Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Čađava pegavost lista u organskom uzgoju voća

Čađava pegavost lista u organskom uzgoju voća

?a?ava pegavost lista . Prouzrokova? ?a?ave pegavosti lista i krastavosti plodova ( Venturia inaequalis ) , prisutan je u našoj zemlji, redovno se javlja svake godine i predstavlja najzna?ajniji parazit jabuke.Štete od ove bolesti mogu biti velike, gde osim smanjenja prinosa, umanjuje i kvalitet plodova.Zbog principa na kojima se zasniva organska proizvodnja, ograni?enosti izbora i na?ina delovanja dozvoljenih pesticida u borbi protiv ove bolesti jabuke, treba krenuti od preventivnih mera. Jabu?njak mora biti podignut na odgovaraju?em lokalitetu i zato treba birati terene gde nema zadržavanja vazdušnih masa, gde je provetravanja dobro, što ?e zna?ajno olakšati zaštitu od bolesti i šteto?ina.

Zemljište u organskoj proizvodnji mora biti dobrog kvaliteta, sa odgovaraju?im sadržajem organske materije i što povoljnijih fizi?kih i hemijskih osobina, što omogu?ava pravilan rast i razvoj i odgovaraju?u bujnost stabala jabuke.

?a?ava pegavost lista u organskom uzgoju vo?a

Rezidba je tako?e veoma važna u kontroli V. inaequalis, jer se uspostavlja ravnoteža izme?u vegetativnog porasta i rodnosti , a teži se ka uspostavljanju poželjne umerene bujnosti vo?ke. Razmak sadnje, za savremene guste zasade jabuke, u organskoj proizvodnji treba da je nešto ve?i u odnosu na konvencionalne i integralne zasade, radi olakšane zaštite. Što se ti?e sortimenta u organskoj proizvodnji jabuke preporu?uje se sadnja tolerantnih sorti. Sorte Topaz, Red Topaz i Santana predstavljaju potencijalno dobre sorte za organsku proizvodnju, jer poseduju V f gen tj. gen otpornosti, tako?e imaju dobru sposobnost ?uvanja i kvalitet.

Za razliku od konvencionalne i integralne proizvodnje, u organskoj proizvodnji vo?a nije dozvoljena upotreba sinteti?kih hemijskih sredstava. Osnovna tehnologija suzbijanja V. inaequalis u organskoj proizvodnji zasniva se na upotrebi fungicida na bazi bakra, sumpora i kre?nog sumpora. Bakarni i sumporni preparati deluju preventivno i ?esto je potreban velik broj tretiranja tokom vegetacije, što je u suprotnosti sa principima organske poljoprivrede. Pojava r?aste prevlake, izazvane primenom bakra, je veliki problem u organskoj proizvodnji jabuke. Jedan od na?ina smanjenja pojave r?aste prevlake je zamena bakra drugim materijalima, kao što su sumpor, kalcijum polisulfid ili kalijum bikarbonat. Za razliku od bakra i sumpora koji deluju samo preventivno u suzbijanju V. inaequalis dobro se pokazao i kalcijum polisulfid koji ima i kurativno dejstvo.Kao zamena bakra i sumpora u organskoj proizvodnji u suzbijanju V. inaequalis veoma se dobro pokazao kalijum bikarbonat.

 Dipl.ing.polj. Svetlana Šu?evi?