Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 20)

Stočarstvo

Stočna brašna kao nuzprodukt mlinara

stočno brašno

Stočna brašna  – U milnskoj industriji u toku pripreme i mlevenja zrna žita ili leguminoze za dobijanje brašna prekrupe, griza i drugih proizvoda za ishranu ljudi, ostaju sporedni proizvodi koji se koriste u ishrani životinja . Pre mlevenja zrna se očiste od stranih primesa i nepotrebnih delova zrna, kao što su pleva, slomljena i nedozrela zrna žita, seme korova, čestice zemlje, prašina, ... Read More »

Premix bogatstvo vitamina i minerala

tov prasadi probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

Premix bogatstvo. Balansirana ishrana je jedan od bitnih faktora za uspešnu proizvodnju svinjskog mesa. Pri normiranju obroka pored energije, proteina odnosno aminokiselina u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti dopunske količine vitamina i mikroelemenata. U smešama se vitamini i mikroelementi, uglavnom dodaju putem takozvanih predsmeša odnosno vitaminsko mineralnih dodataka koji se popularno nazivaju permiksi. Dakle premiksi su proizvodi sa visokim ... Read More »

GASOVI u štali nanose štetu kvalitetu uzgoja

insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

GASOVI u štali – Ovaj problem je posebno izražen kod intenzivnog uzgoja životinja. Neugodni mirisi poteču od plinova koji nastaju pri raspadanju otpadnih tvari, prostirke, hrane kao što je silaža, urina i izmeta čak i kada se redovito uklanjaju, kao i od samih životinja. Tokom čitave godine, a posebno u letnom razdoblju veliki problem predstavlja prisutnost neugodnih mirisa u stajama Posebno ... Read More »

Tretman jaja u inkubatoru tokom procesa

izbor jaja proteini nosivost jaja tretman jaja

Tretman jaja u inkubatoru – Pre nego što inkubator naselimo jajima treba proveriti pravilnost njegovog rada. To se odnosi na pravilnost i ispravnost uređaja za temperaturu, vlažnost vazduha i provetravanje (inkubator se stavlja u pogon 24h pre unosa jaja). Inkubator se čisti, pere i dezinfikuje sredstvima koja ne škode jajima i pilićima (21ml formalina, 21ml vode, 15-17gr kalijum permanganat se ... Read More »

Proizvodnja kvalitet ovčijeg mesa – kako?

proizvodnja kvalitet

Proizvodnja  kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca, koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: 1/  faktore nasledne osnove; 2/  faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvaljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na veću i kvaletniniju proizvodnju mesa. Ove ... Read More »

Senaža osnovni preduslovi za uspešan rad

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Senaža osnovni preduslovi – Senažiranje se sastoji u spremanju i čuvanju krme (travne, travno-leguminozne smese, krme višegodišnjih leguminoza) sa sadržajem vlage 45 do 55 %. Krmni usev za spremanje senaže treba kositi, po mogu?nosti pre podne (8 do 14 sati) ili predveče, ostaviti na suncu 3 do 4 sata pa i 6 do 8 sati a nekad i više, odnosno ... Read More »

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

kvalitet ljuske mitarenje v

Kvalitet ljuske jajeta je danas najveća briga svih učesnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvođača konzumnih jaja, tako i proizvođača jaja za nasad. česti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može doći do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno ... Read More »

SMEŠTAJ svinja i potreban prostor

svinje smeštaj svinja kuga svinja sočna hraniva

 SMEŠTAJ svinja – Smeštajni kapaciteti za 15 krmača Da bi smo se uspešno bavili svinjarskom proizvodnjom moramo obezbediti optimalne uslove za držanje žvotinja. Pored ishrane koja je nezaobilazan faktor u svim fazama svinjarstva, smeštaj takođe predstavlja važnu kariku na koju trebamo obratiti posebnu pažnju. Pod smeštajem podrazumevamo prostor gde svinje provode celokupno vreme svog života i gde obavljaju sve fiziološke potrebe. ... Read More »

SILIRANJE perka i njegovo veštačko sušenje

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

SILIRANJE perka. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i velike količine atmosferskih padavina  mnogi radovi u polju su zaustavljeni i onemogućeno je iskorišćavanje zasejanih biljaka. Poljoprivrednici se suočavaju sa viškovima zelene krme koju ne mogu pravilno iskoristiti. Krmna repica (Perko) je novija krmna biljka. Po vremenu stasavanja u nizijskom području spada u prvu grupu biljaka uz repicu, ogršticu i krmni kelj i ... Read More »

BOLESTI OVACA, preventiva i lečenje životinja

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca paraziti kod ovaca

Bolesti ovaca  – Kamenčići  u organima za varenje se stvaraju u mokraćnim kanalima i jedan su od mnogih metaboličkih poremećaja. Razlozi   nastajanja su: unošenje neadekvatne količine vode; previše fosfora i kalijuma u obroku a nedovoljno vitamina A; pijenje tvrde vode; zastupljenost sirka, prosa ili pamukove sačme u obrocima. Prevencija se sastoji u pravilnom balansiranju kalcijuma i fosfora (2:1), davanju soli ... Read More »