Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 21)

Agroekonomija

Poljoprivredne penzije, kako ih steći ili …

Poljoprivredne penzije se za sada stiču samo po godinama života, jer je obavezno poljoprivredno osiguranje počelo 1.1.1986. godine, podseća Saša Drčelić, direktorka filijale PIO fonda u Pančevu. To znači da još nismo stigli dotle da bi neko imao pravo na penziju samo na osnovu poljoprivrednog osiguranja, čak ni na prevremenu starosnu penziju. Kako Saša Drčelić, iz PIO fonda u Pančevu, ... Read More »

IPARD za uzgajivače proizvođače mesa

gasovi stala origano ipard za tehnika izđubravanja konkurs opremanje

IPARD za uzgajivače stoke i mogućnosti korištenja sredstava za dalji napredak u proizvodnji. Prihvatljivi troškovi u sektoru mesa unutar IPARD programa. IPARD je program i instrument EU kojim se kroz predpristupne fondove pokušavaju dostići evropski standardi u poljoprivredi.On definiše više mera za podršku ruralnom razvoju kao i kriterijume koje je potrebno ispuniti da bi se osigurana sredstva mogla povući.Kako program predviđa samo određeni broj ... Read More »

Vinogradarski registar upis preko 10 ari

Vinogradarski registar – Pozivamo još jednom poljprivredna proizvo?a?e grož?a da se upišu u Vinogradarski registar, predajom popunjenog Zahteva za upis u Vinogradarski registar (VV1 obrazac) Koji dobijaju uz dokumentaciju za obnovu registracije od uprave za trezor. Ujedno obaveštavamo proizvo?a?e grož?a da je zakonom o vinu predvi?ena obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno fizi?kih lica i preduzetnika koji proizvode grož?e ... Read More »

Energetska efikasnost – cela zima za 170 eura !!

Energetska efikasnost – stigao je sneg, temperature dostižu minus 10 stepeni C !! Grejanje objekata zahteva veliku sumu novca i mnogi se brinu kako ?e “izgurati” zimu. Gradnjom energetski efikasne ku?e troškovi grejanja Vašeg doma ne?e prelaziti 200 eura godišnje. Zvu?i neverovatno ? Energetska efikasnost je vrlo važna, a u budu?nosti ?e biti još i važnija. Da bi se postigla ... Read More »

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu – duga?ak naslov za suštinsko pitanje naše poljoprivrede – ho?e li naši poljoprivrednici uspeti da zaštite pravo na zemlju naših predaka? Ulaganja u poljoprivredu su uslov opstanka na tržištu koje priznaje samo profit – njegovo veli?anstvo novac ! Generacije su obra?ivale naše njive, ulagale i ubirali plodove teškog rada. Došlo ... Read More »

IPARD deo je program LEADER i LAG-ovi

IPARD Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog podru?ja je mera IPARD programa koja ?e se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017. godine. Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera. Predvi?eno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, iz nacionalnih fondova i privatnog sektora. Najzna?ajniji mehanizam za sprovo?enje LEADER-a na lokalnom nivou bi?e ... Read More »

HOLANDIJA zemlja čuda ili zemlja pametnih, vrednih ljudi

HOLANDIJA  zemlja ?uda Da se podsetimo starog teksta iz 2014. godine. Poljoprivredom u Zemlji lala bavi se samo oko 68.000 ljudi, ali njen agrar i prera?iva?i 2014. su izvezli robu za 79 milijardi evra. Srpska poljoprivreda i prehrambena industrija 2013. su izvezli za 2,1 milijardu evra. Koliki je to domet možda najbolje svedo?i podatak da je vrednost izvoza holandskog agrara ... Read More »

ZEMLJIŠTE i našoj deci da ostavimo zdravo

Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za ?ove?anstvo.Služi za obezbe?enje hrane i pre?iš?avanje vode, na njemu se ?uvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbe?uje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizi?ke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve manje plodna i gube ... Read More »

Poljoprivreda zahteva znanja iz ekonomije

Poljoprivreda zahteva ume?e ekonomije, pored znanja gajenja biljaka, stoke … Potrebno je voditi evidenciju troškova i prihoda jer bez toga nemate realne pokazatelje svoga poslovanja. Zna?aj pra?enja poslovanja male farme. o Vo?enje knjiga je potpuno zanemareno na farmama o Farmeri možda ne prepoznaju koje koristi donosi ova dodatna aktivnost koja je prili?no ne povezana sa svakodnevnim prakti?nim poslom koji obavljaju ... Read More »