Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 53)

Ratarstvo

Pšenica belija – biološki vredna namirnica za sve uzraste

Pšeni?no zrno bogato je hranjljivim sastojcima, može se re?i da predstavlja kompletnu hranu. Njegova biološka vrednost je u visokom sadržaju celuloznih vlakana, mineralnih materija ( Ca, P), oligoelemenata ( Mg, Fe,Cu, Zn ) i vitamina ( iz grupe B i E ).. Zbog toga se pšeni?no zrno preporu?uje u svakodnevnoj ishrani, a naro?ito dece. Upotreba celog zrna pšenice može povoljno ... Read More »

Kukuruz priprema zemljišta za nastupajuću setvu

Kukuruz priprema zemljišta. Pored ostalih agrotehni?kih mera i pravilnog odabira hibrida, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je primeniti i takav sistem obrade koji obezbe?uje stvaranje povoljnih uslova za razvoj korenovog sistema. Od ovih mera velika uloga pripada osnovnoj obradi zemljišta. Od njenog izvo?enja zavisi i kvalitet ostalih operacija (predsetvena priprem, kvalitet setve, zaštita od korova i dr.). Osnovna ... Read More »

Kukuruz šećerac – dobar izbor na traženje kupaca

Kukuruz še?erac – Kao jedan od  postrnih useva mi preporu?ujemo gajenje kukuruza še?erca, kulture koja se na našim njivama malo gaji a može da da dobre prinose i da obezbedi pristojnu zaradu ratarima. Kukuruz še?erac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde se konzumira u velikim koli?inama. Koristi se u ljudskoj ishrani onda kada je zrno u mle?noj ... Read More »

Vrste zemljišta, njihov uticaj na rezultate uzgoja

Vrste zemljišta. Kakvog je kvaliteta zemljište koje obra?ujete? ?estice razli?itih granulometriskih klasa zastupljene u zemljištu u svim mogu?im proporcijama, vrlo retko zadržavaju svoju individualnost. One su me?usobno povezane ražli?itim koloidnim materijama. Recipro?ni razmeštaj i povezanost ?estica predstavlja strukturu zemljišta. Obzirom da koloidne me?u?esticne veze nisu stabilne, struktura zemljišta se menja u zavisnosti od promene spoljnih prirodnih faktora i promena biološke ... Read More »

Kvalitet zrna pšenice će doneti veći profit

  Kvalitet zrna pšenice – Sve ve?i broj “specijalnih” vrsta hleba na tržištu zahtevaju i kvalitetnu pšenicu. Sve se više ?uje glas mlinara da pšenicu treba kupovati po kvalitetnim grupama – bolji kvalitet, VIŠA CENA. Šta je potrebno znati o tome šta ?ini kvalitet pšenice ? Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod,  ima odre?enu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, ... Read More »

Glodari prete svojom brojnošću zbog blage zime

Glodari prete – BIOLOŠKE OSOBINE GLODARA – Ogromna destruktivnost glodara poti?e od rasta njihovih sekuti?a, koji bi za godinu dana izrasli i 13-14 cm ukoliko se ne bi trošili. Pritisak sekuti?a  pri ugrizu iznosi 500 kg/cm², a pri ugrizu glodari u jednoj sekundi u?ine 6 ugriza. Mišoliki glodari žive u proseku ?etiri godine, ženke polno stasavaju sa tri, a mužjaci ... Read More »

Setva kukuruza – potrebni uslovi za uspešan početak

Setva kukuruza je vrlo zna?ajna operacija – pre svega odabir hibrida za odre?eno podru?je, treba odrediti gustinu useva zavisno od primenjenih agrotehni?kih mera i agroekoloških uslova uzgoja, kao i odrediti vreme i dubinu setve jer je sve vrlo važno za postizanje visokih prinosa. Seme za setvu treba imati minimalnu klijavost 90%, ?isto?u 99%, vlažnost manju od 15% i da je ... Read More »

Bubamara štiti useve uz manju upotrebu hemikalija

Bubamara štiti useve . Novi na?in borbe protiv štetnih insekata se istražuje u SAD. Stvaraju?i ve?e površine prirodnog staništa oko polja pod poljoprivrednim kulturama se pove?ava populaciju bubamara i pomaže poljoprivrednicima smanjiti upotrebu insekticida. Buba mare i druge grabljivice, insekti koji jedu biljne šteto?ine, ?uvaju poljoprivrednicima oko $ 4,6 milijardi dolara godišnje na insekticide. Bubamara štiti useve uz manju upotrebu ... Read More »

Setva stočnog graška u proleće ove godine

Setva sto?nog graška . Proizvodnja graška za zrno ima tendenciju porasta, što najbolje ilustruje velika potražnja semena. Me?utim, da bi se ova proizvodnja pove?ala, unapredila i posebno stabilizovala, potrebno je posebnu pažnju posvetiti agrotehnici, sobzirom da proizvo?a?i nemaju puno iskustva u proizvodnji i koriš?enju suvog zrna graška. U pogledu plodoreda jari grašak za zrno nema posebnih zahteva. Najviše mu kao ... Read More »

Jara strna žita setva za propuštene rokove

Jara strna žita – ???????????? ???? ? ????? ????????? ?????? ????. ?? ?????????? ????????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???? ???? ? ?????????? ???????. ??????? ?? ?? 10-15% ?????????? ???????? ???? ???????? ???? ?????????? ?????????? ??????, ?? ?? ??? ???????? ?????? ???? ????????? ?? ?????? ????? ?????? ?????? ??? ?????? ????????? ?????????. ??????? ?? ??????????? ????? ???????? ?????? ?????, ???????????? ... Read More »