Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 20)

Ratarstvo

Kukuruz bolesti lista tokom razvoja

kukuruz bolesti

Kukuruz bolesti lista – Najvažniji prouzrokovači bolesti lista kod nas su Bipolaris zeicola, Exserohilum turcicum, Kabatiella zeae i Puccinia sorghi. Oboljenja lista smanjuju asimilacionu površinu, direktno utiču na smanjenje proizvodnje ugljenih hidrata koji se čuvaju u zrnu, pa je kod zaraženih biljaka zrno šturo, nedozrelo, što rezultira niskim prinosom. Dodatno je povećana i osetljivost prema prouzrokovačima truleži. Prouzrokovači lista tipa ... Read More »

Humus osnov za uspešnu poljoprivredu i prinos

humus osnov

Humus osnov za uspeh – Humus je organska komponenta zemljišta,odnosno mrtva organska materija zemljišta nastala u procesu humifikacije tj. razgradnje organske materije mikrobiološkim putem. Prema nekim istraživanjima, humus ima tri puta veći kapacitet adsorpcije od mineralnih koloida. Dalje humus služi kao energetski izvor za većinu zemljišnih organizama, poboljšava trošenje i promenu organskog dela zemljišta, povoljno utiče na popravku i stabilizaciju ... Read More »

SUNCOKRET đubrenje na vreme daće rezultate

monokultura suncokret desikacija

SUNCOKRET ?ubrenje, Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama.  Ova biljka izgra?uje veliku nadzemnu masu i pri tom troši velike koli?ine hranljivih materija. Oko 80% te nadzemne biomase suncokreta otpada na suvu materiju a svega 20% na seme.Po nekim podacima suncokret,  iz zemljišta iznese, za izgradnju 100 kg semena i odgovaraju?e vegetativne mase slede?e koli?ine hranljivih materija: ... Read More »

KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

KOSAČICE i kondicioneri – Kosidba sena, shodno uslovima i mogućnostima može da se obavlja ručno ili na savremen način upotrebom  namenske mehanizacije. Metod  ručne kosidbe još uvek je zastupljen u našim krajevima, ali prevashodno na malim  površinama, u izrazito ekstenzivnim uslovima uzgoja stoke ili na  planinskim travnjacima i teško  pristupačnim terenima za upotebu mehanizacije. Kosidba zelane mase na ovaj  način ... Read More »

Vlatanje pšenice određuje prinos na leto

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema

 Vlatanje pšenice – Da li ?e pšenica, koja je rano posejana, pre?i u fazu vlatanja ako se prihrani?  Za?etak formiranja stabla sa ?lancima po?inje još u fazi bokorenja. Tada su ?lanci još kratki, a kolenca su na stablu  me?usobno zbližena. Dužina ?lanaka je manja od pre?nika stabla. Po završetku bokorenja ?lanci po?inju da se izdužuju pa se stablo pojavljuje na ... Read More »

Pseudoglej – slabo odvodi vodu

gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Pseudoglej – slabo odvodi vodu. Da bi smo pristupili popravci proizvodnih osobina zemljišta tipa pseudogleja najpre treba da se upoznamo sa uslovima u kojima su ova zemljišta nastala kao i sa osnovnim hemijskim osobinama ovog tipa zemljišta. Pseudoglej je zemljište koje se formira u uslovima vlažne klime sa preko 700 mm padavina, na supstratima koji omogu?avaju stagniranje vode a slabo ... Read More »

DUVAN đubrivo za bolji kvalitet i dobar rod

duvan đubrenje koje djubrivo

DUVAN  ?ubrivo – ?ubrenje za duvan ima višestruki zna?aj, pored ostalog,i zato što se gaji na siromašnim zemljištima. Pri pravilnom ?ubrenju, duvan ne samo da se bolje razvija nego i pove?ava prinos i poboljšava kvalitet, ispoljava ve?u otpornost prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine, bolestima i šteto?inama. ?ubrenje duvana treba da se zasniva prvenstveno na prethodno ura?enoj analizi zemljišta na kome ... Read More »

Bolesti pšenice čekaju toplo vreme da napadnu

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema

Bolesti pšenice ?ekaju. U suzbijanju bolesti i šteto?ina strnih žita veoma zna?ajno mesto imaju hemijske mere. One moraju da budu kako ekološki tako i ekonomski opravdane što nije uvek slu?aj. U predhodnom periodu masovna primena pesticida imala je dosta negativnih posledica za životnu sredinu. U današnjoj proizvodnji upotreba hemijskih mera je važan segment integralne zaštite i treba se primenjivati tamo ... Read More »

Fuzarioze pšenice zahteva pravilnu zaštitu

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Fuzarioze pšenice – Ovo obolenje se javlja u ja?em intenzitetu pojedinih godinan kada može i znatno smanjiti prinos gajene biljke.Simptomi su u vidu propadanja klijanaca,truleži korena i prizemnog dela stabla,uvenu?a biljka i uginjavanja klasova.Najve?e štete od fuzarioza nastaju u uslovima stresa za razvoj pšenice. Snežna plesan se javlja rano u prole?e,  u  oazama gde je tokom zime bio deblji snežni ... Read More »

MENTA za dobru zaradu treba dobra priprema

menta

MENTA za dobru zaradu – Nana je višegodišnja zeljasta biljka,visine stabla od 30-100cm. Stablo jako razvijeno,  ?etvorougaono, crvenkaste boje, prekriveno dla?icama. Ima jako razvijene stolone, u velikom broju  iz kojih se razvijaju nova stabla. Listovi su duguljasto – ovalni, na vrhu zašiljeni, a po obodu nazubljeni. Listovi su naspramni, sa lica tamno-zeleni, a sa nali?ja svetliji, lisne drške su ljubi?asto-crvene, ... Read More »