Tuesday, 22 August, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 44)

Povrtarstvo

Gljive protiv bolesti koje nanose štete biljkama

Gljive protiv bolesti – U svetu postoji veliko interesovanje za primenu gljiva u kontroli štetočina, bolesti i korova. Stručnjaci jedne mađarske firme zaslužni su za stvaranje mikrobiološkog preparata Trifender WP, u kojem je aktivna materija gljiva Trichoderma asperellum. Enzimi i antibiotici koje luči trihoderma deluju na miceliju parazitnih gljiva, prouzroko vača bolesti gajenih biljaka, tj. uništavaju njihove spore, ,,kolonizuju ” ... Read More »

Kompost vrste, primena u organskoj proizvodnji

U organskoj proizvodnji kompost se vrlo često koristi. On služi kao đubrivo, kao sastavni deo zemljišnih sistema i kao materijal za nastiranje zemljišta.U zavisnosti od materijala koji se koristi za kompostiranje, možemo izdvojiti više vrsta komposta:kompostni stajnjak, glistenjak, kompost od biljnog industrijskog otpada, gradskog smeća, a najčešće baštenski kompost nastao od zdravog organskog otpada iz domaćinstva. Kompost vrste, primena u ... Read More »

Poljska klijavost određuje uspešnu setvu

Poljska klijavost zavisi od:  1. / uzajamnog delovanja agrotehničkih, meteoroloških i drugih ekoloških uslova 2. / od uslova u kojima je seme gajeno 3. / mesta gde je seme zasejano. Semena istog porekla, zasejana u različitim mestima i semena različitog porekla zasejana u istim uslovima, imaju različitu poljsku klijavost. Đubrenje: gajenje semena na različitim nivoima đubrenja imaju različitu poljsku klijavost. ... Read More »

Insekticidi se mogu primeniti putem navodnjavanja

Insekticidi putem navodnjavanja. Dugo godina je primena insekticida bila rezervisana samo preko lista, folijarno, dok je primena preko zemljišta, odnosno zalivanjem biljaka, bila nepoznata. Više je razloga ovoj pojavi; pre svega nepostojanje insekticida koji su podesni za ovaj način primene, mala ili nedovoljna saznanja o kritičnim elementima ovakvog načina primene, vezi između osobine zemljišta i načina i vremena navodnjavanja. Tek ... Read More »

Setva i sadnja povrća – predsetveno đubrenje

Setva i sadnja povrća – Ukoliko je izostalo osnovno đubrenje u toku jeseni na parcelama predviđenim za setvu i sadnju povrtarskih kultura u proleće, posebnu pažnju trebalo bi posvetiti predsetvenom đubrenju kao i prihrani u kasnijem periodu. Poznato je da je osnovno đubrenje u jesen neza – menljiva agrotehnička mera pre svega zbog sporije aktivacije fosfora i kalijuma, kao i ... Read More »

Grašak – bolesti i štetočine napadaju mlade biljke

Grašak – bolesti i štetočine napadaju – Antraknoza graška je kompleksno oboljenje koje prouzrokuju tri gljive: Ascochyta pisi,A.pinoides i A.pinodela.Među ovim gljivama najznačajnija je A.pinoides koja može smanjiti prinos za 50-75%. Ascochyta spp.je rasprostranjena u svim delovima sveta u kojima se gaji grašak.Kod nas se antraknoza (pegavost) ubraja u ekonomski najznačajnije patogene,kako na stočnom tako i na konzumnom grašku.Simptomi napada ... Read More »

Pikiranje rasada pomaže bržem porastu biljaka

Pikiranje rasada ima praktičan značaj, jer omopgućuje da se odgaje i rasade odraslije biljke koje će znatno ranije stići na rod. Odlučujući doprinos kvalitetu rasada može Vam doneti organski proizvod BIOPLANT FLORA. Sa biološkog stanovišta pikiranje nije neophodno ukoliko se biljkama, prilikom setve, obezbedi vege – tacioni prostor kakav dobijaju prilikom pikiranja.   Medjutim, pikiranjem se ostvaruje znatna ekonomija rada, ... Read More »

Plavi patlidžan – tehnologija gajenja tokom sezone

Plavi patlidžan – Botaničke osobine. U našim uslovima plavi patlidžan je jednogodišnja biljka. Može da uspeva u rejonima sa pet meseci bez mraza i sa tri meseca čija prosečna temperatura iznosi oko 20°C. Koren je žiličast, razgranat, sličan kao kod paprike, ali mnogo jači. U dubinu prodire do 1m. Interesantno je da za samo sedam dana, u povoljnim uslovima naraste ... Read More »

Mladi krompir, zaštita bez hemijskih sredstava?

Mladi krompir, zaštita . Zaštita protiv bolesti i štetočina je u redovnoj proizvodnji neophodna, jer krompir prati čitav niz bolesti i štetočina. Medutim, u proizvodnji mladog krompira uz primenu preventivnih mera treba težiti potpunom isključivanju hemijskih preparata za zaštitu. Osnove preventivne mere zaštite čini korišćenje zdravog i kvalitetnog sadnog materijala, otpornost sorte, pravilan plodored i nastiranje zemIjišta. Od bolesti u ... Read More »

Paprika rasad na vreme za dobre rezultate u polju

Paprika rasad na vreme. U našem podneblju paprika se gaji pomoću rasada. Industrijska paprika i feferoni mogu se gajiti i direktnom setvom u polju. Za ranu proizvodnju rasad se proizvodi u toplim lejama, a za kasnu u otvorenim lejama. Potrebno je 1-1,2 kg/ha semena normalne klijavosti Veoma je važno da se setva obavi pravovremeno. Najraniju setvu treba obaviti tako da ... Read More »