Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi (page 7)

konkursi

IPARD program stiže tokom 2017. godine

ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II

IPARD program – za slede?u godinu prva pla?anja. Pove?anjem broja zaposlenih u Upravi za agrarna pla?anja stvaraju se uslovi za raspisivanje prvih poziva. Krajem ove godine se o?ekuje i prijem prvih biznis planova. Proizvodnja mleka: Poljoprivredna gazdinstva s 20 do 300 mle?nih krava      Investicije u izgradnju / rekonstrukciju i / ili u opremu: za štale za krave, uklju?uju?i opremu ... Read More »

IPARD problemi sa dobijanjem sredstava

ipard problemi

 IPARD problemi – U Srbiji se o?ekuje raspisivanje konkursa za sredstva iz IPARD-a krajem ove godine. Dobijanje para od banke, prihvatljivost ulaganja, nedostajanje izjava o poreklu ili poslovnih planova… Ako se pogledaju iskustva Hrvatske, ?iji su poljoprivrednici prošli kroz ovaj program i sve teško?e u prijavljivanju i sprovo?enju, i kod nas bi, kao i kod suseda, velika prepreka mogle biti – pare. ... Read More »

Konkurs za kupovinu zemljišta – Prosperitati

konkursi

Konkurs za kupovinu zemljišta – Fondacija Prosperitati je raspisala konkurs za kupovinu zemljišta. Cene poljoprivrednih zemljišta su vrlo razli?ite u Vojvodini. U okolini Subotice cena kvalitetnog obradivog zemljišta se kre?e oko 8-10 hiljada eura po hektaru. U drugim mestima Vojvodine najmanje 5-6 hiljada eura treba platiti za jedan hektar. U Banatu u Tordi ili Mužlji 5-6 hiljada eura traže za ... Read More »

Podsticaji za poljoprivredu – Pravilnik

uprava za agrarnao plaćanja

Podsticaji za poljoprivredu – Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapre?enje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura. Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapre?enje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura, vrste podsticaja, uslovi i na?in ostvarivanja prava na podsticaje, kao, obrasci ... Read More »

Konkursi za imaoce dvojnog državljanstva – Prosperitati

konkursi

Konkursi – Prosperitati.  RASPISAN DRUGI KRUG KONKURSA FONDACIJE PROSPERITATI – Upravo je objavljen drugi krug konkursa Fondacije Prosperitati, raspisano je 5 konkursa, putem kojih se izme?u ostalog pruža podrška za kupovinu zemlje, razvoj turizma, kao i za pokretanje biznisa. Ovi konkursi su raspisani sa ciljem da se mladi zadrže i prosperiraju na rodnoj grudi. Konkursna dokumentacija ?e se zajedno sa zahtevom ... Read More »

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II

IPARD izrada biznis plana – Prilikom apliciranja za bespovratna sredstva kroz IPARD program – poljoprivredni proizvo?a? mora imati izra?en biznis plan kojim potvr?uje ekonomsku isplativost investicije koju planira da realizuje. Za investicije koje ne prelaze 50.000 evra, potrebno je izraditi jednostavan poslovni plan usaglašene forme sa IPARD agencijom. U uvodnom delu plana se navode osnovne informacije o podnosiocu zahteva i predmetu ... Read More »

IPARD sredstva za Srbiju sledeće godine ?

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva

IPARD sredstva – Kad god da se raspiše prvi poziv za IPARD program u Srbiji, pa bilo to i dogodine (pre toga teško će moći), za one koji nameravaju da se prijave na konkurse važne su dve stvari. Prva je da vide da li se njihova gazdinstva, s obzirom na kapacitete koje imaju, uklapaju u ovaj evropski fond ili pak ... Read More »

IPARD raskid IPARD Ugovora, prava i obaveze

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi

IPARD raskid IPARD Ugovora u slu?aju kada su sredstva ispla?ena korisniku: Nadležna institucija ?e raskinuti IPARD ugovor ako utvr?ena nepravilnost prelazi 50% ukupne vrednosti projekta (korisnik je postupio suprotno odredbama Pravilnika ili nije ispunio obaveze iz IPARD Ugovora) ili ako je utvr?ena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru, ako korisnik ne podnese Zahtev za isplatu sa svom dokumentacijom zatraženom ili dostavi ... Read More »

IPARD Srbija uslovi za konkurisanje, mehanizacija

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi

IPARD Srbija – Najve?e vrednosti koje IPARD donosi u nacionalne sisteme podrške poljoprivredi su predvidljivost i transparentnost isplate sredstava. Kako podrška poljoprivrednoj proizvodnji svake zemlje zavisi od postotka rasta BDP-a i opšteg napretka nacionalne ekonomije, tako se i poljoprivredni budžet modificira skladno trenutnim okolnostima. Za razliku od nacionalnih sredstava koje se naj?eš?e odre?uju godišnje i gdje je najve?i problem konzistentnost podrške, u slu?aju ... Read More »

IPARD za uzgajivače proizvođače mesa

IPARD za uzgajiva?e stoke i mogu?nosti korištenja sredstava za dalji napredak u proizvodnji. Prihvatljivi troškovi u sektoru mesa unutar IPARD programa. IPARD je program i instrument EU kojim se kroz predpristupne fondove pokušavaju dosti?i evropski standardi u poljoprivredi.On definiše više mera za podršku ruralnom razvoju kao i kriterijume koje je potrebno ispuniti da bi se osigurana sredstva mogla povu?i.Kako program predvi?a samo odre?eni ... Read More »