Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 30)

Ratarstvo

ŽETVENI OSTACI pomažu bogaćenje zemljišta

ŽETVENI OSTACI pomažu – Nakon žetve na njivama ostaju delovi uzgajanih biljaka. Preporuka je da se oni vrate u zemlju i tako poboljšaju organski sastav zemljišta.Tim putem se zemljištu vra?aju korisni minerali. Dajemo Vam tabelu koliko se materije, minerala vra?a u zemlju. Vrednost žetvenih ostataka nekih kultura za slede?u setvu/sadnju  koja se zaoru.(prevedeno prema Bedarfsgerechte Düngung in Garten – und ... Read More »

Prskalica samohodna u kompaniji “ALMEX”

GASPARDO URAGANO – SAMOHODNA PRSKALICA za visoke biljne kulture! U poslednjih nekoliko godina u Srbiji su se pojavile nove bolesti klipa kukuruza, a zabeležene su i pojave insekata koji prave velike štete. U takvim slu?ajevima efikasnu hemijsku zaštitu mogu?e je posti?i jedino samohodnim prskalicama visokog klirensa, sa ve?im radnim zahvatom, bržim radom, boljim manevarskim osobinama, ve?im rezervoarom i bržim punjenjem. ... Read More »

FENDT 1050 – najjači traktor u serijskoj proizvodnji

FENDT 1050 – najja?i traktor . TEKST ZA LJUBITELJE TRAKTORA. ( Iz arhive ) Jaki postaju još ja?i. To doista može samo Fendt. Može organizirati prezentaciju novih modela i europsku press konferenciju u dvorcu Schloss Neuschwanstein. No, može i napraviti opet novu seriju velikih traktora. Ovoga puta jako snažnih i velikih. Tristotinjak okupljenih novinara i stru?njaka nije moglo sakriti uzdahe ... Read More »

Uljana repica stabilan prinos, dobra cena

Uljana repica stabilan prinos – Uljana repica spada me?u tri najzna?ajnije uljane kulture na svetu a u pojedinim zemljama u kojima se zbog klimatskih uslova nemogu gajiti druge predstavlja i najvažniju uljaricu. Poseban zna?aj zauzima u proizvodnji tzv. bioobnovljivih izvora energije,biogoriva, bioetanola odnosno biodizela. Uljanu repicu treba obavezno gajiti u plodoredu. U slu?aju uzgoja u monokulturi postoji opasnost od pojave ... Read More »

FOSFOR neophodan za rast ćelija biljaka

Fosfor u?estvuje u izgradnji ?elija poljo – kultura koje su uslov opstanka ?ove?anstva. Informaciju da kraljevska porodica Maroka drži jedan od najbitnijih monopola današnjice ve?ina bi propratila sa nevericom. Podatak je da se u Maroku nalazi 85% poznatih globalnih rezervi fosfora. Treba ga svako živo bi?e na Zemlji – jer proizvodnja zdravih ?elija u svim biljkama koje jedemo zavisi od ... Read More »

Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Biljke indikatori – s obzirom na stanje tla – Me?u biljkama, koje pružaju veliku pomo? pri odre?ivanju vrste – stanja tla, su samonikle biljke i korovi. Prisutnost odre?ene vrste biljke okvirno može dati informaciju o stanju tla, npr. kiselo – bazno tlo, zbijeno – propusno tlo, vlažno – suho tlo i sl.  Biljke indikatori – pomo? kod razli?itih vrsta tla ... Read More »

Sumpor u ishrani biljaka kao uslov dobrog rasta

Sumpor u ishrani biljaka – Sumpor (S) je veoma rasprostranjen element u prirodi. U zemljištu se sadržaj sumpora kre?e od 0,01-0,025%, a od te koli?ine oko 80% ?ini organski sumpor a 20% neorganski sumpor. Biljke usvajaju sumpor iz zemljišta u vidu sulfatnogSO4 2-jona, sulfidnog SO3 2-jona i u vidu sumpor dioksida (SO2) iz atmosfere. Prije ugradnje u organsku materiju u ... Read More »

TATULA korov na našim njivama

Na oranicama u Ma?vanskom i Kolubarskom regionu primetili smo veoma veliku ekspanziju korovske vrste u narodu poznate kao tatula (Datura stramonium). Ovaj korov ?eš?e se susre?e na neobra?enim terenima pored puteva, deponijama ,ali  sada je prisutan na parcelama uglavnom koje su bile pod strninama, pod okopavinama i drugim obradivim površinama. Tatula preferira zemljišta koja su bogata hranivima, naro?ito ona za ... Read More »

Herbicidi za totalno uništavanje korova

Herbicidi za totalno uništavanje – Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi kao što su palamide (Cirsium arvense), divlji sirak (Sorghum halepense), poponca (Convolvulus arvensis), pirevine (Agropyrum repens) i ostali veoma su ?esti korovi naših njiva.  Posle žetve i uklanjanja žetvenih ostataka neophodno je isprovocirati  nicanje korova, putem ljuštenja strništa ili tanjiranja  i sa?ekati 15 – 20 dana da korovi niknu u što ... Read More »

Strnjšte posle žetve i količina korova po metru kvadratnom

Strnjšte posle žetve – ZAKOROVLJENOST STRNJIŠTA PŠENICE U ZAVISNOSTI OD PREDUSEVA, VISINE KOŠENJA I OBRADE STRNJIŠTA U USLOVIMA VISOKE TEMPERATURE I SUŠE U 2015. GODINI .  autor: Stojan Jevremovi?, Msc. Pšenica je biljna vrsta koja ima ogroman zna?aj u ishrani ljudi, ali i veliki agrotehni?ki zna?aj, jer kao usev gustog sklopa uti?e na smanjenje brojnosti korova. Da bi se agrotehni?ki zna?aj pšenice ispoljio ... Read More »