Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 20)

Stočarstvo

Mleko njegova svežina i kiselost

Mleko njegova svežina – Odre?ivanjem kiselosti u mleku utvr?uje se svežina i održivost mleka. Ako mleko posle muže stoji ne ohla?eno pove?ava se kiselost za nekoliko sati. Pove?anje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Mikroorganizmi su sitna nevidljiva bi?a koja u mleku nalaze idealne uslove za svoju ishranu i razmnožavanje, a samim ... Read More »

Ovčarnik – uslov za siguran uspeh uzgoja ovaca

Ov?arnik – Pri izboru terena za izgradnju ov?arnika neophodno je da lokacija odgovara zoohigijenskim i sanitarno – higijenskim uslovima. Ov?arnik izgra?en na nepovoljnom terenu, ozbiljna je ko?nica svakoj intenzivnoj proizvodnji. Pri izboru lokacije mora se obratiti pažnja na:  1. Reljef zemljišta – ono mora da bude ocedito, kako bi se pravilno rešilo odvo?enje atmosferskih i otpadnih voda.  2. Vrstu i ... Read More »

KOZA – obavezno tražite dokumentaciju

KAKO ODABRATI KOZU ZA SVOJU FARMU – Prilikom kupovine odrasle koze, obavezno tražite dokumentaciju o proizvodnji mleka i jarenju te koze. Ukoliko je koza mlada i nije još po?ela da daje  mleko, tražite dokumentaciju koze koja je ojarila tu kozu, tj. njene majke.  Odrasla koza koja daje dosta mleka, ima prose?nu produkciju od 815 litara mleka u mle?nom periodu od ... Read More »

Grupisanje grla radi boljih rezultata uzgoja

Grupisanje grla – Potrebno preduzeti nekoliko organizacionih izmena kako bi se stvorili uslovi za adekvatnu ishranu visokoproizvodnih krava. Jedna od najvažnijih organizacionih promena je to da se krave grupišu. Postoji više kriterijuma koje treba uzeti u obzir kada se krave grupišu. Uobi?ajeni metodi grupisanja su 1./ prema nivou proizvodnje mleka, 2./ prema fazi laktacije, 3./ prema laktaciji po redu i ... Read More »

JALOVOST kod goveda – kako je smanjiti

JALOVOST kod goveda – Sto?ari, držaoci krava ?esto se suo?avaju sa problemom jalovosti i uglavnom se osim normalnog ispoljavanja polnog žara mogu javiti i nepravilnosti izražene jakim i tihim gonjenjem. Jako gonjenje se ispoljava tako što je životinja uznemirena, nervozna, uznemirava ostala grla i dolazi do zna?ajnog smanjenja dnevne koli?ine mleka. Tiho gonjenje je tako?e dosta ?esta pojava. U oba ... Read More »

KUĆICA za telad rešava probleme

KU?ICA za telad – Štala je važan ekološki faktor za životinje koje su smeštene u njoj. Tako?e, ima ulogu u organizaciji i odvijanju proizvodnih procesa jer uti?e na zdravlje životinja i na njihove proizvodne sposobnosti. Usled nepovoljnih klimatskih uslova u štali dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja životinja. Ovo najviše poga?a podmladak posebno ako je smešten sa starijim kategorijama.  Najozbiljnije posledice ... Read More »

Ishrana krmača zahteva znanje, poštovanje nauke

Ishrana krma?a. Država pokušava da zaštiti uzgoj svinja, stoke … i iskoristi preradne kapacitete i mogu?nost ve?eg izvoza. Osnovni cilj držanja i ishrane krma?a je proizvodnja što ve?eg broja odlu?ene prasadi po leglu i godišnje po krma?i uz što manji utrošak hrane. U periodu suprasnosti potrebe krma?e u hranljivim materijama su male i uslovljene kondicijom, fazom suprasnosti, uslovima držanja, uzrastu. ... Read More »

Rase ovaca – Pirotska oplemenjena, Texel, Virtemberg

Rase ovaca – Pirotska pramenka se oplemenjuje od 1954. godine francuskom merino arl rasom a kasnije i nema?kom merino-landsšaf rasom (virtemberška ovca). Od 1981. stvorena je nova rasa (pirotska oplemenjena ovca) koja se dalje me?usobno razmnožava i selekcionira radi iskoriš?avanja njenih novih odlika, ustaljenih dosadašnjim kombinacijama triju upotre- bljenih rasa ovaca u njenom stvaranju. Pirotska oplemenjena je tip brdske ovce, ... Read More »

Telad u prvih šest meseci uzrasta, njihov uzgoj

Telad u prvih šest meseci. Telad se odlu?uju i smeštaju odvojeno ili pojedina?no . Pojedina?ni smeštaj može da traje od dve do osam nedelja. Evropska unija je preduzela mere kojima se regulišu minimalni uslovi vezani za smeštaj, odnosno objekte na farmi i opremu za telad. Najvažnije su slede?e stavke:  Individualni smeštaj se posle osam nedelja zabranjuje osim ako su u ... Read More »

Nove tehnologije siliranja stočne hrane

NOVE tehnologije siliranje sto?ne hrane (korištenje ugljen dioksida). Konzerviranje hrane za prehranu doma?ih životinja se primenjuje u poljoprivredi u svim delovima sveta. Biljke se posle žetve ili košnje transportuju s polja do farme, ubacuju u silos, sabijaju da bi se istisnuo vazduh, a zatim se silos specijalnim folijama prekriva kako bi se osigurali uslovi za odvijanje fermentacije. Silaža nastaje kao ... Read More »