Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo

Stočarstvo

MIKOTOKSINI u živinarstvu i njihov uticaj

kokoške nosilje mikotoksini u

MIKOTOKSINI u živinarstvu – Potcenjen efekаt mikotoksinа. Imuni sistem životinje oslаbljen kаdа je hrаnа kontаminirаnа mikotoksinimа. Oni u niskim koncentrаcijаmа imаju efekаt nа strukture i funkcije tаnkog creva pa se sаmim tim se smаnjuje аpsorpcija nutritijenata i efikаsnost vаkcinа i drugih lekovа. Posledice kontаminаcije živine mikotoksinima može biti veći nego što je prvobitno mislio. Direktnа štetа se često ogledа u ... Read More »

KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

koza organska kozje mleko

Kozje mleko –  Koza je vrlo mlečna životinja jer u laktaciji proizvede od 10 do 20 puta više mleka u odnosu na svoju telesnu masu. Osim toga, skromnija je u zahtevima ishrane i podnosi različite uslove držanja. U narodu često se naziva sirotinjskom kravom. U poređenju mlečnosti krave s prosečnom proizvodnjom sa mlečnom kozom, uočljivo je da je koza superiornija ... Read More »

UZORKOVANJE mleka pravilan redosled kontrole

surutka uzorkovanje

UZORKOVANJE mleka Uzimanje uzoraka za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka obavlja uzorkivač neposredno kod proizvođača ili na sabirnom mestu. Pre uzimanja uzoraka sirovog mleka uzorkivač, vrši vizuelni pregled sirovog mleka (senzorska kontrola) i utvrđuje da li sirovo mleko ima svojstven izgled, boju, miris i čistoću, odnosno da li u sirovom mleku postoje vizuelno uočljive promene. Ukoliko u sirovom mleku postoje  takve ... Read More »

OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

pravilna ishrana otvorene štale

OTVORENE štale spas za krave – Stočarska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu.Ovo su štale “bez jednog zida”.U poslednje vreme sve više pažnje se posvećuje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne količine vazduha u objektu..Sastav vazduha u objektu treba upore đivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko ... Read More »

Norveški red – fabrika za proizvodnju putera

norveški red

Norveški Red (NRF) je mlečna pasmina uz veći naglasak na funkcionalne osobine kao što su zdravlje i plodnost. NRF-norveški Red je razvijen od 1960-ih ukrštanjem mlečnih pasmina sa nekoliko skandinavskih pasmina, uključujući norve- ške crveno-bele, crvene Trondheimu i Crvenog Østland. Do sredine 1970-ih je postala dominantna pasmina u svojoj rodnoj zemlji, koji obuhvata 98% populacije goveda. Seme se takođe izvozi ... Read More »

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica u ishrani

balans

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica – Kako bi se održalo dobro zdravlje kod gajenih životinja mora se održavati pravilan bilans između alkalnih ili bazičnih jedinjenja i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima. Neki minerali, kao fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, kao kalcijum natrijum kalijum i magnezijum, alkalni. Odnos bazičnih i kiselih ... Read More »

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene stočne hrane od ranog proleća do kasno u jesen, a u nekim uslovima i početkom zime. Razvijena stočarska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih količina kvalitetne i jeftine kabaste stočne hrane. Ishrana domaćih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najveći je koeficient iskorišćenja u poređenju ... Read More »

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana priplodnih ishrana svinja

Ishrana priplodnih svinja – Različite su potrebe u hranjivim materijama za različite kategorije svinja: krmače, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obično podmirujemo smešama hraniva odgovarajućeg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMAČA  Ciljevi držanja i ishrane krmača  U savremenom načinu držanja krmača nastojimo da ostvarimo sledeće ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krmače) ... Read More »

Šuga kod gajenih životinja i njihov tretman

đubrivo šuga

Šuga kod gajenih životinja – Oboljenje kože izazvano sugarca naziva se šuga. Šuga je široko rasprostranjena u našoj zemlji i nanosi velike štete stočarstvu. Najveće štete nanosi kod ovaca zbog oštećenja vune, ali je zastupljena i kod goveda. Obolele životinje i kontaminirani predmeti su izvor zaraze.Prenosi se direktnim kontaktom ili posredno preko kontaminiranih predmeta ili prostorija u kojima su boravile ... Read More »

Setva ozimih grahorica za prolećnu hranu stoci

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu

Setva ozimih grahorica – Ozimi stočni grašak (Pisum sativum var. arvense) i ozima obična grahorica (Vicia sativa L.) biljke su poreklom iz umerenog klimatskog pojasa Evrope i Azije. Obe vrste se uglavnom koriste u obliku zelene krme, mada je moguće i spravljanje sena i silaže. Usled kvalitetnog hemijskog sastava suve materije (visok sadržaj sirovih proteina i stimulirajućih materija poput vitamina ... Read More »