Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo

Stočarstvo

JAGNJENJE ovaca, šta raditi, kako pomoći

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca jagnjenje

Jagnjenje  je prirodan proces i u 90 % slučajeva se odvija bez nekih posebnih problema i pomoći čobanina. To ne znači da ne treba ovci pomoć u pojedinim slučajevima,pošto znamo da ovce blizne pa često daju i trojke. U ovakvim slučajevima porođaj potraje duže pa samim tim je čovekova pomoć neophodna. Znaci jagnjenja -Ovca se odvaja od drugih grla u ... Read More »

JALOVOST kod goveda – kako je smanjiti

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost

JALOVOST kod goveda – Stočari, držaoci krava ;esto se suočavaju sa problemom jalovosti i uglavnom se osim normalnog ispoljavanja polnog žara mogu javiti i nepravilnosti izražene jakim i tihim gonjenjem. Jako gonjenje se ispoljava tako što je životinja uznemirena, nervozna, uznemirava ostala grla i dolazi do zna;ajnog smanjenja dnevne koli;ine mleka. Tiho gonjenje je takođe dosta česta pojava. U oba ... Read More »

VITAMIN A- retinol je važan za rast

hereford rasa vitamin A

VITAMIN A- retinol. Ovaj vitamin životinje ne mogu da sintetizuju već se njegove potrebe podmiruju putem hrane. U hrani biljnog porekla nalazi se provitamin karotin koji organizam transformiše u vitamin A. To pretvaranje odigrava se u zidu creva, a može se vršiti i u drugim tkivima. Ovaj vitamin je važan za porast, reprodukciju, proizvodnju mleka i održavanje života. Naziva se faktor ... Read More »

STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

stajnjak u leje stajnjak njegove vrste stajnjak pravilan

STAJNJAK pravilan smeštaj – Povećanje broja grla na gazdinstvu, a samim tim i proizvodnja većih količina stajnjaka unutar istog nameće potrebu njegovog pravilnog čuvanja. Očuvanje okoliša kako unutar samog gazdinstva i naselja tako i šire na obradivim površinama sve se više nameće kao potreba.  Sve ovo ukazuje na činjenicu da se proizvodnji, skladištenju i upotrebi čvrstog stajnjaka mora pokloniti neophodna pažnja. ... Read More »

HEREFORD rasa goveda zahvalna za tov i ekonomiju

hereford rasa vitamin A

 Hereford rasa je nastala u istoimenoj pokrajini u zapadno-centralnom delu Engleske, a potiče od autohtonog krupnog goveda crvene boje i dugih rogova. Obeležja savremenog hereforda izgradila je skupina uzgajivača tokom 18. veka primenom metoda odabiranja i uzgoja u srodstvu, pri čemu je dobijeno govedo koje rano stasava, nešto kraćih nogu i bolje tovne sposobnosti.  To govedo je snažne konstitucije sa vrlo ... Read More »

Senaža ima visoku hranljivu vrednost

Senaža – U uslovima suvog ratarenja prvi otkos lucerke daje količinski u odnosu na celu godinu 50-60% ukupnog prinosa drugi otkos daje 30-35%, a tre?i 15-20%. Iz ovoga se vidi koliki je uticaj prvog otkosa na ukupnu produkciju zelene krme , a on se obično obavi u maju koji je poznat po nestabilnom vremenu I čestim kišama, a samim tim ... Read More »

Kozije mleko čuva Vaše zdravlje

kozije mleko

Kozije mleko – Kozijem mleku se danas pridaje sve veća pažnja. U odnosu na proizvodnje drugih vrsta mleka, proizvo dnja kozijeg mleka je u najvećem porastu. Iako je sastav kozijeg i kravljeg mleka veoma sličan, prednosti kozijeg mleka u odnosu na kravlje, se ogledaju u njegovim terapeutskim i dijetetskim svojstvima.Ovaj rad sadrži pregled glavnih osobina kozijeg mleka u poređenju sa ... Read More »

Simentalska rasa mogućnost uspešnog tova

simentalska rasa

Simentalska rasa – Mnogobrojni biološki, fiziološki i tehnološki faktori utiču na prinos i kvalitet goveđeg mesa. Zahtevi potrošača se menjaju u pravcu dobijanja više kvalitetnog mesa, manje loja, uz što bolji randman, konverziju hrane i što jeftiniju proizvodnju po jedinici proizvoda. Da bi se to moglo ostvariti, mora se voditi računa o adekvatnoj ishrani, izboru rase za tov, načinu držanja i ... Read More »

Mlečnost krava kvalitetna hrana uslov uspeha

surutka uzorkovanje mlečnost krava

Mlečnost krava – Da bi postigli visoku mlečnost kod krava neophodno je odrediti veličinu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima veći sadržaj koncentrata i sočnih hraniva, a bolji kvalitet i veću hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana opterećenost organa za varenje hranom  Nepovoljno deluje na tok varenja,opterećuje rad srca i pluća što može dovesti do različitih obolenja. U obroku ... Read More »

Veštačko osemenjavanje je put u uspeh ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Veštačko osemenjavanje – Naši proizvođači u svinjarstvu su zainteresovani za veštačko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje veštačkog osemenjivanja krmača kod nas su nepovoljni i može se reči da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najpraktičnije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krmača vrši sam odgajivač. Obuka odgajivača traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajivači su, kao što smo ... Read More »