Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 20)

Stočarstvo

ŠAROLE ovca je “stvorena” za tov

veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Šarole ovca (Charollas) kao isklju?ivo tovna rasa mora da dobije ve?u šansu kako u gajenju za priplod tako i u terminalne svrhe. Pokazala se kao otporna i izdržljiva rasa na naše promenjive klimatske uslove, a o mesnatosti i da se ne govori, ima izuzetno fine i lagane kosti na kojima je gusto meso savršenog kvaliteta. Šarole je postojala na našim ... Read More »

KOZA ekonomična životinja, zahvalna za uzgoj

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

KOZA  ekonomi?na. Koze za razliku od ostalih preživara koriste najve?i broj biljaka ( preko 500 vrsta). One konzumiraju raznovrstnu hranu i ?esto je menjaju. U njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, mnogo više nego kod drugih preživara. Konzumiranje raznovrstnih biljaka održava dobar apetit kod koza pa je poželjno da na njihovim pašnjacima bude žbunja i drve?a. Me?utim, koze ... Read More »

Soja sirova u ishrani muznih krava

hranivo kvalitet soja sirova pravilna ishrana steonih otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Soja sirova – Intenzivna proizvodnja zahteva i kvalitetnu hranu. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina u obroku. Jedno od takvih hraniva u kome su ove komponente visoko koncentrisane je zrno soje i njegovi produkti. Soja u sirovom obliku, osim visoke biološke proteinske vrednosti sadrži i neke nepoželjne materije – inhibitore, proteaza.One svojim ... Read More »

Kvalitet podova u objektima za gajenje stoke

prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali

Kvalitet  podova u stočarskim objektima predstavlja vrlo značajan uslov za uspešno gajenje domaćih životinja. Pogotovu ako znamo da pojedine vrste životinja provode dobar deo života u objektima, gde od rođenja pa do samog završetka ciklusa proizvodnje odakle najčešće idu na klanicu. Imajući u vidu ovakav način eksploatacije domaćih životinja (vrlo intenzvno) moramo posebnu pažnju pokloniti i uslovima u kojima životinje ... Read More »

Alltechova evropska laboratorija za mikotoksine je dobila ISO akreditaciju

Alltechova evropska laboratorija za mikotoksine je dobila ISO akreditaciju – Akreditacija osigurava poverljivost i nepristrasnost analiti?kih podataka  [DANBOJN, Irska] – Alltechova 37+® laboratorija za usluge analize mikotoksina u Danbojnu, okrug Mit, u Irskoj je od Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc dobila akreditaciju po me?unarodnom standardu ISO/IEC 17025:2005. Ova objektivna, procena koju vrši tre?e lice isti?e zahteve za upravljanje i tehni?ke zahteve ... Read More »

Rasa svinja Hempshire izrazito mesnata rasa

meso

Rasa svinja Hempshire – Kada se radi o američkim rasama svinja, najčešće spominjana rasa je Durok. Jedna od rasa iz SAD o kojoj se ređe govori je Hempshire, čije meso važi za najkvalitetnije za termičku obradu. Smatra se da je Hempšir jedna od najstarijih originalnih američkih rasa svinja koje postoje i danas. Iako postoje neke sumnje o tačnom poreklu ove ... Read More »

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda

Mineralni sastav mlade trave . Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbe?ena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mlade paša i magnezijuma. Koli?ina fosfora  je niska ako se pašnjaci ne ?ubre, krmno bilje koristi prezrelo ili  poti?e sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili  nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti ... Read More »

Mašinska muža greške i kako ih otkloniti

mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Mašinska muža je neophodan uslov modernog mlekarstva, ali je potrebno pravilno primeniti, jer štete usled nepravilne primene mogu biti značajne. Pogrešna priprema mužne može izazvati štetne posledice na zdravlje krava, trajnost i ispravnost aparata, kvalitet mleka i ekonomičnost proizvodnje. Najčešće greške koje se dešavaju pri mašinskoj muži i ostavljaju posledice su: Muža uz prevelik vakuum, nedovoljni ili prerani pripremni radovi, ... Read More »

KRMNI SIRAK je zahvalna kultura za uzgoj

divlji sirak krmni sirak stočni sirak

Krmni sirak je značajna ugljenohidratna krmna kultura koja se prinosom, kvalitetom i dugim vremenskim periodom korišćenja u toku godine ističe u ishrani preživara. Može se koristiti kao zelena masa i za vlažno konzerviranje kada postigne visinu 70-100 cm. Prvi otkos za zelenu masu,koji daje najveću količinu zelene mase, stiže 50 dana od nicanja, a naredni za 40 dana. Prinos zelene ... Read More »

Podsticaji u stočarstvu – uzgoj teladi za tov

bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Podsticaji u sto?arstvu – Pravilnikom se bliže se propisuju uslovi i na?in ostvarivanja prava na podsticaje u sto?arstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja. Pravno lice, preduzetnik i fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se ure?uju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaj ostvaruje ... Read More »