Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Botritis je veoma opasna bolest grozda

Botritis je veoma opasna bolest grozda

Botritis – opasna bolest grozda. Osobine parazita – Rasprostranjena svuda gde se uzgaja vinova loza. Jedna je od tri ekonomski zna?ajna parazita vinove loze. Najve?e štete su u podru?jima sa vlažnom i toplom klimom.

Siva plesan je tipi?na bolest vinove loze, bolest “visokog stadija”, tj. javlja se kudikamo ja?e u bujnim vinogradima (špalir), dok je u starim vinogradima na “kolac” nešto slabijeg intenziteta.

Parazit se naseljava u grozdic vrlo rano, odmah nakon cvetanja. Me?utim, u tom razdoblju ona je saprofit, jer živi na Grozdu na mrtvim odba?enim ostacima cvetova (prašnici, kapice). Ovi ostaci se zadržavaju u grozdi?ima (ako je loše vreme, slabo se “?iste”) i gljiva se naseljava na njih. To se ne vidi, ali je bitno da je gljiva prisutna u grozdi?ima koji nastavljaju rasti. Tek kasnije kada se grozdic zatvore, gljiva postaje parazit i prodire u peteljke, petelj?ice i bobice. Pred zrenje dolazi faza “sive” plijesni koja se lako uo?ava. Me?utim, po?etak plesni je naseljavanje gljive na ostacima cvetova nakon cvetanja.

Simptomi – U rano prole?e mogu biti inficirani mladi pupoljci koji potamne i osuše se. Tako?e i cvet može biti zaražen, a zatim i da se osuši. Na ovaj na?in se stvaraju rehuljavi grozdovi. Najzna?ajniji simptomi su u razdoblju od šarka do berbe. Kod belih sorti se na bobicama pojavi pega otvoreno-mrke, a u crvenih sorti crvenkaste boje.

 Botritis je opasna bolest

Na lastarima siva trulež izaziva izbeljavanje kore, koja se razlikuje od simptoma koje izaziva eskorioze u boji (žu?i lastari) i može biti napadnut gornji dio lastara.

Najkarakteristi?ni su na bobicama u vrijeme zrenja grož?a. Na bobicama se pojavljuje sivo-mrka plesan, od koje se pokožica razmekšava i lako skida. Parazit brzo obuhva?a celi groz i prelazi na susedni. U vlažnim uslovima, napadnute bobice prekriva siva, bu?asta navlaka. Oboleli grozdovi mogu biti i slepljeni. Zahva?ene bobice vrlo brzo propadaju (2-3 dana). Ako u vreme zaraze nastupi suša napadnuti grozdovi se mumificiraju.

Za 20 godina rada Hemoslavija je razvila odnose uzajamnog povjerenja sa svojim kupcima i sa dobavlja?. Poverenje je izraženo kroz pošten pristup prema trgovinskim partnerima i ispunjavanje obe?anog. Ako je potreban siguran partner – to smo mi. U našoj ponudi imamo preko 5000 artikala.

U slu?aju suvog i lepog vremena od šarka do berbe, na grož?u se može razviti tzv. “Plemenita trulež”. Ošte?ena pokožica ploda omogu?uje poja?anu transpiraciju, što dovodi do pove?anja koncentracije še?era i poja?ane sinteze nekih aromatskih materija. Kod ove truleži nema bu? navlake, ve? se bobice malo sasušuje, pa su grozdovi izgleda suvarka. Od ovakvog grož?a se dobiva kvalitetno vino, dok je od plesnivog grož?a vino je bez boje, lošeg ukusa i kvaliteta.

Botritis je opasna bolest grozda

Mere zaštite –

Suzbijanje se provodi u ?etiri termina:

  1. odmah nakon cvetanja

  2. pred zatvaranje grozda

  3. u šaranju ili omekšavanju bobica

  4. 3-4 nedelje pred berbu

????????

????????????? [%]

????????

RONILAN DF

0,1

????? ????? ???????

COLLIS

0,04

????? ????? ???????

CANTUS

0,1-0,12

???? ????????? ?????? ? ? ??????

SWITCH 62,5 WG

0,08

? ?????? ? 3-4 ?????? ???? ?????

CHORUS 75 WG

0,05

? ?????? ? 3-4 ?????? ???? ?????

?etiri prskanja s kvalitetnim preparatima osigura?e zdravo grož?e i u vrlo lošim godinama za vinogradare.

 Važno je voditi ra?una o slede?em:

   saditi manje osetljive sorte (sorte zbijenog grozda su osetljivije)

   saditi vinograd okrenut u smeru duvanja naj?eš?ih vetrova

  • Redovito suzbijati grož?ane moljce

  • Za suzbijanje peronospore i crne pegavosti primenite fungicide pred cvetanje i nakon cvetanja koji dodatno deluju i na sivu plesan (RIVAL WP i FORUM STAR)

  • Potrebno je skidati liš?e oko grozdova

  • Potrebno je uklanjati zaperke

  • ?ubrenje treba izbalansirati

  • Vinograd održavati ?istim od korova

Ljubiša ?or?evi?, dipl.ing. zaštite bilja

Botritis – opasna bolest grozda.