Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 24)

Agroekonomija

Predžetveno finansiranje dobra mera ili … ?

Predžetveno finansiranje – Država nema dovoljno novca, i to je svima poznato. Iz godine u godinu smanjuju se subvencije, a poljoprivrednici su gotovno hroni?no bez obrtnog kapitala. Jedna od novina, u novembru usvojenog Zakona o finansiranju poljoprivrede, je uvo?enje koriš?enja zaloga na budu?em rodu, kao sredstva za obezbe?enje pozajmice. Ugovor o finansiranju proizvodnje upisiva?e se u Registar ugovora o finansiranju, ... Read More »

Drugi život grozda – produkti za zdravlje i lepotu

Drugi život grozda – Dugo pre nego su savremeni nau?nici analizirali antioksidanse resveratrola i polifenole, flavonoide i prikazali ih kao nau?ne formule, grož?a i vino je bilo  poznato po lekovitim i kozmeti?kim svojstvima.U starih Grka crvena vina mešana su sa  ekstraktima lekovitog bilja i utrljavana na lice i telo kako bi stekli lepu siluetu i svež ten. Tajna pomla?ivanja njegovim ... Read More »

Uprava za agrarna plaćanja – nova adresa

uprava za agrarnao plaćanja

Uprava za agrarna pla?anja – VAŽNO  OBAVEŠTENJE – Od 20. aprila 2015. godine, zahtevi za isplatu podsticajnih sredstava  dostavljaju se poštom na NOVU adresu Uprave za agrarna pla?anja: Bulevar kralja Aleksandra 84 11050 Beograd Li?na dostava zahteva mogu?a je na pisarnici Uprave za zajedni?ke poslove republi- ?kih organa na adresi: Nemanjina 22-26 11000 Beograd Uprava za agrarna pla?anja – nova ... Read More »

Poljoprivredne penzije – sve manji broj osiguranika

Poljoprivredne penzije – U novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine, novina za budu?e poljoprivredne penzionere je da ?e sada doprinose za penzijsko osiguranje upla?ivati samo jedan ?lan porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva.  Naime, vra?ena je odredba iz 2003. godine, a koja je važila do 31. decembra 2010. godine, po kojoj je obavezno ... Read More »

ODRŽIVI razvoj poljoprivrede

ODRŽIVI razvoj – Prezentacija projekta “Organska proizvodnja, koriš?enje biomase i rekultivacija degradiranog zemljišta kao modeli održive poljoprivrede”, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke, održana je u Privrednoj komori Beograda. Rukovodilac projekta, dr Drago Cvijanovi? iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede, rekao je da projekat predstavlja pokušaj da se istakne zna?aj održive poljoprivrede, koja je usmerena na ostvarivanje ravnoteže izme?u tržišne poljoprivrede ... Read More »

Raznolikost je uslov opstanka naše planete

Raznolikost – Prema podatcima organizacije FAO (Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda) u 20. stolje?u došlo je do smanjenja raznolikosti usjeva za 75%, a danas 30 vrsta osigurava 90% kalorija u našoj prehrani, od ?ega polovinu ?ini pšenica, kukuruz i riža. U usporedbi s tim, ?ovjek je tijekom povijesti koristio ?ak 7.000 biljnih vrsta u svojoj prehrani! Ovakve drasti?ne ... Read More »

Etanol pomaže ratarima -čuva cenu kukuruza

Etanol – Tržište kukuruza: proizvodnja ameri?kog etanola održava cene. Prema USDA (Ministarstvo za poljoprivrednu SAD), 131 Mt, tj. 35% ameri?ke proizvodnje kukuruza i 13% svetske proizvodnje namenjeno je proizvodnji etanola u Sjedinjenim Ameri?kim Državama u 2014/15. Ovo tržište je na taj na?in postalo za nekoliko godina odlu?uju?e na tržištu kukuruza.  Tokom 2014, zahvaljuju?i globalnoj tražnji održana je prerada kukuruza u ... Read More »

Fadn koncept za bolji uspeh

Danas, kada je aktuelno govoriti o konkurentnosti naših i evropskih poljoprivrednih proizvo?a?a, Srpski poljoprivrednik bi trebalo da se sa njima uporedi. Jedan od na?ina je da vodi svoje knjigovodstvo u skladu sa Sistemom knjigovodstvenih podataka EU (Farm Accountary Data Network – FADN). Opravdanost uvo?enja knjigovodstva, odnosno evidentiranja na gazdinstvu mnogobrojna su, a najzna?ajniji su pra?enje podataka o vlastitom poslovanju, kao ... Read More »

Udruženje ili zadruga kao oblik organizovanja

Zadruga je pravno lice koje sti?e dobit dok je udruženje neprofitna organizacija koja ne može da sklapa komercijalne poslove, ve? prvenstveno služi da svojim ?lanovima pruži potrebnu stru?nu podršku, pravnu pomo?, informacije koje su potrebne ( krediti, grantovi, nove tehnologije proizvodnje, programi usavršavanja i sl. ), kao i da permanentno radi na edukaciji svojih ?lanova kroz seminare, posete specijalizovanim sajmovima ... Read More »

Po meri svojih mogućnosti

PO MERI SVOJIH MOGU?NOSTI – Triput meri jednom seci ! – Izreka koja posebno dobija na zna?aju kada su u pitanju velika ulaganja. Dobra priprema i detaljno planiranje su osnov svake dugoro?ne inve- sticije.Visok iznos uloženog novca i rešenje koje ?e se koristiti više godina dovoljan su razlog da se dobro razmisli u kojoj meri ?e ta investicija biti iskoriš?ena ... Read More »