Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 4)

Stočarstvo

Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi, farmi

zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje

ZEOLIT rešava probleme – U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprirednih proizvoda.  OPŠTE KARAKTERISTIK MINERALA ZEOLITA   Prirodni zeoliti obuvataju grupu minerala koji su po sastavu hidro alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kristalnu rešetku zeolita izgrađuju silicijski tetraedri koji su povezani u lance i prstenove, pri tome ... Read More »

BALANS hraniva važan za zdravlje životinja

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

BALANS hraniva – Kako bi se održalo dobro zdravlje kod gajenih životinja mora se održavati pravilan bilans između alkalnih ili bazičnih jedinjenja i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima. Neki minerali, kao fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, kao kalcijum natrijum kalijum i magnezijum, alkalni. Odnos bazičnih i kiselih delova u krvi često ... Read More »

Servis period kao uslov zdravlja kod krava

papak servis period

Servis period se definiše kao vremenski interval izme?u teljenja i uspostavljanja slede?e uspešne koncepcije, to jest period od teljenja do osemenjavanja koje rezultira teljenjem, posle normalnog trajanja gravidnosti. Kako je trajanje steonosti biološka konstanta (9 meseci), to trajanje servis perioda odre?uje trajanje jednog me?utelidbenog intervala. Ako se želi posti?i maksimalna reproduktivna efikasnost krave (jedno teljenje za godinu dana), onda servis ... Read More »

Jarenje koza – važnost kolostruma za prve dane jarića

jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma

Jarenje koza – važnost kolostruma . Koze se tako?e u našim klimatskim uslovima naj?eš?e jare zimi. Temperatura u ov?arniku ne bi trebalo da bude manja od 12 do 15ºC. Sa druge strane, treba izbegavati i preterano zagrevanje prostorija u kojima se koze jare, kako jarad ne bi postala nežna i osetljiva na pojavu bolesti i prehlada. Prvi znaci skorog jarenja ... Read More »

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

boks za prašenje

Boks za prašenje krma?a – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki ?ak do 20% i uglavnom su posledica ugnje?enja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krma?e se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalu?enja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su : – da sa?uva ... Read More »

ORIGANO pomaže kod infekcija u stajama

stala origano

ORIGANO pomaže – Na velikim farmama se ?esto susre?u sa teškim infekcijama. Protiv takvih bolesti naj?eš?e se upotrebljavaju ANTIBIOTICI. Veliki je problem proizvo?a?a da usklade zahteve proizvodnje i zahteve potroša?a za bezbednomi zdravstveno ispravnom hranom. Proizvo?a?i koji žele da sa?uvaju klijente koriste ulje od DIVLJEG ORIGANA. Divlji origano uspeva na nepristupa?nim planinskim terenima južnog Mediterana. Nemogu?e ga je uzgajati i ... Read More »

BOLJI PRIRAST uz pomoć aromatičnih materija

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

BOLJI  PRIRAST – Veliki broj faktora uti?e na konzumaciju hrane uklju?uju?i energetsku vrednost krmnih smeša, ambijentalnu temperaturu, imunološki status, gustinu naseljenosti, pol, genetsku naslednost, ukusi miris hrane. Mnogi od ovih faktora mogu se kontrolisati pravilnom organizacijom. Jedan od njih uklju?uje izbor aromati?nih materija. Ukus hrane kod svinja ima veliki uticaj u ishrani svinja, jer su te životinje probirljive po pitanju ... Read More »

KALCIJUM fosfor i vitamin D za pravilan rast brojlera

pilići kalcijum fosfor

 Kalcijum fosfor i vitamin  D su materije koje su neophodne za pravilan rast i normalan razvoj kostiju. Visok intenzitet porasta savremenih brojlera i njihova pove?ana telesna masa, ?ine ishranu fosforom i kalcijumom danas bitnijom nego ikada  Problem smanjene ?vrsto?e kostiju pili?a nanosi velike gubitke brojlerskoj industriji,bilo kroz pove?an mortalitet ili kroz smanjenje kvaliteta trupova tokom klani?ne obrade. Poznati simptomi nedostatka ... Read More »

Ishrana ovaca odlučuje o kvalitetu i dobiti

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom

Ishrana ovaca Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ov?arstvu, uti?e na nivo proizvodnje ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i kona?no na ve?u produktivnost i održivost ov?arstva. Ishrana ovaca je jedno od centralnih pitanja u ov?arstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje . Na?in ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, ... Read More »

Balansirana ishrana siguran prinos kod svinja -ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Balansirana ishrana je jedan od bitnih faktora za uspešnu proizvodnju svinjskog mesa. Pri normiranju obroka pored energije, proteina odnosno aminokiselina u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti dopunske koli?ine vitamina i mikroelemenata.         U smešama se vitamini i mikroelementi, uglavnom dodaju putem takozvanih predsmeša odnosno vitaminsko mineralnih dodataka koji se popularno nazivaju permiksi. Dakle premiksi su proizvodi sa visokim ... Read More »