Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 21)

Agroekonomija

IPARD program i troškovi njegove primene

IPARD program ?e ponuditi sredstva za razvoj poljoprivrede, ali postoje troškovi koje ne?e mo?i poljoprivrednici da pla?aju sredstvima iz IPARD programa. Tr?šk?vi koji n??? biti prihv?tl?ivi u ?kviru IP?RD II pr?gr?m? su slede?i: P?r?zi, ukl?u?u?u?i p?r?zn? d?d?tu vr?dn?st; C?rin? i uv?zn? d?žbin?, ili n?k? drug? d?žbin?; Kup?vin?, z?kup ili lizing z?ml?išt? i p?st????ih ?b??k?t?, b?z ?bzir? n? t? d?li ?? ... Read More »

DOMAĆE kobasice i dobar alat za njih CLAIR

DOMA?E kobasice – Zima je godišnje doba slavlja i veselja. Svinjokolji su po?eli, prave se doma?e šunke i kobasice. Kobasice su rado vi?ene na trpezi. Potrebno je pravo majstorstvo spremiti smesu za kobasice, dobro ih odimiti, pravilno spremiti da sazru.Treba spomenuti da je mast tradicionalan i nužan sastojak u kobasici, jer pomaže u vezanju razli?itih sastojaka i sudeluje u stvaranju ... Read More »

Cene hrane na svetskom tržištu – izveštaj FAO

Cene hrane beleže pad od 18% u odnosu na godinu pre, prema FAO indeksu.  Cene hrane glavnih roba padaju u novembru,  osim še?era. FAO indeks cena žitarica beleži pad za 2,3%,  cene padaju zbog povoljnih uslova žetve u SAD-u, najve?em svetskom proizvo?a?u i izvozniku kukuruza Cene biljne nafte ( biodizela ) padaju za 3,1% od oktobra, uz pomo? nižih cena ... Read More »

HOLANDIJA zemlja čuda ili zemlja pametnih, vrednih ljudi

HOLANDIJA  zemlja ?uda Da se podsetimo starog teksta iz 2014. godine. Poljoprivredom u Zemlji lala bavi se samo oko 68.000 ljudi, ali njen agrar i prera?iva?i 2014. su izvezli robu za 79 milijardi evra. Srpska poljoprivreda i prehrambena industrija 2013. su izvezli za 2,1 milijardu evra. Koliki je to domet možda najbolje svedo?i podatak da je vrednost izvoza holandskog agrara ... Read More »

ZEMLJIŠTE i našoj deci da ostavimo zdravo

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za ?ove?anstvo.Služi za obezbe?enje hrane i pre?iš?avanje vode, na njemu se ?uvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbe?uje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizi?ke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve manje plodna i gube ... Read More »

IPARD – iskustvo naših suseda u korištenju sredstava

IPARD – iskustvo naših suseda – Srbiji , koja je status kandidata za ?lanstvo u EU stekla još u martu 2012. godine, stoje na raspolaganju sredstva iz IPARD fonda u sedmogodišnjem obra?unskom razdoblju Evropske unije (2014–2020), a o?ekuje se da prvi konkursi budu raspisani u toku 2016. godine. Koje su to pouke koje Srbija može izvu?i iz iskustva Hrvatske , ... Read More »

Poljoprivreda zahteva znanja iz ekonomije

Poljoprivreda zahteva ume?e ekonomije, pored znanja gajenja biljaka, stoke … Potrebno je voditi evidenciju troškova i prihoda jer bez toga nemate realne pokazatelje svoga poslovanja. Zna?aj pra?enja poslovanja male farme. o Vo?enje knjiga je potpuno zanemareno na farmama o Farmeri možda ne prepoznaju koje koristi donosi ova dodatna aktivnost koja je prili?no ne povezana sa svakodnevnim prakti?nim poslom koji obavljaju ... Read More »

DELTA AGRAR investira i unapređuje svoje poslovanje.

DELTA AGRAR investira i unapre?uje svoje poslovanje. U vo?njaku imanja Podunavlje u ?elarevu pušten je u rad novi pogon sa linijama za pretkalibriranje i pakovanje jabuka. Ova instalacija poslednje generacije unapre?uje ponudu najve?eg zasada u Evropi. Predkalibrator francuskog proizvo?a?a Maf Roda, jednog od najboljih u svetu, omogu?uje precizno sortiranje jabuka i formiranje najrazli?itijih vrsta pakovanja, u rinfuzi, kutijama, drvenim ili ... Read More »

Nove tehnologije u poljoprivredi za 21. vek

Nove tehnologije – Nastoje?i da odgovori na sve ve?e globalne potrebe za hranom i reši problem zaga?enja prirodne sredine, poljoprivredni sektor ulazi u digitalnu eru. Poljoprivrednici u Evropskoj uniji sve više koriste nove tehnologije kako bi proizvodili ve?u koli?inu proizvoda boljeg kvaliteta uz manju upotrebu poljoprivrednih inputa i manje zaga?enje životne sredine. Nove tehnologije pre prihvataju i uvode u proizvodnju ... Read More »

IPARD Srbija korisnici i uslovi finansiranja

IPARD Srbija  korisnici i uslovi – Po?etak koriš?enja IPARD sredstava u Republici Srbiji bi?e zna?ajan za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji. EU fondovi namenjeni poljoprivredi pove?a?e se za nekoliko desetina procenata, a sredstva namenjena ruralnom razvoju i do nekoliko puta. Sredstva namenjena investicionoj podršci zna?ajno se uve?avaju i podsti?e se razvoj poljoprivrede i njena priprema za ozbiljnu utakmicu na jedinstvenom tržištu ... Read More »