Wednesday, 26 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 20)

Stočarstvo

Koze potrebna količina hrane za razvoj

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

Koze potrebna količina – Po načinu iskorišćavanja hrane i podmirivanja potreba koze su slične ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i često je menjaju. Takođe, u njihovoj ishrani u znatnoj meri zastupljen je brst, više nego kod drugih domaćih preživara. Konzumiranje raznovrsnih biljaka održava dobar apetit kod koza ... Read More »

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Ishrana svinja – Velike potrebe krmača u hrani tokom laktacije često prouzrokuju velike gubitke telesnih rezervi, ali i onih hranjivih materija koje se ne nalaze u organizmu kao rezervne. Ovo je slučaj sa angažovanjem telesnih proteina. Sve ovo ako potraje duže i ako je deficit veliki izaziva pojavu “sindrom mršavih krmača”. Veliki gubici u telesnoj masi krmača dešavaju se najčešće nakon ... Read More »

Plodnost krava i činioci koji utiču na plodnost

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Plodnost krava je kao i u celokupnoj stočarskoj proizvodnji uslovljena naslednim i spoljašnjim faktorima. Spoljašnji faktor (paragenetski) su dominantni jer su zastupljeni sa 80%, dok nasledni (genetski), učestvuju sa oko 20%. Međutim, uzroci reproduktivnih poremećaja mlečnih krava mogu biti veoma različiti. Utvrđeno je da je adaptabilnost mlečnih-visokoproizvodnih krava na nepovoljne uslove držanja smanjena, jer takva grla teže podnose stres. Kod ovakvih ... Read More »

SILIRANJE u kobasice je ekonomičnije za gazdinstvo

kukuruz vlažnog zrna siliranje

SILIRANJE u kobasice – Gnječenje i siliranje kukuruza na farmi Dušnoki na Kelebiji. Na farmi Žolta Dušnokija na Kelebiji obavljeno je gnječenje i siliranje kukuruza vlažnosti 32%, a zatim i punjenjeu hermetički zatvorene vreće, tzv. “kobasice”. Ova kvalitetna stočna hrana namenjena je ishrani svinja.  Procesu rada prisustvovali su i stručnjaci firme ISV, koja se bavi distribucijom gnječilica finskog proizvođača “Murska”.  Punjenje ... Read More »

MIKOTOKSINI u živinarstvu i njihov uticaj

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u

MIKOTOKSINI u živinarstvu – Potcenjen efek?t mikotoksin?. Imuni sistem životinje osl?bljen k?d? je hr?n? kont?minir?n? mikotoksinim?. Oni u niskim koncentr?cij?m? im?ju efek?t n? strukture i funkcije t?nkog creva pa se s?mim tim se sm?njuje ?psorpcija nutritijenata i efik?snost v?kcin? i drugih lekov?. Posledice kont?min?cije živine mikotoksinima može biti ve?i nego što je prvobitno mislio. Direktn? štet? se ?esto ogled? u ... Read More »

KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Kozje mleko donosi  – Koza je vrlo mlečna životinja jer u laktaciji proizvede od 10 do 20 puta više mleka u odnosu na svoju telesnu masu. Osim toga, skromnija je u zahtevima ishrane i podnosi različite uslove držanja. U narodu često se naziva sirotinjskom kravom. U poređenju mlečnosti krave s prosečnom proizvodnjom sa mlečnom kozom, uočljivo je da je koza ... Read More »

UZORKOVANJE mleka pravilan redosled kontrole

holandska farma surutka uzorkovanje higijena mleka

UZORKOVANJE mleka Uzimanje uzoraka za utvr?ivanje kvaliteta sirovog mleka obavlja uzorkiva? neposredno kod proizvo?a?a ili na sabirnom mestu. Pre uzimanja uzoraka sirovog mleka uzorkiva?, vrši vizuelni pregled sirovog mleka (senzorska kontrola) i utvr?uje da li sirovo mleko ima svojstven izgled, boju, miris i ?isto?u, odnosno da li u sirovom mleku postoje vizuelno uo?ljive promene. Ukoliko u sirovom mleku postoje  takve ... Read More »

Norveški red – fabrika za proizvodnju putera

norveški red

Norveški Red (NRF) je mle?na pasmina uz ve?i naglasak na funkcionalne osobine kao što su zdravlje i plodnost. NRF-norveški Red je razvijen od 1960-ih ukrštanjem mle?nih pasmina sa nekoliko skandinavskih pasmina, uklju?uju?i norve- ške crveno-bele, crvene Trondheimu i Crvenog Østland. Do sredine 1970-ih je postala dominantna pasmina u svojoj rodnoj zemlji, koji obuhvata 98% populacije goveda. Seme se tako?e izvozi ... Read More »

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene stočne hrane od ranog proleća do kasno u jesen, a u nekim uslovima i početkom zime. Razvijena stočarska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih količina kvalitetne i jeftine kabaste stočne hrane. Ishrana domaćih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najveći je koeficient iskorišćenja u poređenju sa ... Read More »

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Ishrana priplodnih svinja – Različite su potrebe u hranjivim materijama za različite kategorije svinja: krmače, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obično podmirujemo smešama hraniva odgovarajućeg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMAčA  Ciljevi držanja i ishrane krmača  U savremenom načinu držanja krmača nastojimo da ostvarimo sledeće ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krmače) treba ... Read More »