Sunday, 22 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Čačanska bestrna sorta kupine je isplativa

Čačanska bestrna sorta kupine je isplativa

?a?anska bestrna

?a?anska bestrna sorta

?a?anska bestrna – Ovo je vode?a sorta kupine u Srbiji. Doma?a je sorta, a stvorena je u Institutu za vo?arstvo u ?a?ku, roditelji su joj Dirksen Thornles i Blek Satin.

Prošlih godina su proizvo?a?i bili (ne) zadovoljni cenom od 60-70 dinara po kilogramu i mnogi sada kr?e svoje plantaže. Ove godine cena je bila bliyu ceni maline!! Možda bi trebalo da još jednom razmisle, jer uz prinos do 15 tona/ha može biti isplativa.

?a?anska bestrna – Ovo je poluuspravna, bestrna sorta. Bujna je i formira od ?etiri do pet izdanaka.

Plodovi sazrevaju od poslednje tre?ine jula do kraja avgusta. Plodovi su veoma krupni (preko 9 gr), izduženog cilindri?nog oblika, sjajno crne boje, dobrog kvaliteta. Odli?ne je transportabilnosti. Plodovi se koriste za potrošnju u svežem stanju, smrzavanje kao i za druge vidove prerade.

Redovna agrotehnika, umerena rodnost i pravovremeni momenat berbe uti?u na poboljšanje kvaliteta plodova ove sorte.

?a?anska bestrnasorta kupine je isplativa

Najrodnija je sorta kupine a prinosi se ?esto kre?u i preko 25 t /ha. Veliki potencijal rodnosti, otpornost prema niskim temperaturama i otpornost prema najznacajnijim bolestima kupine uticali su da ova sorta postane vode?a u svim rejonima gajenja kupine.

Gaji se u špalirskom sistemu sa rastojanjem izmadu redova 3m a u redu izmedu žbunova 1.5m ( 2250 biljaka po hektaru). Gust sklop kao i ostavljanje veceg broja izdanaka po žbunu ( zbog velike rodnosti a slabijeg kvaliteta plodova kad prerodi potrebno je ostavljati najviše 3 izdanka po žbunu) nije dobar zbog slabije cirkulacije vazduha, osvetljenosti i kretanja mehanizacije.

Prerodjavanje dovodi do lošijeg kvaliteta plodova, a slabija provetrenost u zasadu do poja?anog napada gljivi?nih oboljenja naro?ito truleži ploda. Neravnomerno sazrevanje i prelazak iz crne u crvenu boje ploda nakon berbe najveci je nedostatak ove sorte.

Redovna agrotehnika, umerena rodnost i pravovremeni momenat berbe uti?u na poboljšanje kvaliteta plodova ove sorte.