Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 25)

Agroekonomija

Fadn koncept za bolji uspeh

Danas, kada je aktuelno govoriti o konkurentnosti naših i evropskih poljoprivrednih proizvo?a?a, Srpski poljoprivrednik bi trebalo da se sa njima uporedi. Jedan od na?ina je da vodi svoje knjigovodstvo u skladu sa Sistemom knjigovodstvenih podataka EU (Farm Accountary Data Network – FADN). Opravdanost uvo?enja knjigovodstva, odnosno evidentiranja na gazdinstvu mnogobrojna su, a najzna?ajniji su pra?enje podataka o vlastitom poslovanju, kao ... Read More »

Udruženje ili zadruga kao oblik organizovanja

Zadruga je pravno lice koje sti?e dobit dok je udruženje neprofitna organizacija koja ne može da sklapa komercijalne poslove, ve? prvenstveno služi da svojim ?lanovima pruži potrebnu stru?nu podršku, pravnu pomo?, informacije koje su potrebne ( krediti, grantovi, nove tehnologije proizvodnje, programi usavršavanja i sl. ), kao i da permanentno radi na edukaciji svojih ?lanova kroz seminare, posete specijalizovanim sajmovima ... Read More »

Po meri svojih mogućnosti

PO MERI SVOJIH MOGU?NOSTI – Triput meri jednom seci ! – Izreka koja posebno dobija na zna?aju kada su u pitanju velika ulaganja. Dobra priprema i detaljno planiranje su osnov svake dugoro?ne inve- sticije.Visok iznos uloženog novca i rešenje koje ?e se koristiti više godina dovoljan su razlog da se dobro razmisli u kojoj meri ?e ta investicija biti iskoriš?ena ... Read More »