Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 20)

Agroekonomija

Nove tehnologije u poljoprivredi za 21. vek

Nove tehnologije – Nastoje?i da odgovori na sve ve?e globalne potrebe za hranom i reši problem zaga?enja prirodne sredine, poljoprivredni sektor ulazi u digitalnu eru. Poljoprivrednici u Evropskoj uniji sve više koriste nove tehnologije kako bi proizvodili ve?u koli?inu proizvoda boljeg kvaliteta uz manju upotrebu poljoprivrednih inputa i manje zaga?enje životne sredine. Nove tehnologije pre prihvataju i uvode u proizvodnju ... Read More »

Mladi lideri DELTA HOLDING

Mladi lideri DELTA HOLDING – Do 26. oktobra apsolventi i diplomci sa razli?itih fakulteta mogu da se prijave na online konkurs za 4. generaciju Mladih lidera Delta Holdinga na adresi mladilideri.rs. Mladi lideri je program Delta Holdinga koji zapošljava mlade ekonomiste, tehnologe, inženjere… bez prethodnog radnog iskustva. Nakon procesa selekcije, najbolji kandidati prolaze jednogodišnji pla?eni program u razli?itim ?lanicama i ... Read More »

Setva pšenice KALKULACIJA pravi izbor sorte

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Setva pšenice KALKULACIJA- optimalni rok za setvu je do 31. oktobra, svako kašnjenje predstavlja manju šansu za dobar prinos. Setva u novembru zahteva pove?anje koli?ine semena za 5%, zatim za 10%. Tokom žetve u julu 2015. godine prinosi su bili oko 4.500 kilograma po hektaru. Zasnivanje proizvodnje, seme, ?ubrivo i zaštitna sredstva su zahtevala minimum 80.ooo dinara po hektaru. Cena ... Read More »

Protočna sušara dobro rešenje za mali biznis

Proto?na sušara za mala gazdinstva – Porodi?na firma “Agro integral” predstavila je prototip inovativne sušare za vo?e povr?e i za?insko bilje, kao i biznis modela ruralnog razvoja koji za osnov ima inovativnu sušaru. Ona je višenamesnka, u razli?itim režimima rada može da suši razli?ito vo?e, povr?e i za?insko bilje, i vrlo je fleksibilna u pogledu izvora energije za sušenje, imaju?i ... Read More »

Pelet kao efikasno gorivo za grejanje

Pelet kao efikasno gorivo – Grejanje na pelet beleži veliki porast u Americi i svuda u svetu, pa tako i u Srbiji. Pelet ( pellet ) je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala, a koristi se za grejanje. On predstavlja veoma efikasno gorivo za grejanje, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da ... Read More »

Mlekara u vlasništvu proizvođača mleka – zadrugara

Mlekara u vlasništvu proizvo?a?a mleka – Osnovni princip je otkup svih ponu?enih koli?ina mleka, zatim redovna isplata, ulaganje u razvoj, pa tek onda sticanje profita. Impresivno je videti kapacitete Mlekare Celje u selu Medloga okružene šumom i zelenim livadama. Neupu?eni bi mogli pomisliti da se radi o lepo ure?enim hotelskom prostoru visoke kategorije. A ?lanove Društva agrarnih novinara iz Novog ... Read More »

Biomasa šansa za uštedu energije u Srbiji

Biomasa šansa – U okviru me?unarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike,  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.  Cilj Projekta je održivo koriš?enje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za koriš?enje u energetske svrhe u Republici Srbiji. ... Read More »

Soja prinos ove godine donosi profit ?

Soja prinos ove godine je smanjen zbog dugotrajne suše. Da li se ove godine zaradilo ili .. Naš saradnik, ekonomski analiti?ar Vojislav Mirkov, nakon detaljne analize troškova u proizvodnji pšenice i suncokreta, stavio je „pod lupu” soju. Zabeleženi su direktni i indirektni troškovi. Me?u mašinskim radovima ili troškovima koji obuhvataju agrotehniku je devet stavki, gde je i trošak prevoza. Naš ... Read More »

PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?

ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II

PDV U POLJOPRIVREDI . Porez na dodatu vrednost ( PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Poljoprivrednik poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja ... Read More »

DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

DEKALB Živi na njivi

DEKALB Inovativni centar – Poljoprivrednici se odlu?uju za setvu onih kultura koje daju najve?e prinose, samim tim i prihod. SM Agrar je na svojim parcelama se odlu?io za DEKALB hibride kukuruza i nije pogrešio. Tokom tri dana se pored Sportskog aerodroma E?ka održava ” DEKALB inovativni centar” gde se predstavljaju Monsanto Serbia, Timac Agro Balkans i BASF – najbolje od ... Read More »