Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Briketi od organskog otpada – biomase sa njiva, iz voćnjaka

Briketi od organskog otpada – biomase sa njiva, iz voćnjaka

Briketi od organskog otpada – Veoma je mali procenat upotrebe odba?ene biomase kao alternativnog energenta, pre svega zbog visokih troškova transporta i skladištenja. Ratarska proizvodnja je veliki izvor biomase, ali u praksi je uobi?ajeno da se žetveni ostaci (slama, kukuruzovina, suncokret…) spaljuju, što je najgore rešenje. U vo?arsko-vinogradarskoj proizvodnji u toku rezidbe vinograda i vo?njaka javlja se kao sporedni produkt velika koli?ina odba?ene loze i grana. Odba?ena biomasa se redovno spaljuje, ?ime se energija prosipa, a sredina opet zaga?uje. Jedno od rešenja je i briketiranje odba?ene biomase, ?ime se dobija isplativi alternativni energent.

BRIKETARA

Briketara je hidrauli?na presa namenjena za sabijanje biomase koja kasnije može da se upotrebi kao ogrev. Druga namena je izrada podloga za proizvodnju rasada (jiffi briketi).

Briketi od organskog otpada – biomase sa njiva, iz vo?njaka

 HIDRAULI?NA JEDNOSTRUKA PRESA (HJP-80)

je prva verzija prese manjeg kapaciteta i namenjena je za izradu briketa za sopstvene potrebe i prodaju drugim licima. Briket se izra?uje kapacitetom od 50-70 kg/sat, sa pre?nikom Fi 70 mm. Upravljanje mašinom je bazirano na mikrokontroleru ATMEL, a prikaz operacija i dijagnostika vrši se na sinoptiku LE diodama i dvorednim LC displejom sa po 16 karaktera.

HIDRAULI?NA TANDEM PRESA (HTP-200)

je drugi tip prese kapaciteta 180-200 kg/sat i namenjena je za komercijalnu proizvodnju briketa. Briket je dimenzije Fi 70 mm. Specifi?nost ovog modela je da se briket presuje na obe strane hidrauli?kog klipa (nema povratnog praznog hoda u radu). Mašina ima dva sistema za doziranje pužnim dodava?em. Dok se na jednoj strani vrši presovanje, na drugoj strani cilindra se vrši doziranje materijala. Upravljanje mašinom je bazirano na mikrokontroleru ATMEL, a prikaz operacija i dijagnostika se vrši na sinoiptiku LE diodama i dvorednim LC displejem sa po 16 karaktera.

Detaljnije informacije se mogu dobiti od proizvo?a?a ?ije se briketare koriste širom Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, a duplo su jeftinije od uvoznih.

ELTUS d.o.o. Niš, 18000, ul. Dušana Popovi?a 110,

tel: 018 274 710, 018 236 296,

 Sistemi briketiranja i peletiranja biomase u Srbiji

     Srbija obiluje veoma velikom koli?inom biomase, gde se odre?ena koli?ina može iskoristiti u termoenergetske svrhe. Najefikasniji na?in upotrebe biomase u termoenergetske svrhe je preko proizvodnje peleta ili briketa, ?ime se dobija proizvod koji je ekološki prihvatljiv i koji sadrži energiju koja je bliska vrednosti mrkog uglja.

     Prose?na kalori?na vrednost za pelete koje se dobijaju od drvene biomase-drvene pelete je >19 MJ/kg, dok za pelete koje se dobijaju od biomase koja je nastala od ostataka poljoprivredne proizvodnje poljo-privrednih peleta energetska vrednost je od 13 do 18 MJ/kg, u zavisnosti od vrste poljoprivredne biomase (kukuruzovina, sojina sa?ma, ostaci od uljarica…) i od na?ina proizvodnje peleta.

     Po klasifikaciji sistema za obnovljive izvore energije – OIE, prema ekonomskoj isplativosti, upotreba biomase radi dobijanja peleta/briketa koje se mogu koristiti u termoenergetske svrhe je najisplatljiviji vid Obnovljivih Izvora Energije. U pitanju je obnovljiv izvor energije koji koristi ligno-celulozne ostatke kao resurse iz proizvodnih aktivnosti, koji se odnose na:

  1.     Proizvode dobijene aktivnostima u oblasti šumarstva (piljevina iz prerade drveta…)
  2.    Ostatke dobijene aktivnostima u oblasti šumarstva (strugotine i grane drve?a…)
  3.    Proizvode od poljoprivrede (slama, kukuruzovina, ljuska suncokreta, silosna prašina…)

Peleti i briketi

      Proizvodnja peleta i briketa je u ekspanziji. Briketi su ve?ih dimenzija. Tipi?ne dimenzije drvenih briketa su: pre?nik 60 -100 mm, a dužina 20 -200 mm. Zbog svoje relativno velike dimenzije briketi nisu pogodni za male i srednje kotlove sa automatskim doziranjem, za razliku od peleta. Briketi su pogodni za kotlove i ložišta sa ru?nim loženjem. Zbog svoje težine i dimenzija briketi su skloniji lomljenju i mrvljenju od peleta. Iz tog razloga su peleti interesantniji kao gorivo. Peleti mogu biti koriš?eni u malim kotlovima sa automatskom regulacijom, pošto se doziranje goriva može regulisati.

  U nekoliko zemalja Evrope tako?e postoje proizvodaci opreme:Andritz – Austrija, Larus Impianti – Italija, Salmatec –Germany, SG Strojirna – ?eška Republika, Sweden Power Chippers Ab – Švedska.

     Princip proizvodnje peleta je isti. Pelete bi trebalo proizvoditi iz ?istog drveta, ali to nije obavezno. Medutim, uobi?ajena praksa je da se peleti proizvode bez dodatka vezivnog sredstva (lepkova ili smola). Tehnologija proizvodnje peleta treba da ispuni osnovne uslove kvaliteta proizvoda, a to je otpornost na lomljenje i trunjenje pri skladištenju i transportu.

     Neke evropske zemlje gde se peleti troše u velikoj koli?ini, usvojile su vrlo detaljne standarde po pitanju kvaliteta peleta (Švedska, Austrija, Nema?ka). Peleti mogu biti proizvedeni iz drvnog otpada koji je ?isto drvo, a mogu biti proizvedeni sa aditivima, ali oni moraju zadovoljiti zahteve po pitanju maksimalnog sadržaja štetnih materija. Peleti treba da imaju deklaraciju sa specifikacijom, tako da je cena peleta na tržištu ve?a ako je sirovina za pelete ?cisto drvo.

     Vlasni?ka struktura postoje?ih fabrika za pelete u Srbiji i onih planiranih za izgradnju je mešovita. Neke fabrike su u zajedni?kom vlasništvu doma?e i strane firme, neke su u potpunosti ili strane ili doma?e. Tehnologije primenjene za proizvodnju drvenih peleta u ovim preduze?ima su uglavnom iz Evrope. Medutim manji proizvo?a?i, doma?a preduze?a I preduzetnici, obi?no nabave polovnu opremu evropskog proizvo?a?a ili kinesku opremu, pošto je ova znatno jeftinija.

PSSS NIŠ

Koci? Svetlana, dipl.ing.poljoprivrede