Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 30)

Ratarstvo

KONOPLJA se vraća na naša polja ?

Konoplja je ekološki industriska biljka koja ne zahteva upotrebu pesticida, jer je bolesti i paraziti ozbiljnije ne ugrožavaju. Kratke je vegetacije, a zemljište ostavlja u odli?nom stanju. Korist od ove biljke su višestruka, jer se od nje dobijaju: seme, kudeljno vlakno, ulje, može se koristiti i kao hrana za ptice. Od konoplje se proizvode i tkanine i visoko kvalitetna užad ... Read More »

Deklarisano seme garantuje siguran rod

Deklarisano seme – S obzirom da je setva pšenice po?ela podse?amo poljoprivredne proizvo?a?e da je jedan od najzna?ajnih faktora u postizanju željenih prinosa pored agrotehni?kih mera, setva zdravog i kvalitetnog-deklarisanog semena. Setva semena “sa tavana” nosi sa sobom mnogobrojne rizike, jer se semenom prenosi veliki broj fitopa togenih gljiva koje mogu da ugroze klijanje i nicanje semena i prouzrokuju i ... Read More »

Setva optimalni rok uslov uspeha žetve

Setva optimalni rok za setvu ozimih strnih žita je u toku. Svake godine, ili bolje re?eni svake jeseni se u Podrinju i Ra?evini, strnim žitima zaseje do 5.000 ha. Od tih površina najviše se poseje pšenice, sto?nog je?ma, dok ostale površine su zasejane tritikaleom, ovsem i sa raži. Zavisno od dinamike uspremanja kukuruza, soje, vremenskih uslova i pre svega cene, ... Read More »

Gari strnih žita se prenose putem semena

Gari strnih žita Ustilago spp. su bolesti semena koje se prenose semenom u vidu. Micelija patogena koja se nalazi pored klice klijanjem prodire u temeni meristem i prati rast biljke sve do klasanja. Gari pšenice  (Ustilago tritici) – do razvoja infekcije dolazi u vreme cvetanja, a bolest se ne prime?uje u po?etku razvoja zrna u klasu. Me?utim, pod uticajem gljivice, ... Read More »

Fosfor rastvorljivost, kretanje kroz zemljište

Fosfor rastvorljivost. Odmah po unošenju P-?ubriva u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, ?ubrivo po?inje da se rastvara. S njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same granule, zemljišni rastvor se zna?ajno oboga?uje rastvorenim fosfatima, omogu?avaju?i tako da se oni udalje od samog jezgra. Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona, me?utim, te?e dosta sporo, tako da se oni udaljavaju od same granule najviše 3-7 ... Read More »

Setva pšenice na redukovano obrađeno zemljište

Setva pšenice na redukovano obra?eno zemljište. S obzirom da postoji znatna ušteda pri redukovanoj obradi zemljišta može se konstantovati zna?ajan ekonomski efekt prilikom reducirane obrade tla za setvu pšenice. Nedovoljna vlaga bi dovela do neujedna?enog nicanja i propadanja tek izniklih biljaka usled nedovoljne vlažnosti zemljišta. Preporuka je da poljoprivredni proizvo?a?i koji imaju adekvatne mašine, nakon nastupanja optimalnih uslova, na parcelama ... Read More »

Osnovno đubenje na jesen

Osnovno ?ubrenje – Za visoke prinose pšenice koji se mogu posti?i današnjim visokorodnim sortama i dobrom agrotehnikom, potrebno je osigurati dovoljne koli?ine osnovnih biljnih hraniva i to azota, fosfora, kalijuma. Pšenica se,  uglavnom ?ubri samo sa mineralnim, (vešta?kim) ?ubrivima. Pri odre?ivanju koli?ine hranljivih materija za ?ubrenje uzima se u obzir slede?e: -koli?ina hraniva,potrebnih da bi se ostvario prinos od 100 ... Read More »

Vreme berbe kukuruza određuje vlaga zrna

Vreme berbe kukuruza je uslovljeno sadržajem vlage u zrnu. Pri ru?noj kao i berbi bera?ima berba se obavlja u punoj zrelosti. Puna zrelost se odre?uje na osnovu najnižeg sadržaja vlage u zrnu, odnosno pri koli?ini vlage koja omogu?ava bezbedno ?uvanje kukuruza u koševima. U savremenoj proizvodnji kukuruza, kakvoj svi težimo, gde je berba mehanizovana potpuno, berba se obavlja u tehnološkoj ... Read More »

PETKUS sušare štede Vaše vreme i novac

PETKUS sušare kontinualnog protoka su poslednje generacije zasnovane na savremenom dizajnu promenljive geometrije kanala kroz koje struji topao vazduh što ih ?ini energetski najefikasnijim uz ravnomerno sušenje zrna a koriste se za sušenje žitarica, uljarica i mahunarki. PETKUS sušare su modularne izvedbe što obezbe?uje širok spektar kapaciteta (od 5 do 90 t/h, bazirano na kukuruzu sa 24-14% vlage). U ponudi ... Read More »

Berba kukuruza sa žitnim kombajnom

kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol

Berba kukuruza se može vršiti i univerzalnim žitnim kombajnom uz nužna podešavanja. Na velikim imanjima i poslednjih godina kod sve većeg broja poljoprivrednih proizvođača za berbu kukuruza se koristi žitni kombajn. Primenom kombajna vrši se berba, komušanje i krunjenje zrna. Na žitnom kombajnu je potrebno dobro podesiti adapter za berbu klipa kukuruza. Berba kukuruza može započeti sa vlažnošću zrna od ... Read More »