Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 3)

Ratarstvo

MONOKULTURA, koje vrste mogu da se koriste

monokultura suncokret desikacija

Monokultura – Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovaraju?omi pravilnom smenom useva ostvaruje ve?a i racionalnija poljoprivredna proizvodnja.Pojava biljnih bolesti, šteto?ina i korova u usevima, karakteristi?ni su za odre?ene kulture te se sa smenom useva spre?ava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva u monokulturi ... Read More »

SAČUVAJTE ROD od štetočina u skladištu

razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta

SA?UVAJTE  ROD  Da bi sa?uvali uskladištene proizvode, neophodno je otkriti šteto?ine gde se nalaze, usporiti im razvi?e i odabrati mere suzbijanja ako se prenamnože. Jako je bitno šteto?ine otkriti na vreme, u cilju o?uvanja uskladištrenih proizvoda uz minimalnu upotrebu insekticida. Šteto?ine u skladištu dospevaju iz polja, sa požnjevenom pšenicom i kukuruzom. Šteto?ine  se u skladištu vrlo brzo razmnožavaju jer im ... Read More »

KREČNJAK rešava probleme u razvoju biljaka

soja krečnjak rešava kombajn u soji

KRE?NJAK rešava probleme – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obi?no antagonizam izme?u kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana ?ubriva kalcijum sadrže prate?i jon ili primese ?ime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova ?ubriva su kalcijum nitrat, kalcijum sulfat, kalcijum hlorid.   Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.  Kalcijum-sulfat naj?eš?e ... Read More »

Koje djubrivo za postizanje dobrih prinosa ?

duvan đubrenje koje djubrivo

Koje djubrivo – ?ubrenje poljoprivrednih kultura je neophodna mera za dobijanje visokih prinosa i kvalitetnog proizvoda. Obavlja se  pre setve i tokom rasta biljaka. Neophodno je primeniti odre?enu vrstu ?ubriva za odre?eni rezultat (da li se želi podsta?i rast, prinos, kvalitet, otpornost na bolesti). Mineralna ?ubriva se dele na dve grupe nekompleksna ?ubriva sadrže jedan od tri glavna elementa (azot, ... Read More »

Traktor – načini uštede goriva- potrošnog materijala

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Traktor – na?ini uštede . Cena goriva je imitiraju?i faktor pri radu traktora. Možemo da uti?emo samo na efikasno korištenje goriva uz maksimalni u?inak. Stru?njaci savetuju šta bi to mogli da uradimo da smanjimo finansijska izdavanja za gorivo. Stru?njaci se slažu u tome da bi trebalo pove?ati iskoristivost goriva u traktorima. Iskoristivost goriva zavisi od više faktora, kao što su: ... Read More »

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Klijavost semena – Porast prinosa prati pove?ana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj koli?ini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se pove?ala poljska klijavost semena.  Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati ... Read More »

Kazna za ubijanje zaštićenih vrsta ptica

kazna

Kazna za  ubijanje zašti?enih vrsta ptica – Saopštenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode – Platio 400.000 dinara zbog trovanja ždralova Odlukom Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, D. ?. (57) iz sela Crna Bara, u opštini Novi Kneževac, nadoknadio je štetu za ubijanje strogo zašti?ene ptice ždrala upotrebom karbofurana, nedozvoljenog pesticida, na svojoj njivi. Nadoknada u iznosu od 400.000 din pla?ena je ... Read More »

Pojava azotne depresije i đubrenje u jesenjem periodu.

tritikale psenica pojava azotne depresije

POJAVA azotne DEPRESIJE i ?ubrenje u jesenjem periodu. Poznato je u poljoprivrednoj praksi da se vrlo ?esto lome koplja u vezi primene mineralnih hraniva. Jedno od najproblemati?nijih pitanja je primena azota u jesenskom razdoblju. U ovom tekstu naves?emo jedan od pogleda u vezi  koli?ina i vremena primene azotnih hraniva. Osnovu u ratarskoj proizvodnji predstavljaju osnovna obrada i osnovno ?ubrenje. U ... Read More »

Kukuruz vlažnog zrna čuva hranljiva svojstva

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Kukuruz vlažnog zrna. U poslednje vreme svedoci smo sve ve?eg uticaja neo?ekivanjih klimatskih uslova na kvalitet i koli?inu pripremljene hrane za stoku. Jedno od rešenja u takvim uslovima može biti i koriš?enje vlažnog kukuruza za ishranu doma?ih životinja.  Kukuruz vlažnog zrna, koje je samleveno i silirano ili celoga zrna, podvrgnut inertiranju (?uvanje uz pomo? dejstva mikroorganizama koje uklju?uje fermentaciju) , ... Read More »

OSOKA može doprineti povećanju prinosa

osoka u primeni

 OSOKA – Dobro spremljena osoka je najjeftinije i najbolje prirodno bogatstvo za postizanje viših prinosa u poljoprivredi – vo?njacima, povrtnjacima, livadama i pašnjacima, naro?ito u brdskom podru?ju. Zbog toga u zemljama sa razvijenom poljoprivredom nema seoskog doma?instva  izdašnog koriš?enja osoke. Evo zašto. Osoka je najvažniji dio stajnjaka jer se baš u njoj nalazi najviše azota i kalijuma. U hiljadu kilograma ... Read More »