Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 3)

Stočarstvo

Ovca zahtev za vodom tokom razvoja i laktacije

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom

Ovca zahtev za vodom . I pored toga što se smatra da ovce mogu više od drugih domaćih životinja da ekonomišu sa vodom veoma je značajno da one u vodi ne oskudevaju. To se posebno odnosi na grla u laktaciji. ali i na sve ostale kategorije ovaca. Žedne ovce slabije konzumiraju hranu a to nepovoljno utiče na proizvodnju. Broj napajanja u ... Read More »

Ishrana bremenitih ovaca tokom godine

ovca mleko british milkship ishrana bremenitih

Ishrana bremenitih ovaca – U zavisnosti od potreba za hranom, bremenitost ovaca se može podeliti na dva perioda. U prvom periodu (prva tri meseca bremenitosti), plod u utrobi majke polako raste pa su i potrebe za hranom radi obezbeđenja njegovog razvoja manje. Ishrana u periodu bremenitosti utiče na telesnu masu jagnjadi pri rođenju, porast vune, kao i na njenu mlečnost. Bolje ... Read More »

Sejani travnjaci količine đubriva tokom godine

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Sejani travnjaci se najčešće zasnivaju van plodoreda, na siromašnim, kiselim, plićim i skletoidnim zemljištima. Otuda se bez đubrenja na njima ne može organizovati proizvodnja stočne hrane. Samo kada dolaze posle krompira, zbog njegovog najčešće obilnog đubrenja, norma hraniva može bitno da se redukuje ili čak izostavi, ali samo u godini zasnivanja. Određivanje odnosa osnovnih hraniva i njihovih količina je delikatan ... Read More »

Izostanak mleka kod suprasnih krmača

ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka

Izostanak mleka – Izostanak lučenja mleka i smanjenje količine mleka U normalnim uslovima lučenje mleka počinje neposredno pred ili tokom samog prašenja. Ponekad iz nepoznatih razloga kod nekih krmača lučenje mleka posle prašenja izostaje. Potpuni izostanak lučenja mleka, ne može se povezati sa strukturom, kvalitetom i količinom hrane. Ova pojava je rezultat hormonskog poremećaja i on se može korigovati davanjem ... Read More »

Tov junadi pravilan raspored obroka

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Tov junadi se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži, i to pre svega silaži cele biljke kukuruza (3-12 kg/dan), siliranom vlažnom zrnu ili klipu kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovarajućim dopunskim proteinskim smešama (1-1,8 kg/dan). Pored silaže cele biljke kukuruza, u tovu junadi se često koriste i silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave ... Read More »

Mleko prerada na pravilan bezbedan način

sjenička mleko prerada sajam etno

Mleko prerada – Mleko i mlečni proizvodi su idealna hrana za ljudsku upotrebu, međutim mleko je i idealno stanište za razne mikroorganizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili ga čine neupotrebljivim za ljudsku ishranu. Kod nas najrasprostranjenija mana sira je nadimanje, koje se uglavnom javlja na prelazu između štalske i pašnjačke ishrane, kao i leti kada su prisutne visoke temperature ... Read More »

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Zimska ishrana ovaca. U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno treba da bude kvalitetno tj. košeno u optimalnoj fazi razvi?a  i sušeno u optimalnim vremenskim prilika ma kako bi gubici hranljivih materija bili što manji. Druga ... Read More »

Plodnost grla može biti primarna ili sekundarna

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Plodnost grla je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako do?e do poreme?enosti, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju. Na uspešan tok oplodnje, u velikoj meri uti?u pravilna ishrana i nega kao i drugi ?inioci. Nasuprot plodnosti, ako nedostaje sposobnost razmnožavanja, onda govorimo o neplodnosti, ... Read More »

OVCE metiljavost koja čini veliku štetu

organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Ovce  Metiljavost  jedna je od najraširenijih  parazitskih bolesti svih preživara. Uzro?nik je veliki i mali metilj, ova bolest može napraviti veliku štetu u ov?arskoj proizvodnji. Od nje naj?eš?e oboljevaju životinje koje se napasaju na vlažnim i mo?varnim pašnjacima, piju zaga?enu vodu ili jedu zelenu hranu ili nedovoljno osušeno seno koje je zaraženo metiljom. Metilj dospevši u organizam stacionira se u žu?nim ... Read More »

Količina hraniva za uspešno govedarstvo

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Koli?ina hraniva – Osnovni efekti uspeha u govedarstvu uslovljeni su obimom konzumiranja i efikasnoš?u iskoriš?avanja konzumirane hrane u proizvodnji mleka, prirasta, tova. Koja je to koli?ina hrane koju goveda mogu da konzumiraju, zavisi od niza faktora, a pre svega telesne mase, uzrasta, fiziološkog stanja životinje, na?ina držanja, mikroklime, broja hranjenja, na?ina davanja hrane, kvaliteta hraniva, njegovog spremanja.  Obim konzumiranja hrane ... Read More »