Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 10)

Stočarstvo

Silaža od šećerne repe za ishranu goveda

šećerna repa BOLESTI silaža od šećerne

 Silaža  od  šećerne repe. Glava i lišće šećerne repe su, po hranljivoj vrednosti, najvažniji sporedni proizvod poljoprivrede. Njihova upotreba u svežem stanju je vremenski ograničena  i zato je siliranje najpogodniji metod konzervisanja. Tako se dugotrajno čuva i koristi.   Silaža napravljena samo od glava i lišća šečerne repe je male energetske vrednosti, lošeg kvaliteta i sa velikim gubicima hranljivih materija. ... Read More »

Prasad na početku je potrebno najbolje

probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

Prasad na početku – Ishrana prasadi na sisi – Veći proizvođači ili farme  koji po zalučenju sa 28 dana starosti žele da imaju vitalnu prasad, težine 7-8 kg, treba jako pažljivo da  planiraju prihranu prasadi od prvih dana po prašenju. Mleko krmače je u prvih 20-ak dana života prasadi sasvim dovoljno  hranivo za njihov normalan rast i razvoj. Na početku ... Read More »

Kozje mleko – preopoznati odlike dobre mlečnosti

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Kozje mleko – Koze se uglavnom smatraju mlečnim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu količine i kvaliteta mleka. Prema količini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase.  Većina koza može dati više mleka, nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mlečnih koza ... Read More »

Kontrola mlečnosti ovaca – direktna, indirektna

organska kontrola mlečnosti kefir kiselo organska proizvodnja

Kontrola mlečnosti ovaca može biti apsolutna i relativna. Apsolutnom kontrolom se može pouzdano utvrditi sastav i količina mleka ovce u toku laktacije i sprovodi se na dva načina: 1. Direktnim merenjem količina namuženog mleka 2. Indirektno, kontrolom pomoću jagnjadi. DIREKTNA KONTROLA Radi što preciznijih podatakai uvida u stvarnu sposobnost pojedinih grla za proizvodnju mleka, kontrola mlečnosti se sprovodi svakih 10,15,20, ili ... Read More »

PILIĆI kako uspešno gajiti piliće za tov

pilići sistem kalcijum fosfor ekonomija tova tov pilića kontrola rasta pilići za tov

PILIĆI kako uspešno započeti tov – Gajenje, odnosno tov pilića podrazumeva način držanja, hranjenja, napajanja i zaštite zdravlja pilića, sa ciljem dobijanja što težeg pileta, uz što manji utrošak hrane i gubitak usled bolesti. U industrijskom tovu, koji obično traje 42 dana pilići dostignu telesnu masu od 1,8 do 2,1kg. uz utrošak hrane od 1,8 do 2kg za 1kg prirasta ... Read More »

Paraziti kod ovaca i krava, njihovi pojavni oblici

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca paraziti kod ovaca

Paraziti kod ovaca i krava – Paraziti su organizmi koji se hrane na račun domaćina na kome borave. U zavisnosti gde parazitiraju dele se na endoparazite i ektoparazite. Endoparaziti žive u telu životinje (creva, pluća, srce…), dok ektoparaziti borave na koži i dlaci životinje. Prisustvo parazita može da dovede do malih promena u ponašanju životinje, do izraženih patoloških promena na ... Read More »

Kvalitet jaja obezbedjuje zaradu

kvalitet jaja manjak minerala

Kvalitet jaja – Momentalno je cena jaja veoma dobra za proizvođače. Kvalitet jaja za konzum su  na prvom mestu sveža, čista i krupna jaja. Za ishranu ljudi su najbolja jaja do 3 dana starosti. Što je jaja svežije to je kvalitetnije. Nečista ljuska jaja može da utiče na brže kvarenje i gubitak kvaliteta, pa jaja za konzum moraju imati čistu ljusku. ... Read More »

Silaža kao rešenje za savremenu proizvodnju

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Silaža kao rešenje  – Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže. Postupak pripreme ovog hraniva je danas usavršen, iako se radi o dosta složenim procesima biohemijskih promena hranljivih materija. Cilj konzervisanja zelenih biljaka i nekih sporednih industrijskih proizvoda siliranjem je da se maksimalno očuva njihova hranljiva vrednost u što dužem periodu, i da se za životinje dobije ukusna ... Read More »

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska proizvodnja – EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Posljednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski značajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, čak i kod zemalja članica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su veća ulaganja neposrednog rada. ... Read More »

Surutka – slatka i kisela, bogatstvo minerala

surutka

Surutka je prirodna biološka tečnost i u zavisnosti od načina dobijanja deli se na slatku i kiselu surutku. Slatka surutka se dobija iz proizvodnje polutvrdih i tvrdih sireva i proizvodnje kazeina, zgrušavanjem  mleka uz pomoc sirila. Slatka surutka ima prosečno 6,3 do 6,7% suve materije, od čega 4,0 do 4,5 % laktoze, 0,7-0,9% azotnih materija, 0.4-0,6% mineralnih materija i 0.1 do ... Read More »