Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 4)

Ratarstvo

Podrivač – neophodna alatka za pravilnu obradu zemljišta

podrivač

 Podriva? za mala i srednja gazdinstva – iskustvo poljoprivrednika. Autor Aleksandra Mihajlovi?. -„Želim da iskoristim i prilagodim nameni sve priklju?ne mašine koje imam i na taj na?in uštedim deo svog budžeta. Nemam veliko imanje, pa mi nisu potrebne velike i skupe mašine“, pri?a za Poljosferu mašinski inženjer Miroslav Vukov iz Zrenjanina, sada poljoprivrednik koji znanje iz oblasti mašinstva primenjuje na ... Read More »

Sajam pekarstva i mlinarstva u Novom Sadu

sajam pekarstva

Sajam pekarstva i mlinarstva – 2.sajam i 22.konferencija „Pekarsko mlinarski dani“ od 12 do 14. oktobra na Novosadskom sajmu. Na ovogodišnjem Sajmu i konferenciji, koji se održava pod sloganom “DO?I,VIDI, NAU?I, PRIMENI“ okupi?e se najeminentniji stru?njaci iz pekarske, mlinarske i poslasti?arske profesije. Na drugom Sajmu pekarstva i mlinarstva stru?na javnost i posetioci ?e imati priliku da se na jednom mestu ... Read More »

ZAŠTITA uljane repice je najvažnija mera

zaštita uljane repice

ZAŠTITA uljane repice – Ako ste posejali uljanu repicu važno je znati najvažnije je – SUZBIJANJE ŠTETO?INA. Vrlo je važno sa?uvati lisnu masu uljane repice u jesen da bi biljka ušla u period mirovanja sa što razvijenijom rozetom. Ukoliko se seme uljane repice tretira pre setve nekim od sistemi?nih insekticida,npr. cruiser 350 fs , am. tiametoksam, biljke ?e biti zašti?ene ... Read More »

RAŽ je veoma važna za kvalitetan hleb

raz

RAŽ za kvalitetan hleb. Raž je posle pšenice najvažnije hlebno žito. Smatra se da se raž uzgajala u maloj Aziji pre oko 400 godina, i da poti?e od biljke Secale montanum koja je postojala još u bronzanom dobu. Raženo zrno se koristi za proizvodnju raženog hleba, koji ima specifi?na organolepti?na svojstva, kao i za izradu mešanog hleba kao dodatak kukuruznom ... Read More »

Sejalica podešavanje za siguran rod pšenice

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Sejalica podešavanje – Sopstveni rezultati i rezultati drugih istraživa?a ukazuju na neophodnost prilago?avanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli. Visoka preciznost u radu, kao i mogu?nost prilago?avanja pneumatske sejalice za specifi?ne uslove pojedina?ne parceledaje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko – tehni?kog kvaliteta. Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od doma?instva ... Read More »

Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Optimalna setva – Znate li koliko Vam je semena potrebno za setvu pšenice? Mnogo poljoprivrednika iz godine u godinu seje uvek iste koli?ine semena po jedinici površine (setvena norma) ne uzimaju?i u obzir fizi?ka svojstva semena, sortiment, rok setve, klimatske uslove, predsetvenu pripremu. Na primer: Utvr?eno je da se obi?no seju ve?e koli?ine semena ozime pšenice nego što je zai ... Read More »

KAMUT stara sorta pšenice za organsku proizvodnju

kamut herbicid fungicid

KAMUT – Pored spelte, pšenice koja se gaji u organskoj proizvodnji i za koju je dokazano da je lekovita, još jedna stara vrsta pšenice se širi na zapadu, a to je kamut – Triticum turanicum, ili staroegipatska, Tutankamonova pšenica. Kamut na staroegipatskom zna?i pšenica. Gajio se pre 4.000 godina i pretpostavlja se da poti?e iz stare Persije sa Iranske visoravni. ... Read More »

Durum pšenica je tražena na tržištu

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu

Durum pšenica – Triticum durum, tvrda pšenica, poreklom iz mediteranske regije i jugozapadne Azije, koja je jedna od nekoliko vrsta kultivirane pšenice, sada se uzgaja u umerenim klimama diljem sveta, jedna je od prvih dve žitaricu u svetu za prehranu ljudi, zajedno sa pirin?em (Oryza sativa). (Kukuruz, Zea, uzgaja se u ve?im koli?inama nego pirina? ili pšenice, ali zna?ajan deo ... Read More »

Tritikale kvalitet zrna, dobro podnosi sušu

tritikale

Tritikale kao vrsta u našoj zemlji se seje na sve ve?im površinama, te je s toga ušao u red važnijih gajenih ratarskih biljaka. Pozitivne osobine koje ga preporu?uju u proizvodnji bile bi: Sorte tritikalea su dostigle po prinosu zrna komercijalne sorte pšenice, a premašile sorte raži, je?ma i ovsa. Tritikale ispoljava visoku tolerantnost prema kiselim zemljištima koja su u našoj ... Read More »

Mikotoksini – oprez ! saveti Alltech kompanije

mikotoksini

Mikotoksini – Opasnost!: Preko 500 mikotoksina predstavlja rizik za vaše svinje Mikotoksini koje proizvode plesni na mnogo na?ina uti?u na performanse životinja i profitabilnost proizvo?a?a. Zašto oni predstavljaju tako veliki rizik za vaše životinje? Šta su mikotoksini? Mikotoksini su prirodne supstance koje proizvode plesni na poljima i tokom skladištenja žitarica, hraniva i biljnih hraniva. Pošto je otkriveno preko 500 raznih tipova ... Read More »