Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 21)

Agroekonomija

Mlekara u vlasništvu proizvođača mleka – zadrugara

Mlekara u vlasništvu proizvo?a?a mleka – Osnovni princip je otkup svih ponu?enih koli?ina mleka, zatim redovna isplata, ulaganje u razvoj, pa tek onda sticanje profita. Impresivno je videti kapacitete Mlekare Celje u selu Medloga okružene šumom i zelenim livadama. Neupu?eni bi mogli pomisliti da se radi o lepo ure?enim hotelskom prostoru visoke kategorije. A ?lanove Društva agrarnih novinara iz Novog ... Read More »

Beli luk sa Balkana je bolji nego uvozni

Beli luk sa Balkana. Naši poljopšrivrednici se re?e odlu?uju na uzgoj belog luka, tako je i u okruženju. Pro?itajte iskustvo o uzgoju belog luka na Konjuhu – Bosna i Hercegovina je bogata prirodnim resursima i potrebno je ulagati u poljoprivrednu proizvodnju, te na taj na?in unaprijediti ekonomski prosperitet male “dejtonske države” na Balkanu. Dokaz da BiH itekako raspolaže prirodnim resursima, ... Read More »

Banca Intesa najbolji farmeri dobili vredne nagrade

Banca Intesa proglasila je pobednike tre?eg godišnjeg konkursa Intesa Farmer, izbora za najbolje poljoprivredne proizvo?a?e u kategorijama povrtarstvo, ratarstvo, vo?arstvo i sto?arstvo. Prema odluci stru?nog žirija za pobednike konkursa Intesa Farmer 2015 izabrani su ] Zoran Šašaroga iz mesta Jaša Tomi? u kategoriji Intesa Ratar, Predrag Vidi? iz Gospo?inaca u kategoriji Intesa Povrtar, Sergej Vuja?i? iz Vrbasa u kategoriji Intesa ... Read More »

Biomasa šansa za uštedu energije u Srbiji

Biomasa šansa – U okviru me?unarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike,  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.  Cilj Projekta je održivo koriš?enje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za koriš?enje u energetske svrhe u Republici Srbiji. ... Read More »

AXEREAL ulaže u razvoj poljoprivrede u Srbiji

kompanija sanders

AXEREAL – Poljoprivreda je grana privrede koja može da nam obezbedi zna?ajan devizni priliv. Strane kompanije rado dolaze da investiraju u poljoprivredni sektor u Srbiji. Jedna od najve?ih kompanija u Evropi u oblasti agrara AXEREAL, iz Francuske, je odlu?ila upravo da preuzme silose u Temerinu . Danas, 24. septembra u 16 sati ?e biti predstavljanje vrednosti komapnije na konferenciji za ... Read More »

Soja prinos ove godine donosi profit ?

Soja prinos ove godine je smanjen zbog dugotrajne suše. Da li se ove godine zaradilo ili .. Naš saradnik, ekonomski analiti?ar Vojislav Mirkov, nakon detaljne analize troškova u proizvodnji pšenice i suncokreta, stavio je „pod lupu” soju. Zabeleženi su direktni i indirektni troškovi. Me?u mašinskim radovima ili troškovima koji obuhvataju agrotehniku je devet stavki, gde je i trošak prevoza. Naš ... Read More »

PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?

PDV U POLJOPRIVREDI . Porez na dodatu vrednost ( PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obra?unava i pla?a na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije druk?ije propisano. Poljoprivrednik poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru ... Read More »

Navodnjavanje polja uz pomoć sunca i robota

Navodnjavanje polja Mobilni robotizovani solarni generator, projektovan u Institutu Mihajlo Pupin je savremeni automatizovani ure?aj za proizvodnju elektri?ne energije na bazi koriš?enja svetlosne energije sunca, namenjen individualnim korisnicima, odnosno manjim i srednjim potroša?ima elektri?ne energije, kao alternativno sredstvo snabdevanja energijom.  Da je navodnjavanje rak-rana srpske poljoprivrede dobro je znano, a i ovo vrelo i suvo leto svakodnevno nas je opominjalo ... Read More »

DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

DEKALB Živi na njivi

DEKALB Inovativni centar – Poljoprivrednici se odlu?uju za setvu onih kultura koje daju najve?e prinose, samim tim i prihod. SM Agrar je na svojim parcelama se odlu?io za DEKALB hibride kukuruza i nije pogrešio. Tokom tri dana se pored Sportskog aerodroma E?ka održava ” DEKALB inovativni centar” gde se predstavljaju Monsanto Serbia, Timac Agro Balkans i BASF – najbolje od ... Read More »

IPARD mogućnost za dalji razvoj poljoprivrede

IPARD program podrške daljeg razvoja poljoprivrede u Srbiji kre?e 2016. godine. Pruži?e se mogu?nost izgradnje, opremanja i unapre?enja prera?iva?kih objekata, nabavke opreme i mehanizacije. Procedura je stroga i mora se poštovati da bi se mogao dobiti povrat dela uloženih sredstava, nakon završetka investicije .Pro?itajte šta sve IPARD program podržava da bi ste mogli planirati. Unapre?enje prerade i plasmana proizvoda od ... Read More »