Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 30)

Povrtarstvo

ŠAMPINJONI pokrivka za pravilan uzgoj

ŠAMPINJONI  pokrivka – U svakoj pokrivci koja služi za gajenje šampinjona žive razli?iti organizmi, vidljivi i  nevidljivi, pokretni i nepokretni (bakterije,gljivice, virusi, nematode) koji ?e naneti velike štete micelijumu i kompostu. Zato je potrebno da se pristupi dezinfikovanju pokrivke pre nego što se  nanese na kompost. Dezinfikovanje   mora da se odradi na vreme, jer od ove ta?ke procesa gajenja šampinjona ... Read More »

VLAŠAC gajenje tokom cele godine

Vlašac gajenje – Allium schoenoprasum Vlašac je više godišnja biljna vrsta iz porodice ljiljana, poreklom iz isto?ne Azije u Evropu donet po?etkom nove ere. U rimsko doba bio je veoma cenjen kao za?in i hrana ali se mnogo koristio i kao lekovito sredstvo. Danas se vlašac naj?eš?e sre?e kao baštenska kultura, ali i kao divlja, samonikla biljka koja raste na ... Read More »

Organska proizvodnja i uslovi za uzgajanje

Organska proizvodnja  – Priprema zemljišta. Da bi zemljište dobilo sertifikat za proizvodnju organske hrane, potrebno je da najmanje tri godine ne bude tretirano hemikalijama, ve? da se priprema upotrebom stajskog, odnosno biološkog i te?nog ?ubriva. Ti kriterijumi su prihva?eni u SAD, Evropskoj uniji i Japanu, a kod nas u Srbiji, trenutno ih ispunjava oko 700 poljoprivrednika. Dugoro?no održavanje i pove?anje ... Read More »

Stevia slatki list iz Južne Amerike zamena za šećer

Stevia slatki list – Stevia Rebaudiana je biljka poreklom iz tropskih predela zapadne severne Amerike i tropskih delova Južne Amerike. Južnoameri?ki domoroci steviu zovu i “slatki list”. Najviše se uzgaja u Južnoj Americi. U Evropu je stigla u 16. veku i do pojave še?era iz trske se intezivno koristila a onda je pala u zaborav. Posle saznanja o štetnosti vešta?kih ... Read More »

Bolesti krtola krompira u skladištu tokom zime

Bolesti krtola krompira u skladištu. Štetni organizmi merkantilnog krompira u skladištima. Prašna krastavost krompira (Spongospora subterranea). Na površini krtola nalaze se plikovi u vidu bradavica. Dešava se da plikovi pucaju pri ?emu nastaju kraste iz kojih se oslobadja crna prašna masa. Hemijskim merama ovaj parazit se NE može suzbiti. Zbog toga, u ovom periodu preporu?ujemo proizvodja?ima da vrše preglede magacinskog ... Read More »

Bolesti salate tokom gajenja u plasteniku

Bolesti salate tokom gajenja . Sledi nam borba za o?uvanje mladih listova zelene salate. Napadaju je brojne bolesti. Rhizoctonija solani može parazitirati na velikom broju doma?ina, izme?u ostalih i na salati i endiviji. Ovaj parazit je stanovnik zemlji-šta, može napasti rasad odmah po nicanju, i na taj na?in izazvati poleganje. Napada i listove odraslih biljaka, gde dolazi do zaraze preko listova  ... Read More »

SALATA tokom cele godine na tržištu

SALATA  tokom cele godine – Iako se ve? dugo koristi kao salata, poslednjih godina prime?en je pove?an interes za ovu kulturu kod potroša?a. Proizvo?a?i tako?e imaju svoj interes kad je salata u pitanju, pošto mogu da je, uz odre?ene uslove, gaje preko cele godine. Zbog kratke vegetacije (35-90) dana, može da se gaji i kao glavni i kao me?uusev. Kao i ... Read More »

Organska proizvodnja – Forum u Selenči

Organska proizvodnja – Forum u Selen?i , 30. septembar 2016. se organizuje uz podršku Vlade AP Vojvodine, a u suorganizaciji Poljopri-vrednog Univerziteta u Nitri (Slova?ka), Evropske preduzetni?ke mreže i SPESCOM Consulting-a iz Novog Sada. Tema ovogodišnjeg foruma je Pristup izvorima finansiranja za organske proizvo?a?e – prepreke i mogu?nosti. Forum sve?ano ?e otvoriti ambasadorka Slova?ke Republike u Srbiji Dagmar Rep?ekova, ?emu ?e ... Read More »

Spas za povrtare – antivirusne folije

Spas za povrtare – Fotoselektivne / Antivirusne folije (UV absorbing) Poslednjih godina desilo se niz promena u razvoju novih tipova polietilenskih folija i njihovom prilago|avanju zahtevima razli?itih useva. Najzna?ajniji prodor svakako predstavlja primena foto selektivnih folija u oblasi integralnih sistema gajenja povr?a (IPM). UV absorbuju?a folija u kombinaciji sa insekt proof mrežama smanjuje u zna?ajnoj meri primenu insekticida u suzbijanju ... Read More »

BAKTERIJE pomažu rast i razvoj biljaka

BAKTERIJE pomažu. Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu ?ubriva, kompeksnu zaštitu biljaka od bolesti i šteto?ina kao i maksimalno koriš?enje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali, sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života. Ubrzani razvoj biotehnologija, zasnovan na ekološkim principima, uti?e da tradicionalni ... Read More »