Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 20)

Agroekonomija

Slama za gradnju kuće kao izazov i rešenje

Slama za gradnju – Izgradnja ku?a od slame, koju promoviše gra?evinski inženjer Lehel Horvat iz Subotice, za mnoge deluje kao izuzetna ekološka inovacija i atrakcija. ?injenica je, me?utim, da je ovaj na?in gradnje osim što je u najve?oj meri ekološki, ve? davno poznata tehnika širom sveta, te da u Evropi postoji ?ak nekoliko desetina hiljada ku?a sagra?enih na ovaj na?in. U ... Read More »

Sredstva iz IPA programa domaćinstvima u Srbiji

Sredstva iz IPA programa – EU i FAO pomažu 8.000 poljoprivrednih doma?instava u Srbiji. Kako bi se obezbedila pomo? poljoprivrednicima u isto?noj Srbiji, Evropska unija je iz IPA 2014 pretpristupnih fondova odvojila 1,5 miliona evra.  Poljoprivredni proizvo?a?i iz sedam opština u isto?noj Srbiji ?e u narednim mesecima dobiti neke od paketa pomo?i Evropske unije poplavljenim podru?jima u Srbiji. Program pomo?i Evropske ... Read More »

Poljoprivredne penzije, kako ih steći ili …

Poljoprivredne penzije se za sada sti?u samo po godinama života, jer je obavezno poljoprivredno osiguranje po?elo 1.1.1986. godine, podse?a Saša Dr?eli?, direktorka filijale PIO fonda u Pan?evu. To zna?i da još nismo stigli dotle da bi neko imao pravo na penziju samo na osnovu poljoprivrednog osiguranja, ?ak ni na prevremenu starosnu penziju. Kako Saša Dr?eli?, iz PIO fonda u Pan?evu, ... Read More »

IPARD za uzgajivače proizvođače mesa

IPARD za uzgajiva?e stoke i mogu?nosti korištenja sredstava za dalji napredak u proizvodnji. Prihvatljivi troškovi u sektoru mesa unutar IPARD programa. IPARD je program i instrument EU kojim se kroz predpristupne fondove pokušavaju dosti?i evropski standardi u poljoprivredi.On definiše više mera za podršku ruralnom razvoju kao i kriterijume koje je potrebno ispuniti da bi se osigurana sredstva mogla povu?i.Kako program predvi?a samo odre?eni ... Read More »

IPARD II izrada biznis plana uslov refundacije

Biznis plan za IPARD II program RS – Evropska komisija je 20. januara 2015. godine, donela odluku o usvajanju predloga IPARD II programa Republike Srbije i opredelila 175 miliona evra za njegovu realizaciju. Ako ste poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom status i to: fizi?ko lice (uklju?uju?i preduzetnike) i pravno lice (preduze?e) sa manje od 25% kapitala ... Read More »

Vinogradarski registar upis preko 10 ari

Vinogradarski registar – Pozivamo još jednom poljprivredna proizvo?a?e grož?a da se upišu u Vinogradarski registar, predajom popunjenog Zahteva za upis u Vinogradarski registar (VV1 obrazac) Koji dobijaju uz dokumentaciju za obnovu registracije od uprave za trezor. Ujedno obaveštavamo proizvo?a?e grož?a da je zakonom o vinu predvi?ena obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno fizi?kih lica i preduzetnika koji proizvode grož?e ... Read More »

Energetska efikasnost – cela zima za 170 eura !!

Energetska efikasnost – stigao je sneg, temperature dostižu minus 10 stepeni C !! Grejanje objekata zahteva veliku sumu novca i mnogi se brinu kako ?e “izgurati” zimu. Gradnjom energetski efikasne ku?e troškovi grejanja Vašeg doma ne?e prelaziti 200 eura godišnje. Zvu?i neverovatno ? Energetska efikasnost je vrlo važna, a u budu?nosti ?e biti još i važnija. Da bi se postigla ... Read More »

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu – duga?ak naslov za suštinsko pitanje naše poljoprivrede – ho?e li naši poljoprivrednici uspeti da zaštite pravo na zemlju naših predaka? Ulaganja u poljoprivredu su uslov opstanka na tržištu koje priznaje samo profit – njegovo veli?anstvo novac ! Generacije su obra?ivale naše njive, ulagale i ubirali plodove teškog rada. Došlo ... Read More »

IPARD deo je program LEADER i LAG-ovi

IPARD Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog podru?ja je mera IPARD programa koja ?e se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017. godine. Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera. Predvi?eno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, iz nacionalnih fondova i privatnog sektora. Najzna?ajniji mehanizam za sprovo?enje LEADER-a na lokalnom nivou bi?e ... Read More »