Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 35)

Stočarstvo

ISPAŠA je dobar izbor, ali budite oprezni

ishrana krava ispaša U austriji farma organsko stočarstvo

ISPAŠA je dobar izbor – Postavlja se pitanje – kada pustiti stoku na pašu ? Prvih dana stoku treba pustiti na što veću površinu pašnjaka kako bi se goveda nižeg hijerahijskog ranga mogla uspešno skloniti pred životinjama višeg statusa. Preporučuje se da prvih dana privikavanja na pašnjak i ogradu u stadu nema jako plahih životinja. Takođe se treba držati pravila postupnog ... Read More »

Mikroklima u objektima za uzgoj životinja

stajnjak mikroklima staja gde

Mikroklima u objektima – Povoljni mikroklimaski uslovi su veoma važan činilac, kojim se može dostići i održavati visoka proizvodnja, ali isti tako se u neodgovarajućim mikroklimaskim uslovima proizvodnja može izgubiti. Od mikroklimaskih parametra najznačajniji je sastav vazduha u staji. Na sastav vazduha najviše utiče ventilacija. Osnovni zadatak ventilacije je kontinuirana izmena zagađenog stajskog vazduha, svežim, spoljnim vazduhom. Ovim se, sa ... Read More »

Nega konja tokom cele godine

ždrebećak konji neki nega konja konj

Nega konja / Dobar odgajivač konja, koji razume potrebe konja za hranljivim materijama i odabere adekvatna hraniva za obrok, treba da pokaže dosta umešnosti da se to i sprovede u delo. Takođe, odgajivač treba da upozna i razume individualnost konja i time stvori odnos potpunog obostranog poverenja. pogledajte više na : http://wvirtualnigrad.com/Clair_konjicka_oprema_konjarstvo_stocarska_oprema_mesarska_oprema-show-29733 Clair doo – konjička i stočarska oprema, Adresa:Alberta Anštajna 2,21000 Novi ... Read More »

JAGNJENJE ovaca i njegove faze

zasnivanje travnjaka jagnjenje livade

Jagnjenje je prirodan procesu, u 90 % slučajeva se odvija bez nekih posebnih problema  i pomoći čobanina. To ne znači da ne treba ovci pomoć u pojedinim slučajevima, pošto znamo da ovce blizne pa često daju i trojke. U ovakvim slučajevima porođaj potraje duže pa samim tim je čovekova pomoć neophodna. Znaci jagnjenja -Ovca se odvaja od drugih grla u stadu ... Read More »

Jagnjad za tov – siguran put za ekonomsku dobit?

Jagnjad za tov – ekonomska dobit? Jagnjad se mogu toviti u dojnom periodu odnosno u periodu ishrane te?nom hranom do 90 ili do 120 dana uzrasta. Tov može biti i kra?i jer se ?esto dešava da kupac uslovljava telesnu masu do koje se mogu isporu?ivati utovljena jagnjad. Za prihranjivanje se koriste razne vrste žita kao što su: kukuruz, sirak, ovas, ... Read More »

Robot za mužu – nedostižan san za naše mlekare?

 Mlekarstvo u Srbiji se bori sa mnogo problema. Veliki trud treba uložiti da se ostvari zadovoljavaju?i ekonomski efekat . Brojni su poljoprivrednici koji uzgajaju 10-15 krava i teškom mukom uspevaju da održe proizvodnju. Koliko je vremena potrebno da pro?e da i kod nas uspešni odgajiva?i mogu da kupe robote za mužu krava? Pogledajte na delu kako se može olakšati rad ... Read More »

Prirodni načini parenja kod ovaca tokom godine

Prirodni na?ini parenja kod ovaca mogu biti: divlji, klasni, haremski i individualni. Divlje parenje ovaca je karakteristi?no za primitivne rase i ekstenzivno ov?arstvo. Tu se ovnovi puštaju me?u ovce, ne planiraju?i ni koji ?e ovan koju ovcu oploditi ni datum parenja. Ovnovi po više puta ska?u na pojedine ovce, previše se iscrpljuju i kratko se zadržavaju u priplodu. Tom prilikom ... Read More »

Ovce ispaša kao najekonomičniji način uzgoja

Ovce ispaša . S obzirom na mogu?nost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je u?eš?e paše u obroku ve?e to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ov?arska proizvodnja je ekonomi?nija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskoriš?avanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Tako?e, ... Read More »

Tov pilića – pripreme uslova za pravilan tov

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u

Tov pilića – pripreme uslova za pravilan tov. Gajenje, odnosno tov pilića podrazumeva način držanja, hranjenja, napajanja i zaštite zdravlja pilića, sa ciljem dobijanja što težeg pileta, uz što manji utrošak hrane i gubitak usled bolesti. U industrijskom tovu, koji obično traje 42 dana, pilići dostignu telesnu masu od 1,8 do 2,1 kg. uz utrošak hrane od 1,8 do  za ... Read More »

Muža krava – osnove pravilne muže

Muža krava – Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora prote?i što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se ?istiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tu?i krave, dopustiti ulazak pasa, tr?anje djece i odraslih. Muža se može vršiti ru?no ... Read More »