Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 53)

Ratarstvo

Pesticidi, njihov sastav, upotreba, zaštita od toksičnosti

Pesticidi, njihov sastav – Za uspešnu primenu pesticida i ispoljavanje visokog stepena efikasnosti nije dovoljno da pesticidi samo budu toksi?ni prema štetnim organizmima ve? je veoma važno i u kakvom obliku se nalaze. Prerada pesticida u oblik (formu) koji je pogodan za primenu naziva se formulisanje pesticida, a dobijeni preparat naziva se formulacija. Preparat pesticida se sastvoji od dve grupe ... Read More »

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA – Pojava korova u strnim žitima dovodi do zna?ajnog smanjenja prinosa ( 10-15 %). Osim smanjenja prinosa stvaraju se probleme prilikom žetve, kao i pojavu raznih bolesti i šteto?ina na usevima kao prelazni domac?ini. Korove delimo na: širokolisne i i uskolisne (travne), a daljom podelom na: jednogodišnje (razmnožavaju se semenom) i višegodišnje (razmnožavaju se vegetativno ... Read More »

Žitni bauljar uništava listove i smanjuje prinos

Žitni bauljar – Štetne su larve koje ošte?uju mlade useve ozimih žita od septembra do kraja aprila. Najve?e štete nastaju na ozimoj pšenici i je?mu i to prvenstveno tokom jeseni, a ponekad i krajem zime i po?etkom prole?a. Larve pored strukova žita buše vertikalni hodnik dubine do 40 cm u kome provode ve?i deo vremena. One, naj?eš?e tokom no?i, izlaze na ... Read More »

Gustina setve kukuruza – siguran prinos

Gustina setve . Prva komponenta prinosa je broj biljaka po jedinici površine. Setvom kukuruza na postavljeno-planirano rastojanje treba da se stvore uslovi za željeni broj biljaka u žetvi. Hibridi kukuruza poseduju razli?ita biološke osobine i za postizanje željenih prinosa zahtevaju razli?ite gustine u žetvi. Stoga je veoma važno da proizvo?a?i ispoštuju preporu?ene sklopove zadate od strane selekcionera za svaki hibrid, ... Read More »

Kukuruz – kako pronaci pravi odnos kvantitet – kvalitet

Kukuruz: Prona?i kompromis izme?u kvantiteta i kvaliteta. Kvalitet žetve zavisi koliko od uslova sušenja i skladištenja toliko i od stadijuma žetve. Poljoprivredni proizvo?a? ?e dakle dati prednost pronalaženju optimalnog ekonomskog prinosa vode?i istovremeno ra?una o zdravstvenom stanju bilja. Optimalan prinos se postiže ?im se završi prenos asimilata, u trenutku kada se javlja “crni sloj” na osnovi zrna. Me?utim, iako veza ... Read More »

Pšenica belija – biološki vredna namirnica za sve uzraste

Pšeni?no zrno bogato je hranjljivim sastojcima, može se re?i da predstavlja kompletnu hranu. Njegova biološka vrednost je u visokom sadržaju celuloznih vlakana, mineralnih materija ( Ca, P), oligoelemenata ( Mg, Fe,Cu, Zn ) i vitamina ( iz grupe B i E ).. Zbog toga se pšeni?no zrno preporu?uje u svakodnevnoj ishrani, a naro?ito dece. Upotreba celog zrna pšenice može povoljno ... Read More »

Kukuruz priprema zemljišta za nastupajuću setvu

Kukuruz priprema zemljišta. Pored ostalih agrotehni?kih mera i pravilnog odabira hibrida, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je primeniti i takav sistem obrade koji obezbe?uje stvaranje povoljnih uslova za razvoj korenovog sistema. Od ovih mera velika uloga pripada osnovnoj obradi zemljišta. Od njenog izvo?enja zavisi i kvalitet ostalih operacija (predsetvena priprem, kvalitet setve, zaštita od korova i dr.). Osnovna ... Read More »

Kukuruz šećerac – dobar izbor na traženje kupaca

Kukuruz še?erac – Kao jedan od  postrnih useva mi preporu?ujemo gajenje kukuruza še?erca, kulture koja se na našim njivama malo gaji a može da da dobre prinose i da obezbedi pristojnu zaradu ratarima. Kukuruz še?erac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde se konzumira u velikim koli?inama. Koristi se u ljudskoj ishrani onda kada je zrno u mle?noj ... Read More »

Vrste zemljišta, njihov uticaj na rezultate uzgoja

Vrste zemljišta. Kakvog je kvaliteta zemljište koje obra?ujete? ?estice razli?itih granulometriskih klasa zastupljene u zemljištu u svim mogu?im proporcijama, vrlo retko zadržavaju svoju individualnost. One su me?usobno povezane ražli?itim koloidnim materijama. Recipro?ni razmeštaj i povezanost ?estica predstavlja strukturu zemljišta. Obzirom da koloidne me?u?esticne veze nisu stabilne, struktura zemljišta se menja u zavisnosti od promene spoljnih prirodnih faktora i promena biološke ... Read More »

Kvalitet zrna pšenice će doneti veći profit

  Kvalitet zrna pšenice – Sve ve?i broj “specijalnih” vrsta hleba na tržištu zahtevaju i kvalitetnu pšenicu. Sve se više ?uje glas mlinara da pšenicu treba kupovati po kvalitetnim grupama – bolji kvalitet, VIŠA CENA. Šta je potrebno znati o tome šta ?ini kvalitet pšenice ? Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod,  ima odre?enu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, ... Read More »