Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda

Poljoprivreda

Povrtarstvo – da li započeti proizvodnju ?

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo

Povrtarstvo – Od niza agrotehničkih mera koje imaju za cilj stvoriti uslove za uspešnu proizvodnju možemo navesti sledeće: izbor parcele, plodored, prostorno odvajanje, obrada zemljišta, zaštita od bolesti i druge. Odabir parcele kao prvi korak ka uspešnoj proizvodnji je način pravilnog odabira parcele. Da bi parcela ispunila osnovne zahteve proizvodnje treba biti na osvetljenom mestu, zaštićena od vetra, osigurana od ... Read More »

Sistemi za navodnjavanje tokom zime

sistemi za navodnjavanje

Sistemi za navodnjavanje – na svim plantažama, na kojima su postojali, sistemi za navodnjavane koristili su se radi postizanja dobrih prinosa. Sve je to dovelo do taloženja nečistoća u filterima, glavnim vodovima i krajevima laterala. Pošto je kraj sezone navodnjavanja, preporuka je proizvođačima da obavezno isperu sisteme za navodnjavanje. Cevi i laterali za navodnjavanje ispiraju se tako što se tokom ... Read More »

MIKOTOKSINI u živinarstvu i njihov uticaj

kokoške nosilje mikotoksini u

MIKOTOKSINI u živinarstvu – Potcenjen efekаt mikotoksinа. Imuni sistem životinje oslаbljen kаdа je hrаnа kontаminirаnа mikotoksinimа. Oni u niskim koncentrаcijаmа imаju efekаt nа strukture i funkcije tаnkog creva pa se sаmim tim se smаnjuje аpsorpcija nutritijenata i efikаsnost vаkcinа i drugih lekovа. Posledice kontаminаcije živine mikotoksinima može biti veći nego što je prvobitno mislio. Direktnа štetа se često ogledа u ... Read More »

KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

koza organska kozje mleko

Kozje mleko –  Koza je vrlo mlečna životinja jer u laktaciji proizvede od 10 do 20 puta više mleka u odnosu na svoju telesnu masu. Osim toga, skromnija je u zahtevima ishrane i podnosi različite uslove držanja. U narodu često se naziva sirotinjskom kravom. U poređenju mlečnosti krave s prosečnom proizvodnjom sa mlečnom kozom, uočljivo je da je koza superiornija ... Read More »

Rokovi setve tokom jesenjih dana

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve

Rokovi setve – Prvi člinilac uspešne proizvodnje pšenice je u našim agroekolloškim uslovima je vreme setve, važniji čak i od sorte i mineralne ishrane. Rok setve treba da omogući dobar predzimski razvoj biljaka. Pšenica treba da uđe u zimu u fazi početka bokorenja – jedan, dva sekundarna stabla ili s razvijena najmanje tri lista. Ako se u tome uspe pšenica ... Read More »

UZORKOVANJE mleka pravilan redosled kontrole

surutka uzorkovanje

UZORKOVANJE mleka Uzimanje uzoraka za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka obavlja uzorkivač neposredno kod proizvođača ili na sabirnom mestu. Pre uzimanja uzoraka sirovog mleka uzorkivač, vrši vizuelni pregled sirovog mleka (senzorska kontrola) i utvrđuje da li sirovo mleko ima svojstven izgled, boju, miris i čistoću, odnosno da li u sirovom mleku postoje vizuelno uočljive promene. Ukoliko u sirovom mleku postoje  takve ... Read More »

Kupus – berba kiseljenje spremanje za zimski period

kupus crna trulež berba kupusa

Kupus se bere sukcesivno – jednom do dva puta, u punoj tehnološkoj zrelosti tj.kada su glavice čvrste i zrele. Odlaganje berbe samo za nekoliko dana može dovesti do pucanja glavica i povećanja nastanka bolesti. Kako se kupus KISELI ? Neobran kupus je izložen napadu alternarije, što vodi omekšavanju. Berba nedozrelih glavica svakako smanjuje prinos i glavice su suviše mekane i ... Read More »

MONOKULTURA, koje vrste mogu da se koriste

monokultura suncokret desikacija

Monokultura – Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovarajućomi pravilnom smenom useva ostvaruje veća i racionalnija poljoprivredna proizvodnja.Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima, karakteristični su za određene kulture te se sa smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva u monokulturi ... Read More »

OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

pravilna ishrana otvorene štale

OTVORENE štale spas za krave – Stočarska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu.Ovo su štale “bez jednog zida”.U poslednje vreme sve više pažnje se posvećuje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne količine vazduha u objektu..Sastav vazduha u objektu treba upore đivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko ... Read More »

Organska proizvodnja i značaj PLODOREDA

zeolit agrotekstil biološka zaštita organska

Organska proizvodnja – Plodored u organskoj proizvodnji. Osim klasičnog plodoreda (jedan usev po 1 parceli), međuusevi  i mešovita sadnja predstavljaju takođe ključne elemente za optimiziranje međusobnog dejstva interakcije useva. Plodoredi treba da uključe i gajenje poduseva, naknadnih i postrnih useva, gajenje međuuseva i ozimih pokrovnih useva, kao i druge modifikacije. Tabelarni prikaz dobrog, zadovoljavajućeg i lošeg preduseva za pojedine vrste povrća VRSTA ... Read More »