Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 20)

Ratarstvo

Borealis L.A.T. predstavlja uredjaj N-Pilot®

n pilot

Borealis L.A.T predstavlja novi ure?aj N-Pilot® u Srbiji. Inovativni novi dijagnosti?ki ure?aj Kompanija Borealis, vode?i snabdeva? inovativnih rešenja u oblasti poliolefina, baznih hemikalija i ?ubriva, objavljuje da njena vode?a kompanija za veleprodaju i distribuciju ?ubriva, Borealis L.A.T, pokre?e N-Pilot®, novi inovativni dijagnosti?ki ure?aj, ?iji je cilj da pomogne u optimizaciji primene azotnog ?ubriva u Srbiji. U svetlu globalnog izazova o ... Read More »

Pšenica bolesti čekaju toplije vreme da napadnu

tritikale psenica pojava azotne depresije

Pšenica bolesti. Korovi nisu jedina pošast pšenice, bolesti lista i stabla pšenice znaju da naprave velike štete, jer se redovno javljaju svake godine. Intenzitet njihove pojave zavisi od vremenskih uslova – ako je toplije i ako su kiše ?eš?e bi?e više bolesti i obrnuto. Tu treba izdvojiti tri najvažnije bolesti i to su pepelnica, lisna pegavost i r?a pšenice. Pšenica ... Read More »

Urea – njene osobine i primena djubriva

urea

Urea  njene osobine – ( karbamid, mokra?na kiselina ) je organsko jedinjenje, a po hemijskom sastavu je diamid ugljene kiseline. To je veoma koncentrovano azotno ?ubrivo sa 46 % azota. Sadržaj azotau 1 kg UREE jednak je sadržaju azota u 1,6 kg KAN-a sa 27 % N-a. ?ubrivo je kristalne gra?e, mle?no bele boje, male specifi?ne mase, dosta je higroskopno, ... Read More »

ANALIZA zemljišta prvo zatim đubrenje njiva

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici

ANALIZA  zemljišta prvo – Nakon žetve ili berbe useva ima dovoljno vremena da se proveri i sazna kakvo je stanje djubriva u zemljištu. Uzorke zemlje treba dostaviti laboratoriji koja je opremljena za analizu zemljišta i davanje preporuke za poljoprivredne proizvo?a?e. Iz uzoraka zemljišta nakon analize ?emo saznati: sadržaj hranljivih elemenata u zemljištu, utvrditi višak ili manjak pojedinih hranljivih elemenata i ... Read More »

Ledena kora u poljima žita tokom zime

ledena

Ledena kora. Zimska nega useva sastoji se od mera koje se preduzimaju da bi se spre?ile ili ublažile posledice koje kod useva izazivaju; podlubljivanje, ugušivanje, ledena kora i izmrzavanje. Podlubljivanje se spre?ava tako što se zemlja u pretsetvenoj obradi suviše ne usitnjava, do stanja prašine. U cilju spre?avanja ?upanja preporu?uje se valjanje zemljišta pre setve, blagovremena i dublja setva, a zatim ... Read More »

FOSFORNA đubriva indikatori plodnosti zemljišta

fosfor

FOSFORNA  ?UBRIVA  – Za razliku od azota, fosfor se nalazi u mineralima, ali ne u tako velikim koli?inama i nije tako jednako raspore?en kao što je azot u atmosferi. Fosfor se nalazi u nekoliko ve?ih nalazišta (na Bliskom istoku, u severnoj Africi, bivšem SSSR-u, u SAD-u i Okeaniji), i najviše dolazi u formi apatita. U zemljinoj kori ima približno 0,28% ... Read More »

KIM se gaji dve godine, zdravo ulje

kim

Kim se gaji radi plodova i etarskog ulja. U plodovima se nalazi 4-6 % etarskog ulja. Plodovi kima upotrebljavaju se u pekarstvu i poslasti?arstvu, a etarsko ulje u medicini kozmetici. Glavni sastojak etarskog ulja je karvon. Sadržaj karvona u etarskom ulju kre?e se od 53-65 %. Pored etarskog ulja plodovi kima sadrže i masno ulje koje se upotrebljava u industriji ... Read More »

Pšenica pepelnica se pojavila na poljima

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva

Pšenica pepelnica  je veoma rašireno oboljenje, ali najintenzivnije se razvija u humidnim i semi-aridnim regionima. prose?ni gubici prinosa pšenice iznose 5-10%,  dok su kod je?ma duplo ve?i. Gubici prinosa nastaju kada pepelnica u vreme formiranja zrna zahvati gornju tre?inu biljke naro?ito list zastavi?ar i klas. Erysiphe graminis parazitira sva strna žita i oko 100 rodova porodice Poacea. Na liš?u se ... Read More »

Bokorenje važna faza razvoja mlade pšenice

tritikale psenica pojava azotne depresije

Bokorenje – u slu?aju povoljnih uslova za razvoj pšenice imamo pojavu njenog dobrog bokorenja. Bokorenje je jedna od fenofaza rasta i razvi?a pšenice a predstavlja formiranje sekundarnih izdanaka u tzv.?voru bokorenja koji se nalazi ispod površine zemljišta, naj?eš?e 2,0-2,5 cm. ?vor bokorenja se formira u fazi 3 lista i predstavlja najvažniji deo mlade biljke pšenice.Iz njega se obrazuju sekundarni izdanci ... Read More »

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

ipard iskustva kukuruz manjak

Integralna zaštita biljaka od šteto?ina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka doma?ina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, ?esto ozna?ene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u ... Read More »