Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA (page 3)

ORGANSKA

Cvetni pojas značaj u organskoj proizvodnji

zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje

Cvetni pojas – Postavljanje cvetnih zaštitnih pojaseva je jedna od zna?ajnih agrotehni?kih mera- preventivnih mera u suzbijanju bolesti, šteto?ina i korova u organskoj proizvodnji. Cvetni pojasevi su trake širine 1-2 m sa mešanim jednogodišnjim i višegodišnjim aromati?nim i drugim korisnim biljkama ili samoniklim vrstama. One se seju (sade) oko polja ili u kulturu na svakih 50-100m , jer je to ... Read More »

KONVERZIJA zemljišta za organsku proizvodnju

ipard iskustva kukuruz manjak

KONVERZIJA zemljišta – Organska proizvodnja je mogu?nost uzgoja na velikim površinama koje se ne obra?uju u našoj zemlji. Centralna i isto?na Srbija imaju dobre uslove da ožive sela, uz stvaranje dobre infrastrukture. Razvoj turizma ?e obezbediti ve?u potražnju za proizvodnju organske hrane.Cena organski uzgojenih proizvoda je od 30 – 50% viša od klasi?no uzgajanih poljoprivrednih proizvoda, ali tržište se širi ... Read More »

Biljke štite u organskoj poljoprivredi

paštrnak povrće zaštitna

Biljke štite – Svi smo svesni ?injenice da živimo u veoma zaga?enoj okolini, tako da smo postali osetljivi i na sam pomen hemijskih preparata za zaštitu biljaka.  U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sinteti?ki pesticidi i herbicidi. Ve? duži niz godina na ceni je “neprskana hrana”. Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preperati i naj?eš?e se koriste kao preventivna ... Read More »

Pšenica organska proizvodnja u našim uslovima

pšenica organska spelta razmena sumpor nužan

Pšenica organska proizvodnja / pšenica spada u najzna?ajnije gajene biljne vrste. U svetskim razmerama, pored pirin?a, pšenica se najviše koristi u ljudskoj ishrani. Pšeni?nim hlebom se hrani preko 70% svetskog stanovništva. U konvencionalnoj proizvodnji, u Srbiji, pšenica se gaji na 500-550 hiljada hektara. Površine pod organskom proizvodnjom pšenice u 2010. godini iznosile su 234 ha, odnosno 5% od ukupne površine ... Read More »

Organska proizvodnja – konferencija PK Srbije

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

 Organska proizvodnja  – Konferencija “Organska proizvodnja u Srbiji – na putu ka organskom” – 27– 28. mart 2017, 10:00 ?asova, PKS, Resavska 15  Centar za organsku proizvodnju Privredne komore Srbije uz podršku nema?ko – srpske razvojne saradnje koju sprovodi GIZ organizova?e 27. i 28. marta me?unarodnu konferenciju na temu organske proizvodnje u Srbiji.  Cilj konferencije je da se doma?a iskustva uporede ... Read More »

Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja

prirodni lekovi organska

Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja. Organska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski zna?ajnija, a zahvaljuju?i potencijalima koji se pre svega ogledaju u usitnjenom posedu i zemljištu koje nije kontaminirano štetnim materijama, ovaj vid poljoprivrede može zna?ajno doprineti razvoju ruralnih podru?ja, a time i poljoprivrede uopšte. Zbog toga je organska proizvodnja postavljena kao jedan od prioriteta razvoja ... Read More »

Krompir organski – bez upotrebe hemijske zaštite

Krompir organski – Za proizvodnju krompira, kao jednog od najvažnijih poljoprivrednih proizvoda, jedna od najbitnijih agrotehni?kih mera je njegova zaštita. U savremenoj proizvodnji, gotovo je nezamislivo uzgajati krompir bez upotrebe insekticida. Svakako, najve?a šteto?ina je krompirova zlatica.To je jedan veoma prilagodljiv insekt koji veoma brzo stvara rezistentne forme prema insekticidima kojima je tretiran.njegovim konzumiranjem ostaci pesticida se unose u organizam, ... Read More »

Organska proizvodnja – proizvodnja rasada

Organska proizvodnja – poleganja rasada je tipi?na bolest povr?a u zašti?enom prostoru. Može se pojavi i na njivi, posebno u vreme hladnog i kišovitog prole?a. Bolest izaziva više gljiva (Ruthium, Fusarium, Rhizoctonia i dr.) Preventivne mere su: 1./ dezinfekcija semena (kvantum i ekstrakt koprive), zatim   2./ dobro i redovito provetravanje. Zaražene biljke treba iš?upati, zemljište posuti drvenim pepelom, preparatima ... Read More »

ORGANSKO – izbor tla je jako važan

Organski – Proizvodnja organski uzgajanih poljoprivrednih kultura ima sve ve?e u?eš?e na tržištu. Da bi se takva proizvodnja zasnovala prvo treba izabrati pogodno zemljište. Prilikom izbora parceleza organsku proizvodnju povr?a treba odabrati parcelu ?iji je položaj ravan ili blago kos, bez neravnina. Položaji parcela sa nagibom od 1.5 % i više bi trebalo izbegavati u cilju spre?avanja erozije zemljišta. Dubina ... Read More »

Organska proizvodnja i uslovi za uzgajanje

Organska proizvodnja  – Priprema zemljišta. Da bi zemljište dobilo sertifikat za proizvodnju organske hrane, potrebno je da najmanje tri godine ne bude tretirano hemikalijama, ve? da se priprema upotrebom stajskog, odnosno biološkog i te?nog ?ubriva. Ti kriterijumi su prihva?eni u SAD, Evropskoj uniji i Japanu, a kod nas u Srbiji, trenutno ih ispunjava oko 700 poljoprivrednika. Dugoro?no održavanje i pove?anje ... Read More »