Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 4)

Ratarstvo

SOJA – plamenjača i grinje u usevima

soja setva semena soja na vreme

Soja Plamenjača  (Peronospora manshurica) je bolest koja se javlja gotovo svake godine na područjima na kojima se uzgaja soja u većem ili manjem intenzitetu. Simptome bolesti nalazimo najčešće na lišću, mahunama i semenu Najčešće simptome nalazimo na licu lista u vidu žućkastih pjega koje su oivičene klorotičnim rubom. Pege su vrlo sitne 1 – 4 mm velike i razbacane po cijeloj ... Read More »

Košenje lucerke maksimalan kvalitet uz kosačicu

košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke

Košenje lucerke  uz kosačicu. Lucerka je najvažnija višegodišnja leguminoza na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvođača odlučuje da na svojim parcelama gaji ovu vrstu jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U tri do četiri otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kreće se i preko 15 tona po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti ... Read More »

UREA kao vrsta đubriva, njene osobine

urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije

UREA kao vrsta đubriva – đubrenje poljoprivrednih kultura je neophodna. Jedno od đubriva koje se koristi je urea. Predstavićemo Vam njene osnovne karakteristike i način primene. Osobine: Urea (karbamid, mokraćna kiselina) je organsko jedinjenje, a po hemijskom sastavu je diamid ugljene kiseline. To je veoma koncentrovano azotno đubrivo sa 46 % azota. Sadržaj azota u 1 kg UREE jednak je ... Read More »

Kukuruz nedostatak azota u biljkama

kukuruz afla djubrenje kukuruz nedostatak

Kukuruz nedostatak azota – Nedostatak azota kod kukuruza može se uočiti na sledeći način: Biljke su tanke a listovi bledo zeleni. Pri nedostatku ovog elementa rast biljaka kukuruza se usporava, biljke dobijaju bledozelenu ili žutozelenu boju. Vizuelne promene pri nedostatku azota u periodu intenzivnog rasta uočiće se, najpre kada listovi kukuruza počnu da žute od vrhova listova, zatim se žutilo ... Read More »

BELA SIVA trulež suncokreta tokom sezone

bela siva triulež suncokret bolesti

BELA  SIVA TRULEŽ SUNCOKRETA – Bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum ) je oboljenje suncokreta rašireno u svim rejonima gajenja ove biljke. U vlažnim godinama nisu rijetke zaraze od 15-20, pa i 50 %. Ovaj pathogen je polifagni parazit. Napada sve organe suncokreta u svim fenofazama njegovog razvoja. U zavisnosti od fenofaze razvoja suncokreta u kojoj je biljka napadnuta, razlikuje se ... Read More »

BIOSTIMULATORI za bolji rezultat na njivi

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Biostimulatori – Pitanja o vrednosti biostimulatora, poljoprivrednih proizvođača na terenu zahteva i daje temu. Biostimulatori su mkrobiološka đubriva koja se koriste u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i cveća. Ova đubriva mogu se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, ... Read More »

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke

aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana đubriva kalcijum sadrže prateći jon ili primese čime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova đubriva su Ca nitrat, Ca sulfat, Ca hlorid. FitoFert CALCIUM ORGANO 30 Preparat u ... Read More »

Traktor – načini uštede goriva- potrošnog materijala

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Traktor – načini uštede . Cena goriva je imitirajući faktor pri radu traktora. Možemo da utičemo samo na efikasno korištenje goriva uz maksimalni učinak. Stručnjaci savetuju šta bi to mogli da uradimo da smanjimo finansijska izdavanja za gorivo. Stručnjaci se slažu u tome da bi trebalo povećati iskoristivost goriva u traktorima. Iskoristivost goriva zavisi od više faktora, kao što su: ... Read More »

Dezinfekcija osoke hlornim krečom

gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

DEZINFEKCIJA OSOKE – Osoka koja se sakuplja u odgovarajuće osočne jame sadrži znatne količine amonijaka i predstavlja izuzetno đubrivo. Pri dezinfekciji osoke, teškoću predstavlja znatna količina organske materije koja za sebe vezuje velike količine organske materije. Od dezinficijensa za osoku, najrasprostranjeniji i najbolji je hlorni kreč, ali se može koristiti i hlorno mleko i negašeni kreč. Kod određivanja koncentracije hlornog ... Read More »

ISPRAVNA mehanizacija uslov uspešne proizvodnje

ispravna mehanizacija repina pipa repina sova ispravna mehanizacija

ISPRAVNA mehanizacija – Nema uspešne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene. Međutim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje ili je nema dovoljno, ili je lošega kvaliteta, posledice mogu biti znatne, a odražavaju se u sledećem: • povećano sabijanje zemljišta, • loše izvođenje obrade, setve i nege, • mehaničko oštećenje biljaka i plodova biljaka, povećani gubici pri žetvi, • izvođenje agrotehničkih ... Read More »