Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 53)

Ratarstvo

Siva pegavost pšenice tokom prvih dana proleća

Siva pegavost pšenice . Pšenica – mogu?e je i prisustvo septoriozne pegavosti, odnosno sive pegavosti lista pšenice, kao i pepelnice. Puno vlage i  visoke temperature pogoduju veoma brzom širenju bolesti. Parcele na kojima je mogu?e prisustvo pomenutih biljnih bolesti su sa pretežno gustim sklopom i obilno ?ubrene, što predstavlja povoljne uslove za pojavu kako septorije tako i pepelnice.  Siva pegavost ... Read More »

Suncokret zaštita od štetočine – peščara

suncokret kultiviranje suncokret zaštita suncokret medna

Suncokret zaštita – Češće vraćanje suncokreta na isto polje ,pogoduje razvoju specifičnih štetočina suncokreta. U navedene štetočine spadaju razne stenice, kukuruzna pipa, peščar, lisne vaši i stepski popac. Na području Braničevskog okruga, odrasli insekt peščara se pojavio na poljima 2014. godine pod suncokretom gde grize lišće i stabljike tek izniklih biljaka. Suncokret zaštita – Peščar (Opatrum sabulosum) prezimljava u stadijumu imaga ... Read More »

Vilina kosica je opasan parazit na poljima

Vilina kosica je vrlo štetna parazitna cvetnica,koja napada lucerku i detelinu. Pošto predstoji setva ovih useva u narednom periodu, mora se voditi ra?una pre svega o tome gde se kupuje seme. Seme viline kosice zadržava klijavost veoma dugo, tako da velika koli?ina ovog semena ostaje na zaraženim parcelama. Prenosilac semena mogu biti ptice, zatim oru?a prilikom obrade, stajnjak, korovi koji ... Read More »

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA – Pojava korova u strnim žitima dovodi do zna?ajnog smanjenja prinosa ( 10-15 %). Osim smanjenja prinosa stvaraju se probleme prilikom žetve, kao i pojavu raznih bolesti i šteto?ina na usevima kao prelazni domac?ini. Korove delimo na: širokolisne i i uskolisne (travne), a daljom podelom na: jednogodišnje (razmnožavaju se semenom) i višegodišnje (razmnožavaju se vegetativno ... Read More »

Gustina setve kukuruza – siguran prinos

Gustina setve . Prva komponenta prinosa je broj biljaka po jedinici površine. Setvom kukuruza na postavljeno-planirano rastojanje treba da se stvore uslovi za željeni broj biljaka u žetvi. Hibridi kukuruza poseduju razli?ita biološke osobine i za postizanje željenih prinosa zahtevaju razli?ite gustine u žetvi. Stoga je veoma važno da proizvo?a?i ispoštuju preporu?ene sklopove zadate od strane selekcionera za svaki hibrid, ... Read More »

Kukuruz – kako pronaci pravi odnos kvantitet – kvalitet

Kukuruz: Prona?i kompromis izme?u kvantiteta i kvaliteta. Kvalitet žetve zavisi koliko od uslova sušenja i skladištenja toliko i od stadijuma žetve. Poljoprivredni proizvo?a? ?e dakle dati prednost pronalaženju optimalnog ekonomskog prinosa vode?i istovremeno ra?una o zdravstvenom stanju bilja. Optimalan prinos se postiže ?im se završi prenos asimilata, u trenutku kada se javlja “crni sloj” na osnovi zrna. Me?utim, iako veza ... Read More »

Kukuruz priprema zemljišta za nastupajuću setvu

Kukuruz priprema zemljišta. Pored ostalih agrotehni?kih mera i pravilnog odabira hibrida, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je primeniti i takav sistem obrade koji obezbe?uje stvaranje povoljnih uslova za razvoj korenovog sistema. Od ovih mera velika uloga pripada osnovnoj obradi zemljišta. Od njenog izvo?enja zavisi i kvalitet ostalih operacija (predsetvena priprem, kvalitet setve, zaštita od korova i dr.). Osnovna ... Read More »

Kukuruz šećerac – dobar izbor na traženje kupaca

Folijarna prihrana rastvorom UREE – Poslednjih godina ratari u Kolubarskom okrugu počeli su da primenjuju folijarnu prihranu jarih useva, najčešće kukuruza, rastvorom UREE.

Kukuruz šećerac – Kao jedan od  postrnih useva mi preporučujemo gajenje kukuruza šećerca, kulture koja se na našim njivama malo gaji a može da da dobre prinose i da obezbedi pristojnu zaradu ratarima. Kukuruz šećerac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde se konzumira u velikim količinama. Koristi se u ljudskoj ishrani onda kada je zrno u mlečnoj ... Read More »

Setva stočnog graška u proleće ove godine

Setva sto?nog graška . Proizvodnja graška za zrno ima tendenciju porasta, što najbolje ilustruje velika potražnja semena. Me?utim, da bi se ova proizvodnja pove?ala, unapredila i posebno stabilizovala, potrebno je posebnu pažnju posvetiti agrotehnici, sobzirom da proizvo?a?i nemaju puno iskustva u proizvodnji i koriš?enju suvog zrna graška. U pogledu plodoreda jari grašak za zrno nema posebnih zahteva. Najviše mu kao ... Read More »