Friday, 24 November, 2017
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA (page 2)

ORGANSKA

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod

angus

Organska proizvodnja – EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Posljednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski zna?ajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, ?ak i kod zemalja ?lanica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su ve?a ulaganja neposrednog rada. ... Read More »

ORGANSKA djubriva za zdrave i snažne biljke

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

ORGANSKA  djubriva – Kao organska ?ubriva koriste se: stajnjak, kompost, treset, glisnjak, zelenišno ?ubrenje, treset, osoka, drveni pepeo, biljni rastvori i druge otpadne organske materije nastale kao sporedni proizvodi u prehrambenoj tehnologiji i industriji. U svetu se koristi ?itav niz gotovih, deklarisanih vrsta organskih ?ubriva.  Krvno brašno (15% N, 1,3% fosfora, 0,7% kalijuma) koristi se kao azotno ?ubrivo (1,5 kg ... Read More »

ORGANSKA proizvodnja – koji predeli imaju prednosti

povrće zeolit organska proizvodnja kalendar radova razvojna agencija

ORGANSKA proizvodnja – Poljoprivredno podru?ja Srbije sa svim svojim uslovima imaju nesumljivo niz prednosti za pove?anje broja hektara organske biljne proizvodnje tj. ukupne proizvodnje hrane. Pogledajte mapu podru?ja  u Srbiji koja imaju prednosti za organsku proizvodnju. Svakako da je zna?aj organskog vida primarne poljoprivrede višestruk, kako kvalitetom proizvoda tako i statusom egzistencije stanovništva u ruralnim sredinama. Osnovne biljne vrste na ... Read More »

Čađava pegavost lista u organskom uzgoju voća

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

?a?ava pegavost lista . Prouzrokova? ?a?ave pegavosti lista i krastavosti plodova ( Venturia inaequalis ) , prisutan je u našoj zemlji, redovno se javlja svake godine i predstavlja najzna?ajniji parazit jabuke.Štete od ove bolesti mogu biti velike, gde osim smanjenja prinosa, umanjuje i kvalitet plodova.Zbog principa na kojima se zasniva organska proizvodnja, ograni?enosti izbora i na?ina delovanja dozvoljenih pesticida u ... Read More »

Stajnjak vredi puno – najbolje je organsko đubrivo

stajnjak u leje stajnjak njegove vrste

Stajnjak vredi puno – Osim navodnjavanjem, poboljšanjem sastava zemljišta doprine?emo ?uvanju vlage u njivama. STAJNJAK POBOLJŠAVA PRINOSE. Unošenjem organskih djubriva, unose se i korisni mikroorganizmi, a istovremeno se aktivira njihov rad. Razgradnjom, uneta organska materija se delimi?no mineralizuje, ali iz produkta razgradnje se sintetizuju nova visokomolekularna organska jedinjenja  – humusne materije. Humus je izuzetno zna?ajan u zemljištu, jer uti?e na ... Read More »

Briketi od organskog otpada – biomase sa njiva, iz voćnjaka

briketi

Briketi od organskog otpada – Veoma je mali procenat upotrebe odba?ene biomase kao alternativnog energenta, pre svega zbog visokih troškova transporta i skladištenja. Ratarska proizvodnja je veliki izvor biomase, ali u praksi je uobi?ajeno da se žetveni ostaci (slama, kukuruzovina, suncokret…) spaljuju, što je najgore rešenje. U vo?arsko-vinogradarskoj proizvodnji u toku rezidbe vinograda i vo?njaka javlja se kao sporedni produkt ... Read More »

Cvetni pojas značaj u organskoj proizvodnji

zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje

Cvetni pojas – Postavljanje cvetnih zaštitnih pojaseva je jedna od zna?ajnih agrotehni?kih mera- preventivnih mera u suzbijanju bolesti, šteto?ina i korova u organskoj proizvodnji. Cvetni pojasevi su trake širine 1-2 m sa mešanim jednogodišnjim i višegodišnjim aromati?nim i drugim korisnim biljkama ili samoniklim vrstama. One se seju (sade) oko polja ili u kulturu na svakih 50-100m , jer je to ... Read More »

KONVERZIJA zemljišta za organsku proizvodnju

ipard iskustva

KONVERZIJA zemljišta – Organska proizvodnja je mogu?nost uzgoja na velikim površinama koje se ne obra?uju u našoj zemlji. Centralna i isto?na Srbija imaju dobre uslove da ožive sela, uz stvaranje dobre infrastrukture. Razvoj turizma ?e obezbediti ve?u potražnju za proizvodnju organske hrane.Cena organski uzgojenih proizvoda je od 30 – 50% viša od klasi?no uzgajanih poljoprivrednih proizvoda, ali tržište se širi ... Read More »

Biljke štite u organskoj poljoprivredi

paštrnak povrće zaštitna

Biljke štite – Svi smo svesni ?injenice da živimo u veoma zaga?enoj okolini, tako da smo postali osetljivi i na sam pomen hemijskih preparata za zaštitu biljaka.  U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sinteti?ki pesticidi i herbicidi. Ve? duži niz godina na ceni je “neprskana hrana”. Za zaštitu bilja se koriste uglavnom biljni preperati i naj?eš?e se koriste kao preventivna ... Read More »

Pšenica organska proizvodnja u našim uslovima

pšenica organska spelta razmena sumpor nužan

Pšenica organska proizvodnja / pšenica spada u najzna?ajnije gajene biljne vrste. U svetskim razmerama, pored pirin?a, pšenica se najviše koristi u ljudskoj ishrani. Pšeni?nim hlebom se hrani preko 70% svetskog stanovništva. U konvencionalnoj proizvodnji, u Srbiji, pšenica se gaji na 500-550 hiljada hektara. Površine pod organskom proizvodnjom pšenice u 2010. godini iznosile su 234 ha, odnosno 5% od ukupne površine ... Read More »