Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 54)

Ratarstvo

Količina N đubriva u prvoj prihrani ozimih žita

Koli?ina N ?ubriva . Pošto je uticaj ishrane, a pogotovo prihrane na prinos ozimih strnih žita vrlo veliki, prihranu treba smatrati jednom od najvažnijih agrotehni?kih operacija. Svaki propust u ovoj agrotehni?koj meri može da uti?e na smanjenje prinosa i do 30%. Kod prihrane ozimih strnih žita kao agrotehni?ke mere treba obratiti pažnju na nekoliko faktora, a to su: vreme primene ... Read More »

Rezistentnost – otpornost štetočina na preparate

Rezistentnost – otpornost šteto?ina – ????????????? – ???? ?? ?? ????????????? ????????????? ? ?????????? ?????? ????? ??????? ? ??????? ????????? ????? ?????????? ?????, ? ?? ??????? ? ???????? ?????? ????????? ?????????? ?????????. ????????? ?????????? ??????????, ??????? ? ??????, ???????? ? ????????? ???? ?? ???? ?? ???????? ???? ????? ?? ???????? ?????????. ??????? ?? ?? ?? ? ???????? ????? ?????? ? ... Read More »

Plodored kao neophodan uslov dobre žetve

Plodored je jedina agrotehni?ka mera za ?iju primenu nisu potrebna materijalna ulaganja ve? disciplina u redosledu gajenja biljaka. Plodored je zna?ajan tokom procesa proizvodnje u okviru integralnih mera zaštite gajenih biljaka, jer može uticati na smanjenje potencijala štetnih organizama i time smanjiti mogu?nost primene pesticida. Plodored predstavlja sistem biljne proizvodnje na oranicama koji podrazumeva pravilnu prostornu i vremensku promenu  useva ... Read More »

Pšenica – prihrana mlade pšenice za dobar rod

Pšenica – prihrana strnih žita je veoma važna agrotehni?ka mera, koja se izvodi u ranoj fazi vegetacije odnosno rano u prole?e. Stanje ozimih useva pre svega strnih žita na podru?ji Ma?ve za sada je dobro. Sve planirane površine uglavnom su posejane u optimalnom roku i imaju?i to u vidu i prihrana treba da bude prilago?ena stanju useva. Prihrana pšenica se ... Read More »

Voda za rast – razvoj biljke

Ustaljeno je mišljenje kod naših poljoprivrednih proizvo?a?a da je strnim žitima za rast, razvoj i dobar prinos dovoljna ona koli?ina vode samo od padavina, Voda za rast – razvoj biljke – Me?utim, takvo mišljenje je pogrešno. Sva strna žita su veliki potroša?i vode, naro?ito pšenica i zob. ?? ????????? ?????? ??????? ????e?? ??e???e ?? ????? ?????e 450 ?? 650 ??. ... Read More »

Žitni moljac- opasni napasnik

Žitni moljac je jedna od najopasnijih šteto?ina skladišta. Napada prvenstveno kukuruz ali i druge žitarice. Ženka polaže oko 150 jaja na zrno. Gusenice ( larve ) se ubušuju u zrno, hrane se njegovim sadržajem i kada pojedu ?itavu unutrašnjost zrna prelazi na drugo ali ih ne povezuje nitima. Razvoj gusenica traje od 30-35 dana.Za nje- gov razvojni ciklus potrebna je ... Read More »

Nišavski okrug – fizičko hemijske osobine

Nišavski okrug – fizi?ko hemijske osobine zemljišta na teritoriji Nišavskog okruga – ???????? ???????? ?? ????? ?? ???????? ????????? ?????????? ????? ??????. ????????????? ???????? ?? ????? ? ?????? ????? ?? ?????? ?????????? ???????? ?? ?? ??????? ? ??????? ?? ?? ????? ?? ??????? ???? ?????? ????????? ???? ? ?? ?? ????? ? ??????? ??????????? ???????????. ???????? ???????? ?? ?????????? ??????? ????????, ... Read More »

Pravo vreme za prihranu mlade pšenice – kada ?

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici

Pravo vreme? – Ve? ranije smo govorili o zabludama i mitovima vezanim za gnojidbu, kada smo utvr?ivali koliko su zapravo štetna mineralna gnojiva. U današnjem izdanju, utvr?ujemo kada je dobro obaviti prihranu ozimih usjeva. Mnogi proizvo?a?i zapravo nisu sigurni trebaju li istu obavljati što ranije ili pak kasnije nego se ?ini uobi?ajenim. Rezultati stoga ?esto izostaju, a proizvo?a?i nisu sigurni ... Read More »