Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 10)

Stočarstvo

Enzimi i bakterije kao dodaci silaži, bolji kvalitet

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

 Enzimi i bakterije – Dodaci, koji mogu biti razli?itih hemijskih, fizi?kih i fizioloških karakteristika, po potrebi dodaju se pripremljenoj masi za siliranje, da bi poboljšali fermentaciju, o?uvali i pove?ali kvalitet silaže, smanjili gubitak hranljivih materija i ujedno poboljšali ukus,miris i druga svojstva silaže. Oni se mogu upotrebljavati kao prirodna-ugljenohidratna hraniva, ili se koriste na bazi prirodnih ili sinteti?kih jedinjenja kao ... Read More »

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste doma?ih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije naj?eš?e je nedostatak gvož?a u hrani. Tako?e može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i odre?enih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvož?a u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvož?u iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko ... Read More »

Pojilice za svinje za pravilan i efikasan tov

probiotici prasad pojilice za svinje

Pojilice za svinje – Dobar prirast i dobra konverzije hrane pri tovu se ostvaruje samo kada pružimo dobre uslove i negu životinjama. Svinje se napajaju isklju?ivo individualnim pojilicama. U praksi se koriste tri tipa ovih pojilica: 1. sisaljke, 2. šolje i 3. prskalice. Individualne pojilice za svinje postavljaju se tako da opslužuju 10 do 12 grla. Postavljaju se iznad prljavog ... Read More »

KROMPIR silaza vredna kao silaža od kukuruza

krompir silaza semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR silaza vredna – Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obi?no, krompir ošte?en pri va?enju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u prole?e. Ošte?ene krtole i ljuske krompira ?ine 50% krompira koriš?enog u ishrani stoke. U pojedinim godinama ... Read More »

Deficit minerala sprečava brzi prirast svinja

premix

Deficit minerala. Od svih doma?ih životinja najve?a je verovatno?a za pojavu deficita u mineralnim materijama u svinja. Ovo je zbog toga što se svinje uglavnom hrane sa zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a naj?eš?e kalcijumu. Pored toga, kosti svinja podnose znatno ve?e optere?enje u odnosu na njihovu veli?inu, od bilo koje ... Read More »

AMONIJAČNI rastvor i proteini zastupljeni u silaži

detelina amonijačni rastvor

AMONIJA?NI rastvor – Oblici razli?itog pojavljivanja azota, predstavljaju ustvari parametre za stepen razgradivosti proteina u siliranoj masi. Proteinski azot je znatno manje zastupljen u silaži ako se uzme u obzir po?etni, pripremljeni materijal za siliranje. Ovo se može objasniti procesom koji se javlja kasnije, tokom fermentacije, kada pod uticajem biljnih enzima i nepoželjnih mikroorganizama u silažnoj masi dolazi do razgradnje ... Read More »

Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

 Sušenje travne smeše – Spremanje hrane za stoku za period zime zahteva našu predanost tokom jeseni. Travnu masu možemo sušiti u horizontalnim i vertikalnim sušarama. Prednosti Travna masa se sakuplja sa oko 45% vlage Gubici (mehani?ki) se isklju?uju O?uvanje hranljivih materija je maksimalno Tehni?ki elementi sušare Sušara je jedna vrsta objekta, horizontalnog ili vertikalnog oblika sa nekoliko elemenata koji su ... Read More »

Siliranje uz dodavanje kukuruzne prekrupe, melase

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Siliranje – Vrlo ?esto se pojam spremanja silaže poistove?uje sa postupkom siliranja, što je samo delimi?no ta?no, ali ima i odre?enih specifi?nosti. Da bi ovaj pojam bio jasan prvo treba objasniti proces siliranja. Suština spravljanja silaže je da se biljna masa izoluje od uticaja kiseonika (sabijanjem, gaženjem ili na neki drugi na?in). Na taj na?in stvaraju se povoljni uslovi za ... Read More »

Tov ćuraka – intenzivan tov za ekonomsku dobit

tov ćurka

 U toku tova potrebno je obezbediti odgovaraju?e uslove u pogledu podnog prostora, kvaliteta prostirke, temperature, osvetljenja, ventilacije i vlažnosti vazduha. U odnosu na pili?e, ?uri?ima je potreban ve?i prostor ve? samim tim što su znatno krupniji.  Za jedno ?ure potrebno je tri puta više prostora nego za pile, tj. 5,5-6,5 grla po kvadratnom metru prostora. Prostor u koji se stavljaju ... Read More »

Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Ovce na pašu. S obzirom na mogu?nost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je u?eš?e paše u obroku ve?e to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ov?arska proizvodnja je ekonomi?nija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskoriš?avanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Tako?e, ... Read More »