Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 5)

Ratarstvo

Stajnjak njegove vrste, kako ga koristiti

stajnjak u leje stajnjak njegove vrste stajnjak pravilan

Stajnjak je prirodno, organsko ?ubrivo koje nastaje od izmeta doma?ih životinja, njihove mokra?e i prostirke. U pitanju je najstarije ?ubrivo i proizvodi ga svako poljoprivredno gazdinstvo koje uzgaja stoku. Mnogo se govori o povezanosti ratarsko-povrtarske proizvodnje i sto?arstva. Proizvodnja i upotreba stajnjaka najbolje odslikava tu povezanost. S jedne strane, stoka za ishranu koristi proizvode ratarstva poput pšenice i kukuruza, a ... Read More »

Plesnivost klipa kukuruza i mere zaštite

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi

Plesnivost klipa kukuruza je oboljenje koje predstavlja najve?i problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza. Problem po?inje u polju, a završava se u skladištu. Naj?eš?i uzro?nici plesnivosti klipova kukuruza su gljive (Aspergillus, Fusarium, Penicilium, Cladosporium) koje proizvode mikotoksine. U poslednje vreme plesnivost se povremeno javlja u ja?em intenzitetu, u koševima, s prose?nim štetama oko 10%. Indirektni gubici mogu biti još ve?i, ... Read More »

Norma djubrenja, koliko je potrebno biljkama?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Norma djubrenja- Upotreba ?ubriva u biljnoj proizvodnji je važna i nezaobilazna mera. Me?utim, u našoj zemlji ve?ina proizvo?a?a ?ubrenje obavlja napamet, proizvoljno, na osnovu iskustva ili navika. Da bi ova mera bila korisna, kako sa aspekta ekonomi?nosti same proizvodnje, postizanja visokih i kvalitetnih prinosa, tako i sa aspekta zaštite ekosistema, mora se obavljati na pravi na?in.    Odre?ivanje potrebnih koli?ina ... Read More »

Setva pšenice postizanje visokih prinosa

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Setva pšenice. Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti nekoliko uslova: – Blagovremena i kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta, – Zaoravanje NPK ?ubriva, – Setva deklarisanog semena, – Kvalitetna setva (dubina setve od 4-6cm), – Poštovanje setvene norme za svaku sortu (od 200-270 kg/ha ili 450-650     zrna/m2), – Setva u optimalnom roku i – U ... Read More »

Suncokret – ove godine cena je 35,5 dinara/ kg ?

monokultura suncokret desikacija

Suncokret – suša ove godine je nanela štete i suncokretu ( iako ova biljka voli toplo i sun?ano leto) u Srbiji. Manji prinosi – do 20- 30% su dali nadu poljoprivrednicima da ?e i cena biti nešto povoljnija. Pošto moraju da lageruju zrno odmah po skidanju sa njiva sada je sve u rukama otkupljiva?a i prera?iva?a ( i poga?a i ... Read More »

Tri elementa koji garantuju dobar prinos

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Tri elementa koji garantuju dobar prinos. Azot, fosfor i kalijum su deficitarni elementi u našim zemljišta. Obi?no se isti?e da je azot najvažniji me?u neophodnim hranljivim elementima za biljke, da je sinonim plodnosti, nosilac prinosa i element u prvom minimumu. Posebno isticanje pojedinih biogenih elemenata je neopravdano jer ako je bilo koji elementa iz grupe neophodnih elemenata za normalan rast, ... Read More »

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

pesticid herbicidi

Herbicidi mogu ispoljiti fitotoksi?no dejstvo na gajenim biljkama na kojima imaju dozvolu za primenu, kao i nenamernom primenom u drugim osetljivim gajenim biljkama, uglavnom kao posledica grešaka u primeni i/ili nepovoljnih faktora spoljne sredine. U cilju boljeg upoznavanja fitotoksi?nosti herbicida kao redovne pojave u praksi, ukaza?emo na naj?eš?e uzroke i uslove pod kojima se javlja, dijagnostiku, mere predostrožnosti i najnovija ... Read More »

LEKOVITO bilje, način da ostvarite profit

lekovito bilje kamilica

LEKOVITO bilje – Zanimanje za plantažu uzgoj ljekovitog i aromati?nog bilja inicirala je potražnja prera?iva?ke industrije ?iji se krajnji proizvodi temelje na lekovitom i aromati?nom bilju, kao i potreba za sirovinama ujedna?ene kvaliteta i kvantiteta. Intenzivnije plantažno gajenje datira od 50-tih godina prošlog veka, a od 70-ih neke lekovite i aromati?ne vrste se u potpunosti uvode u kulturu, što zna?i da ... Read More »

Monokultura nepoželjna pojava tokom gajenja useva

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

Monokultura nepoželjna pojava. Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovaraju?omi pravilnom smenom useva ostvaruje ve?a i racionalnija poljoprivredna proizvodnja. Pojava biljnih bolesti, šteto?ina i korova u usevima, karakteristi?ni su za odre?ene kulture te se sa smenom useva spre?ava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva ... Read More »

Jesenja setva – manjak vlage u zemljištu

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Jesenja setva – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, ve?ina ratara ne?e mo?i blagovremeno i kvalitetno da obavi klasi?nu obradu oranica, ve? ?e biti prinu?eni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje na?ini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno na?i najbolje rešenje bez ... Read More »