Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 30)

Stočarstvo

Uzgoj svinja uslovi za ostvarenje uspeha

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Uzgoj svinja uslovi. Srbija mnogo napora ulaže da iskoreni kugu svinja i omogući izvoz tovljenika. Mogućnosti izvoza u budućnosti postoje, ali je potrebno ispuniti uslove da bi se ostvarila uspešna, profitabilna proizvodnja i da budemo konkurentni na tržištu. Uzgoj svinja uslovi za ostvarenje uspeha Uslovi za uspeh su: 1 – ZDRAVE ŽIVOTINJE 2 – HRANA 3 – USLOVI DRŽANJA 4 ... Read More »

Stočna hrana je važna za uzgajivače

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Sto?na hrana je važna – Sto?arska proizvodnja je prioritetno i dugoro?no opredeljenje svakog poljoprivrednog proizvo?a?a. Da bi se realizovala sto?arska proizvodnja, jedan od najzna?ajnijih uslova je obezbe?enje dovoljnih koli?ina kvalitetne sto?ne hrane. Koncept proizvodnje sto?ne hrane u uslovima intezivne sto?asrke proizvodnje treba da se zasniva na principu maksimalnog koriš?enja prirodnih resursa, zemljišta, vode i suna?eve energije. Jesenjom setvom krmnog bilja-ozime ... Read More »

Guske – uspešan način tova i kljukanja gusaka

guske

Guske – uspešan način tova. Guske su veoma izdržljive i visoko otporne na različite bolesti. Kao izrazito pašna životinja guska može živeti gotovo isključivo od dobre paše. Zahvaljujući ovome, u toku letnjeg perioda ishrana gusaka se može zasnivati na paši uz dodatak manje količine smeše koncentrata na bazi žitarica   ( ječam, ovas, kukuruz), čija količina zavisi od količine i kvaliteta ... Read More »

SILAŽA kiseline koje čuvaju njen kvalitet

silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Silaža  kiseline – Mlečna kiselina koja predstavlja najvažniji produkt mlečnokiselinskog vrenja u silaži formira se dejstvom homo i heterofermentativnih mlečnih bakterija. Obim i proces dinamike vrenja,kao i zastupljenost šećera u spremljenoj silaži mogu se približno tačno proceniti na osnovu količine mlečne kiseline. Njena osnovna uloga u toku siliranja se zasniva na izrazitom bakteri-cidnom dejstvu, koje onemogućava i zaustavlja rad nepoželjnih ... Read More »

IPARD program – sektor proizvodnja mleka

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

IPARD program i specifi?ni kriterijumi prihvatljivosti u sektoru proizvodnje mleka- autor R.Širtov dr vet med sci Pravo da konkurišu imaju nosioci poljoprivredni gazdinstava koji imaju od 20-300 krava,a oni koji imaju manje od 20 krava mogu da konkurišu prema nacinalnom programu MPŠV. IPARD program – sektor proizvodnja mleka Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili u opremu: – za štale za muzne krave, ... Read More »

KROMPIR silaza vredna kao silaža od kukuruza

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR silaža vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obično, krompir oštećen pri vađenju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u proleće. Oštećene krtole i ljuske krompira čine 50% krompira korišćenog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »

Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

 Sušenje travne smeše – Spremanje hrane za stoku za period zime zahteva našu predanost tokom jeseni. Travnu masu možemo sušiti u horizontalnim i vertikalnim sušarama. Prednosti Travna masa se sakuplja sa oko 45% vlage Gubici (mehani?ki) se isklju?uju O?uvanje hranljivih materija je maksimalno Tehni?ki elementi sušare Sušara je jedna vrsta objekta, horizontalnog ili vertikalnog oblika sa nekoliko elemenata koji su ... Read More »

Tov ćuraka – intenzivan tov za ekonomsku dobit

tov ćurke na paši tov ćuraka

 Tov ćuraka – U  toku tova potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove u pogledu podnog prostora, kvaliteta prostirke, temperature, osvetljenja, ventilacije i vlažnosti vazduha. U odnosu na piliće, ćurićima je potreban veći prostor već samim tim što su znatno krupniji.  Za jedno ćure potrebno je tri puta više prostora nego za pile, tj. 5,5-6,5 grla po kvadratnom metru prostora. Prostor u ... Read More »

Inokulanti za bolji kvalitet silaže

silaža kvalitet senaža silo rovovi inokulanti za perko setva

Inokulanti za bolji kvalitet – Radi poboljšanja fermentacije, boljeg čuvanja i povećanja kvaliteta silaže, smanjenja gubitaka hranlji-vih materija, poboljšanja ukusa, mirisa i drugih svojstava silaže, često se u te svrhe koriste razni dodaci. U važnije grupe dodataka spadaju bakterijsko-enzimski inokulanti, hraniva bogata ugljenim hidratima, neproteinska azotna jedinjenja, sredstva za veštačko zakišeljavanje, apsorbenti toksina, minerali i dr. značajni dodaci. Za hraniva ... Read More »

Ishrana krava, načini, povećanje mlečnosti

mleko njegova limuzin rasa ishrana krava

Mlečnost,  ishrana   ISHRANA KRAVA – Sistemi držanja u velikoj meri određuju moguće načine hranjenja goveda, tako da količina hrane po jednom grlu može značajno da varira u zavisnosti od toga da li se primanjuje ograničena ishrana ili ishrana po volji, ili kombinacija  ova dva osnovna načina hranjenja.U oba sistema držanja krava (vezani i slobodni) grupna ishrana se češće primenjuje, tako što se ... Read More »