Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Breskvin smotavac ima četiri generacije

Breskvin smotavac ima četiri generacije

Breskvin smotavac – predstavlja najzna?ajniju šteto?inu breskve i nektarine. Prisutan je u svim zasadima breskve u Srbiji. Gusenice prve i druge generacije ošte?uju mladare i zelene plodove. Tre?a i ?etvrta generacija ošte?uje plodove breskve u fazi sazrevanja i smanjuju tržišnu vrednost ploda, berba može da bude smanjena i do 50%.

Prva i druga generacija su zna?ajne u rasadnicima i mladim
Let leptira druge generacije po?inje krajem juna, gusenice ove generacije ošte?uju mladare ili plodove. Ulaze u mlad plod pored peteljke ploda, na mestu dodira dva ploda, ploda i lista ili ploda i grane.
zasadima. Gusenice se hrane plodom breskve, šljive, kruške, dunje i kajsije. Na površini ploda gde se gusenica ubušuje, ostaju izgrizotine, izmet i smoloto?ina. U zrelim plodovima gusenice prave hodnike pune izmeta, koji se proširuju prema koštici. Oko ulaznog otvora naseljavaju se gljive prouzrokova?i truljenja plodova. breskve, smotavac ošte?uje i plod dunje, u jednom plodu može biti nekoliko gusenica, dok u plodu jabuke se nalazi samo jedna gusenica.

Breskvin smotavac ima ?etiri generacije

Breskvin smotavac prezimi kao odrasla gusenica u gustom, prljavobelom hibernakulumu, koji se nalazi na skrivenim mestima na stablu. Prvi leptiri prezimljuju?e generacije izle?u krajem aprila-po?etkom maja, a intenzivan let nastaje u tre?oj dekadi maja i traje do po?etka jula. Leptiri lete u ve?ernjim satima. Ženka polaže jaja pojedina?no , na nali?je vršnih listova ili vrhove mladara. Plodnost ženke se kre?e od 20-100 jaja. Mlade gusenice se sa lista kre?u prema mladaru, gde se ubušuju, kre?u se niz mladar, buši hodnik kroz njegovu sredinu, a na ulazni otvor izbacuje crvoto?inu. ošte?eni mladari venu, žute, suše se u dužini od oko 10 cm, a na mestu gde se gusenice napustile mladar ostaje smoloto?ina. Ako nema dovoljno hrane, gusenica izlazi iz mladara i prelazi u drugi. Jedna gusenica može da ošteti tri do sedam mladara.

Let leptira druge generacije po?inje krajem juna, gusenice ove generacije ošte?uju mladare ili plodove. Ulaze u mlad plod pored peteljke ploda, na mestu dodira dva ploda, ploda i lista ili ploda i grane. Na plodovima se, pored izmeta javlja i smola, u jednom plodu može biti više gusenica. Breskvin smotavac godišnje ima tri potpune i ?etvrtu nepotpunu generaciju, a leptiri su prisutni u vo?njaku od po?etka maja do polovine septembra. Let leptira je razvu?en i generacije se preklapaju. Vreme suzbijanja mora se odrediti za svako podru?je posebno, na osnovu pra?enja leta leptira. S obzirom da breskvin smotavac ima više generacija godišnje, opasnost od leptira traje cele godine, o ?emu se mora voditi ra?una kod organizovanja zaštite.

Obi?no se prvo tretiranje izvodi sredinom ili krajem maja, a rokovi slede?ih prskanja kao i njihov broj zavise od dužine delovanja insekticida koji se koriste i vremena sazrevanja plodova.

Koriš?ena literatura: Biljni lekar

 savetodavac: Slavica Stojki?

 foto poxabay.com