Wednesday, 18 January, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo

Ratarstvo

DEKALB preporuke za proizvođače kukuruza

DEKALB

DEKALB PREPORUKE ZA PROIZVOĐAČE KUKURUZA – Moderna poljoprivredna proizvodnja je povezana sa visokim ulaganjima, a rast cena repromaterijala i energenata nameće poljoprivrednim proizvođačima potrebu za postizanjem maksimalnih prinosa na ograničenim zemljišnim resursima za sve ratarske kulture i svaka greška u tehnološkom procesu koja  dovede do smanjenja prinosa može biti fatalna za gazdinstvo u celini. Agroekološki uslovi često imaju presudan uticaj ... Read More »

Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

pšenica

Bokorenje je karakteristična osobina biljaka iz porodice trava, da se granaju iz podzemnog dela stabla. Ukupan broj izdanaka(stabala)koji obrazuje jedna biljka naziva se bokorenje. Bokorenje počinje ubrzo posle prvih pravih listova.  Na jačinu bokorenja najviše utiču kvalitet i krupnoća semena, veličina vegetacionog prostora, temperatura, svetlost, dubina i vreme setve, vlažnost i osobine zemljišta, primena raznih agrotehničkih mera, vrste i sorte ... Read More »

Bokorenje važna faza razvoja mlade pšenice

pšenica bokorenje

Bokorenje – Zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj pšenice imamo pojavu njenog bokorenja. Bokorenje je jedna od fenofaza rasta i razvića pšenice a predstavlja formiranje sekundarnih izdanaka u tzv.čvoru bokorenja koji se nalazi ispod površine zemljišta, najčešće 2,0-2,5 cm. Čvor bokorenja se formira u fazi 3 lista i predstavlja najvažniji deo mlade biljke pšenice.Iz njega se obrazuju sekundarni izdanci i ... Read More »

JARE kulture za setvu u proleće

ovas

JARE kulture – Lepo vreme u proleće će omogućiti setvu jarih kultura. Ječam i ovas su  dominantne  biljne vrste, tritikale se seje u nešto  manjem obimu. Optimalni rokovi  setve gotovo svih jarih strnih žita je druga polovina februara do polovine marta meseca . Nekoliko dana ranije treba sejati ovas i ječam . Jari ovas nije osetljiv na eventualno povećanu vlažnost zemljišta, ... Read More »

RAŽ je veoma važna za kvalitetan hleb

raž

RAŽ za kvalitetan hleb. Raž je posle pšenice najvažnije hlebno žito. Smatra se da se raž uzgajala u maloj Aziji pre oko 400 godina, i da potiče od biljke Secale montanum koja je postojala još u bronzanom dobu. Raženo zrno se koristi za proizvodnju raženog hleba, koji ima specifična organoleptična svojstva, kao i za izradu mešanog hleba kao dodatak kukuruznom ... Read More »

Pšenica – kako “naterati” pšenicu da više rađa

pšenica mak

Pšenica –  veliko istraživanje na Univerzitetu  Kalifornia – genetičar Jorge Dubcovsky ispituje kako da iskoristi gene da “nateraju” pšenicu da obrazuje veća zrna, da ih bude više u klasu i da biljka ima više klasova. Sredstvima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA)  i Nacionalnog instituta za hranu i poljo-privredu (NIFA), istraživači nastoje identifikovati i karakterizirati gene koji kontrolišu prinos pšenice. Međunarodni projekat pod ... Read More »

Konoplja – njen značaj, načini uzgoja, mogućnosti primene

konoplja

Konoplja – njen značaj – je vrlo stara biljka, poreklom je iz centralne Azije. Gaji se radi vlakna koje se nalazi u stablu i ulja koje se nalazi u semenu. U osušenom stablu se nalazi se 16-20% vlakna, koje je prilično grubo, jako, izdržljivo na kvašenje. Na koru i drvenasti deo (pozder)stabla otpada oko 75% težine suve stabljike. Količina, vrednost ... Read More »

MRAZ i pšenica u celoj Srbiji

mraz

Mraz  na njivama – Jutros je mraz posetio Vaše njive, snežni pokrivač  je potreban. PLITKA SETVA smanjuje otpornost prema mrazu. Otpornost prema mrazu i niskim temperaturama pšenica stiče kroz duži vremenski period – period kaljenja. Kaljenje ima dve faze. Prva faza je intenzivno nakupljanje šećera u toku sunčanih, jesenjih i zimskih dana, a druga faza je potiskivanje vode iz ćelija ... Read More »

KREČNJAK rešava probleme u razvoju biljaka

malina

KREČNJAK rešava probleme – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana đubriva kalcijum sadrže prateći jon ili primese čime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova đubriva su kalcijum nitrat, kalcijum sulfat, kalcijum hlorid.   Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.  Kalcijum-sulfat najčešće ... Read More »

Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

delta agrar

PRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA – Prihranjivanje pšenice, ječma i tritikale je najvažniji posao koji u narednom razdoblju predstoji ratarima. Primena osnovnih NPK đubriva bila je smanjena tako da prihranjivanju treba posvetiti posebnu pažnju: kada vremenski uslovi to dozvole obići parcele, ustanoviti fazu razvića, izgled i gustoću biljaka. Prihranjivanje predstavlja nastavak osnovnog odnosno predsetvenog đubrenja. Posle zime i niskih temperatura žita su ... Read More »