Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 10)

Ratarstvo

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje ?

lucerka lucerkina buba

Lucerka – se kod nas naj?eš?e konzerviše sušenjem i to prirodno na suncu i na zemlji sa ciljem dobijanja sena. Me?utim, pri tome dolazi do najve?ih gubitaka u hranljivim materijama, pa je preporuka pripremanje senaže od lucerke. Ovaj postupak konzervisanja kabaste sto?ne hrane ima brojne prednosti u odnosu na pripremu sena koje se ogledaju u manjim gubicima, manjoj zavisnosti od ... Read More »

KUKURUZ i voda tokom sezone porasta

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

Kukuruz i voda – pazite pri izboru hibrida. Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike koli?ine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može re?i da ova biljka ekonomi?no troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika. Kriti?ni period za vodom je 20 ... Read More »

Plodored kukuruza – sprečiti kukuruznu zlaticu

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

Plodored kukuruza – kukuruz se u Srbiji proizvodi od dugogodišnjih monokultura pa do proizvodnje u sistemu višepoljnih plodoreda. Ipak naj?eš?e se proizvodi u dvopoljnom plodoredu sa pšenicom ili nekom drugom strninom. Iako je kukuruz tolerantan na gajenje u monokulturi, posebno na zemljištima sa visokim proizvodnim potencijalom, potrebno je napomenuti da ovakav na?in proizvodnje nosi i velike rizike i teško?e. Na ... Read More »

ULJANA REPICA pravilna žetva dobar rezultat

uljana repica

 ULJANA REPICA  žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice, žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve. Odre?ivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i ... Read More »

KONOPLJA ponovo na našim njivama

konoplja industrijska

 Konoplja ponovo – Uzgoj konoplje Povratak konoplje na naše njive – savetovanje “Dobar dan domaćine ” u Novom Sadu, 9. februara na Poljoprivrednom fakultetu, će upoznati poljoprivrednike sa načinom gajenja konoplje uz poštovanje zakonskih odredbi. Dugo se vodila polemika o mogućnosti uzgoja konoplje. Evropska unija uvela je standard kvaliteta koji eliminiše plastičan konac u prehrambenoj industriji i uvodi korišćenje prirodnih vlakana za čiju ... Read More »

Kukuruz manjak kalijuma u razvoju biljaka

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz manjak kalijuma – kukuruz je najzastupljenija gajena biljka. U Srbiji ratari vole da ga gaje jer tako dobijaju sirovinu za ishranu stoke, dok uz prinose od 10 i više tona ostvaruju i značajan prihod. Da bi odtvarili takve prinose moraju poštovati savete struke. Biljka zahteva negu i puno hraniva da bi uzvratila dobrim rodom. Svaki nedostatak minerala ometa njen ... Read More »

PŠENICA kvalitet i naši standardi kvaliteta

pšenica organska spelta razmena sumpor nužan

PŠENICA kvalitet – Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima odre?enu upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba i peciva, testenina, keksa i drugih proizvoda. Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, pšenica mora da ispunjava odre?ene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane odre?uje se prema morfološkim, organolepti?kim i ... Read More »

Strnjište brza obrada čuva vlagu u zemljištu

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva kredit rfv

Strnjište brza obrada – žetvom strnih useva uklanja se najve?i deo nadzemnih organa biljaka koji su samozasenjivanjem spre?avali gubitak vode. Ako se zemljište ostavi u neobra?enom stanju ona vrlo brzo gubi vodu, može iznositi 1-2% po danu. U našim klimatskim uslovima vlažnost zemljišta u momentu žetve strnina ?esto je povoljno za relativno dobru i kvalitetnu obradu. Obradom zemljišta uništavamo ili ... Read More »

CERCOSPORA beticola – prvi prag štetnosti Delta agrar

šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

CERCOSPORA beticola – Zaštita še?erne repe od bolesti. Pegavost lista še?erne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim podru?jima gajenja še?erne repe i predstavlja najštetnije oboljenje še?erne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj še?era od 1 do 2%. Naro?ito ... Read More »

Mak plavi zdravstvena ekonomska upotreba

mak plavi

Mak plavi  je jednogodišnja biljka koja ima ruži?aste, bele, žute, naradžaste,  crvene ili ljubi?aste cvetove. Zrela makova glavica spolja je naborana. Unutar glavice nalazi se nekoliko odeljaka koji sadrže stotine semenki. Semenke su si?ušne, bubrežastog oblika, orašastog okusa i hrskave teksture. Mogu biti sme?e, sivo – plave i žute boje. Energetski sadržaj 100 g semenki maka iznosi 533 kcal / ... Read More »