Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 4)

Stočarstvo

Jaganjci u tovu, pravilan način uzgoja

jaganjci u tovu

Jaganjci u tovu – Jaganjci koji se ne ostavljaju za priplod obično se tove i prodaju za klanje. Jedan od načina uzgoja i ishrane jaganjaca za dobijanje kvalitetnog jagnjećeg mesa je ishrana od prvog dana po volji mlekom a kasnije upotrebom koncentrata i sena. Smeša koncentrata najčešće se sastoji od kukuruza, ovsa, ječma, mekinja i uljanih sačmi. U ovakvoj vrsti ... Read More »

Tov junadi ekonomičnost ishrane je uslov zarade

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Tov junadi –  Poljoprivrednici koji se bave tovom junadi kod nas imaju običaj da junad tove do većih krajnjih težina. Ovo ima za posledicu da se u ovakvom tovu za 1 kg prirasta troši više energije, nego u intenzivnom tovu do manjih težina. Razlozi za ovaj veći utrošak energije su : a) veći udeo uzdržne hrane i b) veće odlaganje masti ... Read More »

Boks za prašenje /ISV Subotica

boks za prašenje zarazne bolesti

Boks za prašenje čini osnovnu jedinicu. Boks treba koristiti i kod najmanjih farmi, znači već i kod onih, koji imaju samo nekoliko krmača. Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: – da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima od krmača – ugnječenja i gaženja, – da omogući brži, nesmetan razvoj prasadi. Boksevi za prašenje ... Read More »

PROTEINI nosivost koka nosilja i nivo energije

izbor jaja proteini nosivost jaja tretman jaja

PROTEINI  nosivost koka nosilja. Potrebe kokoši nosilja u pojedinim hranljivim materijama u zavisnosti od životnog doba i intenziteta nosivosti. Veoma je važno da količina proteina bude izbalansirana u odnosu na nivo energije, jer to ima bitan uticaj na proizvodnju i kvalitet jaja. Nivo proteina u periodu odgajivanja, takođe, bitno utiče na prosečan dnevni utrošak hrane hrane, na vreme pronošenja i ... Read More »

Uticaj hrane na ukus i miris mleka , mlečnih proizvoda

masti u mleku uticaj hrane

UTICAJ HRANE NA UKUS  I MIRIS MLEKA Zbog velike važnosti ukusa I mirisa mleka vršena su brojna proučavanja uticaja različitih hraniva na ukus i miris mleka i njgovih proizvoda. Zapaženo je da mleko lako prima ukus i miris hrane. Prvenstveno  to dolazi od supstance koje se putem krvi prenose u vime a ne od supstanci koje mleko upije iz stajskog ... Read More »

Stajnjak lagerovanje i dozrevanje – pravila sazrevanja

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka stajnjak lagerovanje

STAJNJAK LAGEROVANJE I DOZREVANJE  Dosadašnjim načinom odlaganja čvrstog, a pogotovo tečnog stajnjaka se umnogome smanjivao procenat fosfora (P) I azota (N), koji su uz to odlazili u atmosferu i značajno utiču na zagađenje životne sredine. Za dobru ekonomiju resursa neophodno je da se hranljive materije iz stajskog dubriva koriste kao dubrivo za useve, a ovo se može desiti jedino ako se ... Read More »

Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi, farmi

cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje integralna zaštita

ZEOLIT rešava probleme – U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprirednih proizvoda.  OPŠTE KARAKTERISTIK MINERALA ZEOLITA   Prirodni zeoliti obuvataju grupu minerala koji su po sastavu hidro alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kristalnu rešetku zeolita izgrađuju silicijski tetraedri koji su povezani u lance i prstenove, pri tome ... Read More »

Mangulica- zaboravljena vrsta ponovo u trendu

mangulica

Mangulica – Verovatno ste čuli za “dobar” holesterol ( HDL ), to su čestice koje sakupljaju višak holesterola sa mesta gde ga ima previše i odnose ga u jetru. Zato su HDL čestice vredan čistač krvnih sudova jer smanjuju rizik od nastajanja kardiovaskularnih bolesti. Da li ste ga očekivali u mesu svinje rase Mangulice ?  Sve veći broj uzgajivača se odlučuje ... Read More »

Sojevi pramenke sa rudom vunom – kvalitet

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Sojevi pramenke sa rudom vunom U grupu pramenki sa rudom vunom spadaju sledeći sojevi: − sjenički, − svrljiški i − šarplaninski Telo ovih životinja obraslo je nešto finijom (rudom) vunom nego u gruborunih pramenki. Runo im čini prelaz od otvorenog do poluotvorenog. Sastavljeno je od pramenova levkastog oblika. Pramenovi ovaca rude pramenke su kraći, a runo pretežno sastavljeno od prelaznih ... Read More »

Osoka u primeni štedi manualni rad i vreme

osoka u primeni tečni stajnjak

Osoka u primeni – Radi smanjenja troškova u stočarskoj proizvodnji primena slame kao prostirke se može izbeći. Naime, da bi se proizveo čvrsti stajnjak, slama od njive do primene na proizvodnim površinama u obliku stajnjaka, mora proći kroz jedanaest i više radnih operacija.  Držanje stoke bez prostirke je znatno jednostavnije i jeftinije, jer se na ležišta ne stavlja prostirka, pa ... Read More »