva grla teže podnose stres. Kod ... Read More »

SILIRANJE u kobasice je ekonomičnije za gazdinstvo

kukuruz vlažnog zrna siliranje

SILIRANJE u kobasice – Gnje?enje i siliranje kukuruza na farmi Dušnoki na Kelebiji. Na farmi Žolta Dušnokija na Kelebiji obavljeno je gnje?enje i siliranje kukuruza vlažnosti 32%, a zatim i punjenjeu hermeti?ki zatvorene vre?e, tzv. “kobasice”. Ova kvalitetna sto?na hrana namenjena je ishrani svinja.  Procesu rada prisustvovali su i stru?njaci firme ISV, koja se bavi distribucijom gnje?ilica finskog proizvo?a?a “Murska”. ... Read More »

MIKOTOKSINI u živinarstvu i njihov uticaj

kokoške nosilje mikotoksini u

MIKOTOKSINI u živinarstvu – Potcenjen efek?t mikotoksin?. Imuni sistem životinje osl?bljen k?d? je hr?n? kont?minir?n? mikotoksinim?. Oni u niskim koncentr?cij?m? im?ju efek?t n? strukture i funkcije t?nkog creva pa se s?mim tim se sm?njuje ?psorpcija nutritijenata i efik?snost v?kcin? i drugih lekov?. Posledice kont?min?cije živine mikotoksinima može biti ve?i nego što je prvobitno mislio. Direktn? štet? se ?esto ogled? u ... Read More »

KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Kozje mleko –  Koza je vrlo mle?na životinja jer u laktaciji proizvede od 10 do 20 puta više mleka u odnosu na svoju telesnu masu. Osim toga, skromnija je u zahtevima ishrane i podnosi razli?ite uslove držanja. U narodu ?esto se naziva sirotinjskom kravom. U pore?enju mle?nosti krave s prose?nom proizvodnjom sa mle?nom kozom, uo?ljivo je da je koza superiornija ... Read More »

UZORKOVANJE mleka pravilan redosled kontrole

surutka uzorkovanje

UZORKOVANJE mleka Uzimanje uzoraka za utvr?ivanje kvaliteta sirovog mleka obavlja uzorkiva? neposredno kod proizvo?a?a ili na sabirnom mestu. Pre uzimanja uzoraka sirovog mleka uzorkiva?, vrši vizuelni pregled sirovog mleka (senzorska kontrola) i utvr?uje da li sirovo mleko ima svojstven izgled, boju, miris i ?isto?u, odnosno da li u sirovom mleku postoje vizuelno uo?ljive promene. Ukoliko u sirovom mleku postoje  takve ... Read More »

OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

OTVORENE štale spas za krave – Sto?arska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu.Ovo su štale “bez jednog zida”.U poslednje vreme sve više pažnje se posve?uje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne koli?ine vazduha u objektu..Sastav vazduha u objektu treba upore ?ivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko ... Read More »

Norveški red – fabrika za proizvodnju putera

norveški red

Norveški Red (NRF) je mle?na pasmina uz ve?i naglasak na funkcionalne osobine kao što su zdravlje i plodnost. NRF-norveški Red je razvijen od 1960-ih ukrštanjem mle?nih pasmina sa nekoliko skandinavskih pasmina, uklju?uju?i norve- ške crveno-bele, crvene Trondheimu i Crvenog Østland. Do sredine 1970-ih je postala dominantna pasmina u svojoj rodnoj zemlji, koji obuhvata 98% populacije goveda. Seme se tako?e izvozi ... Read More »