Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Čađava krastavost jabuke i kruške, velika štete

Čađava krastavost jabuke i kruške, velika štete

kruska

?a?ava krastavost

?a?ava krastavost jabuke i kruške.  Prozrokova? ove bolesti je fitopatogena gljiva Venturia inaequalis. Ovaj patogen se razvija na listu, cvetu i plodu. Održava se u opalom liš?u i po?etkom vegetacije askospore se sa prvim kišama osloba?aju i raznose putem vetra. Pri temperaturi od 20-25 *C dovoljno je da list bude vlažan 9 sati da bi došlo do primarne infekcije, a ovaj patogen se kasnije širi sa zaraženih na zdrave biljne organe tokom vegetacije putem drugog tipa spora (konidije).

   Simptomi se mogu javiti i na najmla?im listovima, usled ?ega se oni suše i propadaju, a isto se dešava i sa cvetovima ukoliko dodje do infekcije.

   Ovo oboljenje se karakteriše svetlo sme?im i maslinasto mrkim pegama na listu.

   Zaraza ploda može da nastupi od zametanja do berbe. Infekcija mladih plodova je naro?ito štetna, pošto se oni deformišu i javljaju se karakteristi?ne kraste po njima.

Dipl. ing. vo?arstva i vinogradarstva

Biljana Milosavljevi?

 ?a?ava krastavost jabuke i kruške, velika šteta

?a?ava krastavost je ekonomski zna?ajno oboljenje kruške. U ja?em intenzitetu se javlja u podru?jima sa obilnim padavinama tokom leta. V.pyrina parazitira samo krušku.

Simptomi su prisutni na svim zeljastim organima. Na listovima pege su mrke okrugle i obrazuju se i sa lica i sa nali?ja. Rane infekcije obi?no prouzrokuju opadanje liš?a. Na mladim plodovima pege se prvo pojavljuju u predelu ?ašice a kasnije zahvataju i ostale delove ploda. Plodovi zaraženi po zametanju opadaju a kasnija zaraza prouzrokuje deformacije ploda a tkivo obi?no puca u okviru pega i tu se naseljavaju sekundarni paraziti. Na mladarima se formiraju prišti?i koji pucaju i formiraju se rak rane ali parazit ne prodire duboko u tkivo.

Biologija: Parazit se tokom zime održava u prezimelom liš?u i u rak ranama. Askospore sazrevaju u rano prole?e. Najve?i broj askospora sazreva u vreme cvetanja, mada period izbacivanjatraje znatno duže 6-8 nedelja. Dužina vlaženja liš?a i temperatura potrebni za ostvarenje infekcije sli?ni su kao kod V. inequalis Prema ovom parazitu uglavnom su osetljive skoro sve komercijalne sorte krušaka

Suzbijanje: Uglavnom se koriste fungicidi koji se koriste i za zaštitu jabuke vode?i ra?una da su neki od njih fitotoksi?ni za pojedine sorte krušaka. Preventivnu zaštitu treba po?eti od faze zelenog vrha pupoljka i ponavljati u intervalu 7-10 dana. Ukoliko se infekcija ve? ostvarila koristiti preparate sa kurativnim dejstvom najkasnije 4 dana posle ostvarivanja infekcije

 dipl.ing.Ružica ?uki?

PSSS Jagodina

Preporuka PIS Vojvodina

Za dane vikenda se najavljuju padavine koje ?e stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokova?a ?a?ave krastavosti kruške (Venturia pirina). U cilju zaštite plodova i listova neophodna je primena fungicida Antracol WP 70 (propineb) u koncentraciji 0,2%.

Tretman odraditi pre najavljenih padavina

 foto pixabay,com