Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 54)

Ratarstvo

Vrste zemljišta, njihov uticaj na rezultate uzgoja

Vrste zemljišta. Kakvog je kvaliteta zemljište koje obra?ujete? ?estice razli?itih granulometriskih klasa zastupljene u zemljištu u svim mogu?im proporcijama, vrlo retko zadržavaju svoju individualnost. One su me?usobno povezane ražli?itim koloidnim materijama. Recipro?ni razmeštaj i povezanost ?estica predstavlja strukturu zemljišta. Obzirom da koloidne me?u?esticne veze nisu stabilne, struktura zemljišta se menja u zavisnosti od promene spoljnih prirodnih faktora i promena biološke ... Read More »

Glodari prete svojom brojnošću zbog blage zime

Glodari prete – BIOLOŠKE OSOBINE GLODARA – Ogromna destruktivnost glodara poti?e od rasta njihovih sekuti?a, koji bi za godinu dana izrasli i 13-14 cm ukoliko se ne bi trošili. Pritisak sekuti?a  pri ugrizu iznosi 500 kg/cm², a pri ugrizu glodari u jednoj sekundi u?ine 6 ugriza. Mišoliki glodari žive u proseku ?etiri godine, ženke polno stasavaju sa tri, a mužjaci ... Read More »

Setva kukuruza – potrebni uslovi za uspešan početak

balans kukuruz otkup etanol setva kukuruza

Setva kukuruza je vrlo značajna operacija – pre svega odabir hibrida za određeno područje, treba odrediti gustinu useva zavisno od primenjenih agrotehničkih mera i agroekoloških uslova uzgoja, kao i odrediti vreme i dubinu setve jer je sve vrlo važno za postizanje visokih prinosa. Seme za setvu treba imati minimalnu klijavost 90%, čistoću 99%, vlažnost manju od 15% i da je ... Read More »

Bubamara štiti useve uz manju upotrebu hemikalija

Bubamara štiti useve . Novi na?in borbe protiv štetnih insekata se istražuje u SAD. Stvaraju?i ve?e površine prirodnog staništa oko polja pod poljoprivrednim kulturama se pove?ava populaciju bubamara i pomaže poljoprivrednicima smanjiti upotrebu insekticida. Buba mare i druge grabljivice, insekti koji jedu biljne šteto?ine, ?uvaju poljoprivrednicima oko $ 4,6 milijardi dolara godišnje na insekticide. Bubamara štiti useve uz manju upotrebu ... Read More »

Setva stočnog graška u proleće ove godine

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Setva stočnog graška . Proizvodnja graška za zrno ima tendenciju porasta, što najbolje ilustruje velika potražnja semena. Međutim, da bi se ova proizvodnja povećala, unapredila i posebno stabilizovala, potrebno je posebnu pažnju posvetiti agrotehnici, sobzirom da proizvođači nemaju puno iskustva u proizvodnji i korišćenju suvog zrna graška. U pogledu plodoreda jari grašak za zrno nema posebnih zahteva. Najviše mu kao ... Read More »

Jara strna žita setva za propuštene rokove

Jara strna žita – ???????????? ???? ? ????? ????????? ?????? ????. ?? ?????????? ????????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???? ???? ? ?????????? ???????. ??????? ?? ?? 10-15% ?????????? ???????? ???? ???????? ???? ?????????? ?????????? ??????, ?? ?? ??? ???????? ?????? ???? ????????? ?? ?????? ????? ?????? ?????? ??? ?????? ????????? ?????????. ??????? ?? ??????????? ????? ???????? ?????? ?????, ???????????? ... Read More »

Plodored kao neophodan uslov dobre žetve

Plodored je jedina agrotehni?ka mera za ?iju primenu nisu potrebna materijalna ulaganja ve? disciplina u redosledu gajenja biljaka. Plodored je zna?ajan tokom procesa proizvodnje u okviru integralnih mera zaštite gajenih biljaka, jer može uticati na smanjenje potencijala štetnih organizama i time smanjiti mogu?nost primene pesticida. Plodored predstavlja sistem biljne proizvodnje na oranicama koji podrazumeva pravilnu prostornu i vremensku promenu  useva ... Read More »

Žitni moljac- opasni napasnik

Žitni moljac je jedna od najopasnijih šteto?ina skladišta. Napada prvenstveno kukuruz ali i druge žitarice. Ženka polaže oko 150 jaja na zrno. Gusenice ( larve ) se ubušuju u zrno, hrane se njegovim sadržajem i kada pojedu ?itavu unutrašnjost zrna prelazi na drugo ali ih ne povezuje nitima. Razvoj gusenica traje od 30-35 dana.Za nje- gov razvojni ciklus potrebna je ... Read More »