Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija (page 10)

Agroekonomija

Zakup zemljišta na 30 godina za investitore

uredba konkursi za opremu

Zakup zemljišta – KOMISIJA za davanje suglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede i zaštite okoline, objavila je Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na teritoriju Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava ... Read More »

Organski način proizvodnje – uslovi i termini

konkurs organska organska

 Organski na?in proizvodnje je veliki izazov za proizvo?a?e. U Evropi je zna?aj te proizvodnje dostigao potrošnju u milijardama eura. U Austriji 19% proizvodnje u poljoprivredi poti?e sa gazdinstava koji poštuju pravila organske proizvodnje. Šta je potrebno ispuniti, koje uslove, da bi ste postali proizvo?a? organske hrane. 1. Šta je to serti?kat?  Potvrda ovlaš?ene organizacije, institucije da je proizvod, proces ili usluga ... Read More »

Savetovanje ” Dobar dan domaćine ” drugi dan

Savetovanje u Novom Sadu – drugi dan savetovanja je stavio u fokus gajenje uljarica u Srbiji . Velike su mogu?nosti pove?anja površina gajenja suncokreta, soje i uljane repice. Tržište EU godišnje uvozi više od  80 miliona tona soje ( uglavnom iz SAD i Južne Amerike – GMO soja) . SAD je najve?i svetski proizvo?a? – ?ak 50% svetske proizvodnje. Naša ... Read More »

Dobar dan domaćine – 9-10. februar 2017. godine

ledena

Dobar dan doma?ine – prvi dan. Više od 1.500 poljoprivrednika je posetilo Savetovanje “Dobar dan doma?ine” na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Glavne teme su bile: Novi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu Vojvodine, stanju useva pšenice, svetsko tržište i cene pšenice, bolesti mladih izdanaka pšenice, uzgoju konoplje, sirka, uslovima za dobijanje sredstava iz IPARD-a. Konkursi za dalje unapre?enje poljoprivrede ove ... Read More »

Život na selu – siguran prinos DEKALB

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana

Razvoj naših sela je garant bolje budu?nosti društva. Uspeh koji ostvaruju mladi poljoprivrednici je za pohvalu. Da bi to uspeli potrebno je da primene nove tehnologije,  poseju kvalitetno seme i dobar urod ne?e izostati. Prinosi kukuruza viši od 14 tona po hektaru su rezultat snage semena.   Seme koje Vam pruža sigurnost  prinosa  DEKALB   Read More »

Dobar dan domaćine – Novi Sad, 9 i 10. februar 2017.

IPARD za mlade kalendar povrtarstva

Dobar dan doma?ine – Novi Sad.  Prilika da se poljoprivre-dnici upoznaju sa novostima iz primene nauke u agraru. Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada organizuje Savetovanje “Dobar dan doma?ine” 9 i 10. februara 2017.   Predstavi?e se na?ini uzgoja spelte i sirka – manje zastu-pljenih sorti na našim poljima. Profesori sa Poljoprivrenog fakulteta iz Novog Sada ?e ukazati na mogu?nosti daljeg ... Read More »

Voćarstvo u Srbiji – analiza isplativosti investiranja

mreže novi zasadi voća rak korena zaštita

Vo?arstvo u Srbiji – pove?anje površina pod plantažama vo?a je znak da proizvo?a?i pronalaze put do ostvarenja profita uzgojem vo?a. Ulaganja po hektaru su velika, 15 – 30.000 eura i zato je potrebno uraditi analizu tržišta,  uporediti troškove i prihode, analizirati konkurenciju …  Slede?i tekst SWOT analize Vam može pomo?i -autor je  Zorica Zdravkovi?, savetodavac za agroekonomiju. SWOT analiza sektora ... Read More »

ALLTECH – inovacije na tržištu hrane vodenih organizama

Alltech Coppens

ALLTECH – Coppens International otkrio proboj u inovacijama u ishrani vodenih organizama za 2017. Uklju?ivanje ve?eg broja Alltech rešenja za ishranu nudi uzbudljiv napredak na tržištu hrane za vodene organizme [HELMOND, Holandija] – U Coppens International, kompaniji u okviru Alltech koja je vode?i provajder rešenja za ishranu vodenih organizama na me?unarodnom nivou, su tokom 2016. godine bili veoma zauzeti. Otkad su ... Read More »

Po meri svojih mogućnosti u investicije

po meri traktori

 PO MERI SVOJIH MOGU?NOSTI – Triput meri jednom seci ! – Izreka koja posebno dobija na zna?aju kada su u pitanju velika ulaganja. Dobra priprema i detaljno planiranje su osnov svake dugoro?ne investicije.Visok iznos uloženog novca i rešenje koje ?e se koristiti više godina dovoljan su razlog da se dobro razmisli u kojoj meri ?e ta investicija biti iskori – š?ena ... Read More »

Pravo na zemlju svima jednako dostupno ?

IPARD za mlade kalendar povrtarstva

Pravo na zemlju – Biljna proizvodnja u neravnopravnom položaju u odnosu na sto?arstvo, poru?ili farmeri. Predlažu da se uspostavi sistem agro-dizela, ukinu akcize na gorivo… – Državno poljoprivredno zemljište ne treba izdavati po pravu pre?eg zakupa ve? bi trebalo omogu?iti svima da idu ravnopravno na licitaciju. Na taj na?in bi država imala znatno ve?i priliv sredstava po tom osnovu i ... Read More »