Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 10)

Stočarstvo

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da utiču na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere učestalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogućnostima i ciljevima proizvodnje uzgajivača. Sprovođenjem određenih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na povećanom ... Read More »

Plodnost grla može biti primarna ili sekundarna

hranivo kvalitet soja sirova pravilna ishrana steonih otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Plodnost grla je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećenosti, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju. Na uspešan tok oplodnje, u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci. Nasuprot plodnosti, ako nedostaje sposobnost razmnožavanja, onda govorimo o neplodnosti, jalovosti ... Read More »

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Ishrana priplodnih svinja – Različite su potrebe u hranjivim materijama za različite kategorije svinja: krmače, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obično podmirujemo smešama hraniva odgovarajućeg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMAčA  Ciljevi držanja i ishrane krmača  U savremenom načinu držanja krmača nastojimo da ostvarimo sledeće ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krmače) treba ... Read More »

Kvalitetno meso nastaje u ovčarniku

hemijski sastav jagnje kvalitetno mesa

Kvalitetno meso – U odnosu na druge domaće životinje, ovce su u znatnoj prednosti u pogledu sposobnosti pretvaranja hrane u meso. Nasuprot nepreživarima, ovce najveći deo svojih potreba u hrani obezbeđuju pašom. Ishrana ovaca predstavlja značajan faktor koji ima značajnu ulogu u proizvodnji mesa. Dokazano je da je pri proizvodnji mesa potrebna veća količina hrane nego pri proizvodnji vune. Količina ... Read More »

Selekcija plodnost u gajenju domaće stoke

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Selekcija  plodnost – Plodnost domaćih životinja je značajna ekonomska osobina i njoj se obraća posebna pažnja i nastoji se raznim zootehničkim zahvatima poveća.  Plodnost u zootehničkom smislu reći je sposobnost životinja da pravilno ispoljavaju polni nagon, da za vreme estrusa ili polnog nagona se pravilno pare, da posle oplodnje ostanu gravidne, da na svet donesu jedno ili više normalnih mladunca i ... Read More »

KOZA – obavezno tražite dokumentaciju

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Koza – obavezno dokumente . KAKO ODABRATI KOZU ZA SVOJU FARMU – Prilikom kupovine odrasle koze, obavezno tražite dokumentaciju o proizvodnji mleka i jarenju te koze. Ukoliko je koza mlada i nije još počela da daje  mleko, tražite dokumentaciju koze koja je ojarila tu kozu, tj. njene majke.  Odrasla koza koja daje dosta mleka, ima prosečnu produkciju od 815 litara ... Read More »

Izbor jaja je odlučujući za uspeh proizvodnje

izbor jaja klase jaja

Izbor jaja. Uspeh živinarske proizvodnje u mnogome zavisi i o pravilnom odabiru jaja za nasad, jer od njega zavisi kvalitet podmlatka. Ispravna jaja moraju da potiču od zdrave živine (roditeljska jata), koja ima adekvatni smeštaj, hranjena kvalitetnom raznovrsnom zrnasto koncentrovanom hranom, i nad njim se pravilno sprovodi program mera zdravstvene zaštite živine. Bitni činioci za izbor jaja su: oplođenost, težina, ... Read More »

Metiljavost bolest preživara koja nanosi velike štete

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Metiljavost bolest – Metiljavost je jedna od najraširenijih parazitskih bolesti svih preživara. Uzročnik je i veliki i mali metilj, a ova bolest može napraviti veliku štetu u stočarskoj proizvodnji. Od nje najčešće oboljevaju životinje koje se napasaju na vlažnim i močvarnim pašnjacima, piju zagađenu vodu, jedu zelenu hranu ili nedovoljno osušeno seno koje je zaraženo metiljom. Metilj dospevši u organizam ... Read More »

Ishrana svinja sopstvenim sirovinama sa njive

valjevo duvan ishrana svinja

Ishrana svinja – Kada je reč o ishrani svinja ona se može uspešno organizovati na sopstvenom imanju. Imanja u Srbiji su opredeljena odgoj prasadi do 20-25 kg i tov svinja od sopstvenog tovnog materijala odnosno nabavkom prasadi sa strane. Zbog nedostatka odgovarajućih objekata, osetljivosti prozvodnje, zahtevnosti po pitanju uslova smeštaja i higijene, nedostatka finansijskih sredstava, retka su imanja sa zatvorenim proizvodnim ciklusom. ... Read More »

Ishrana priplodnih ovnova za siguran uspeh

ishrana priplodnih prirodni načini

Ishrana priplodnih ovnova – Ishranu priplodnih ovnova treba prilagoditi energetskim potrebama, proteinima, mineralima i vitaminima kako bi se očuvalo njihovo dobro zdravlje, odlična kondicija, živahnost, polna aktivnost i visok kvalitet sperme. S obzirom na to da se u našoj zemlji u velikom obimu izvodi veštačko osemenjavanje ovaca, veoma je značajno da se što bolje iskoriste visokokvalitetni ovnovi. To se može postići ... Read More »