Monday, 29 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 30)

Stočarstvo

Osoka u primeni štedi manualni rad i vreme

Osoka u primeni Radi smanjenja troškova u stočarskoj proizvodnji primena slame kao prostirke se može izbeći. Naime, da bi se proizveo čvrsti stajnjak, slama od njive do primene na proizvodnim površinama u obliku stajnjaka, mora proći kroz jedanaest i više radnih operacija.  Držanje stoke bez prostirke je znatno jednostavnije i jevftinije, jer se na ležišta ne stavlja prostirka, pa se ... Read More »

Kiselost silaže uslov koji određuje uspeh

Kiselost silaže tj. pH, posledica je fermentacije materijala koji se silira, što predstavlja jedan od uslova da tokom siliranja dođe do poželjnih procesa koji vode konzerviranju hranjivih materija biljaka. Iz tog razloga je važno ukazati na međuzavisnost postignutog pH biljnog materijala koji se silira i ambijentnih uslova. Konzerviranje silaže je sigurno ako je pH smanjen na 4,  jer pri toj ... Read More »

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste domaćih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije najčešće je nedostatak gvožđa u hrani. Takođe može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i određenih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvožđa u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvožđu iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko ... Read More »

Senaža pravilna priprema i spremanje za zimu

Senaža pravilna priprema – Za pripremu senaže pogodne su leguminoze koje se teško siliraju, naročito lucerka. Zelenu masu prethodno treba provenuti samo do 55-60% i ne više od toga kako bi sačuvali lišće i cvetove. Provenjavanje traje 5-10 časova.  Vreme košenja: lucerke: faza pupljenja i početak cvetanja, trava: faza klasanja, strna žita: mlečno-voštana zrelost, jednogodišnje leguminoze: posle formiranja prva 2-3 ... Read More »

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da utiču na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere učestalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogućnostima i ciljevima proizvodnje uzgajivača. Sprovođenjem određenih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na povećanom ... Read More »

ORGANSKO stočarstvo na našim prostorima

ORGANSKO stočarstvo – Novost na našem tržištu je pojava organski gajeno meso životinja i mleko. Poželeće mnogi da se “uključe” u takav sistem gajenja. Gajene životinja u organskoj proizvodnji je zahtevno i duže traje nego komercijalno. Naglasak je na zdravstvenoj bezbednosti, kvalitetu i dobrobiti i potrošača i životinja. Potrebno je ispuniti određene zahteve koji garantuju da ste životinje gajili u ... Read More »

SMEŠTAJ svinja i potreban prostor

 SMEŠTAJ svinja – Smeštajni kapaciteti za 15 krmača Da bi smo se uspešno bavili svinjarskom proizvodnjom moramo obezbediti optimalne uslove za držanje žvotinja. Pored ishrane koja je nezaobilazan faktor u svim fazama svinjarstva, smeštaj takođe predsta- vlja važnu kariku na koju trebamo obratiti posebnu pažnju. Pod smeštajem podrazumevamo prostor gde svinje provode celokupno vreme svog života i gde obavlja ju ... Read More »

GASOVI u štali nanose štetu kvalitetu uzgoja

GASOVI u štali – Ovaj problem je posebno izražen kod intenzivnog uzgoja životinja. Neugodni mirisi potječu od plinova koji nastaju pri raspadanju otpadnih tvari, prostirke, hrane kao što je silaža, urina i izmeta čak i kada se redovito uklanjaju, kao i od samih životinja. Tokom čitave godine, a posebno u letnom razdoblju veliki problem predstavlja prisutnost neugodnih mirisa u stajama ... Read More »

ISPAŠA tokom sezone i električni čuvar

ISPAŠA tokom sezone – Mineralna đubriva se primenjuju na prirodnim travnjacima u različito vreme vegetacionog perioda. Vreme primene đubriva zavisi od statusa travnjaka, florističkog sastava, ekoloških uslova, načina njegovog iskorišćavanja kao i od vrste đubriva. Sam tip zemljišta i njegova adsorptivna sposobnost u velikoj meri diktiraju kada i kako će se unositi đubrivo. U principu, lako rastvorljiva đubriva se unose ... Read More »

Istočno frizijska rasa je mlečna rasa

 Istočno frizijska rasa nastala je u Istočnoj Friziji (po kojoj je i dobila ime), na holandsko-nemačkoj granici u nizijskim terenima (maršama), u uslovima velike vlažnosti, bujne i bogate paše. Životinje ove rase imaju dosta veliku i grubu glavu, jako ispupčenog profila. Suzne jame su im jako izražene, a oči krupne. Uši su dugačke i unapred položene. Oba pola su bez ... Read More »