Monday, 22 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Borovnica podizanje zasada, troškovi, isplativost

Borovnica podizanje zasada, troškovi, isplativost

Borovnica  podizanje zasada. Nova mogu’nost za ostvarivanje stabilnih prihoda je gajenje borovnica. Proizvodnja voća raste na svetskom tržištu, veća je i potrošnja jer zdravstvene pogodnosti voća su razlog za sve veću tražnju na tržištu. Ulaganje u zasad borovnice po hektaru može iznositi od 25 – 28.000 eura ! To podrazumeva primenu svih neophodnih agrotehničkih mera, kvalitetan ( zdravstveno siguran) sadni materijal,  sistem za navodnjavanje, ograda oko zasad.

Prema kalkulaciji koja se pravi pre početka donošenja odluke za sadnju videćete da investicija postaje isplativa u 5. godini – tada ostvarujete značajan prihod i povrat svih dotad uloženih sredstava. Tokom perioda od 2 -3. godine gajenja borovnice beležite male prihode koji pokrivaju samo troškove nege, zaštite, branja plodova i njihov transport. Pravi prihod se dešava u 4. godini gajenja i prihod može  biti i preko 20.000 eura po hektaru.

Možete koristiti kredite koje potpomaže Ministarstvo poljoprivrede – sa kamatom od 3% i početi sa mnjim površinama pod zasadom. Tako bi mogli da počnete sa 3.000 m2  i da sukcesivno svake godine ili svake druge godine povećavate površine pod borovnicom. Ona se sadi i gaji za dve generacije koja ostaje na gazdinstvu.

Na svetskoj berzi cene borovnice momentalno su  od 3 -3,50 eura/kg ( pakovane u plastične korpice od 125 grama ).

Borovnica – podizanje zasada, troškovi, isplativost

ULAGANJE U PODIZANJE ZASADA BOROVNICE

Priprema zemljišta i podizanje ograde

A. TROŠAK RADA
1. Priprema  terena 
2. Umetanje i širenje strugotine
3. Označavanje smera reda
4. Ostali radovi
UKUPNO: 500,00 eura

B. TROŠKOVI RADA MAŠINA
1. Rukovanje i čišćenje terena 
2.  transport strugotine 
3.  oranje
4. tanjiranje.  

5. drljanje
6.izvlačenje brazde 
7. Prevoz stubova i žica  
UKUPNO: 1.135,00 eura

V. TROŠAK MATERIJALA
1. strugotina 
2. NPK đubriva kg / ha  
UKUPNO: 1.350,00 eura

G. TROŠKOVI KAPITALA
1. Predviđeno ograđivanje sistem “ključ u ruke”, tj. 16 eura po
stubu sa ugradnjom svih elemenata (univerzalni pletivo, zatezači i
bodljikava žica)
UKUPNO: 3.000,00 eura

D. OSTALI TROŠKOVI
1. Pedološki i agrohemijska analiza tla
UKUPNO: 50,00 eura

REKAPITULACIJA
A. Troškovi rada                      500,00
B. Trošak mašina                  1.135,00
V. Troškovi materijala       1.350,00
G. Kapitalni troškovi         3.000,00
D. Ostali troškovi                      50,00
UKUPNO:                               6,035.00

Zasnivanje zasada

A. TROŠAK RADA
1. Priprema sadnica za sadnju 
2. Radni dan  
3. Rezanje grančica
4. Ručno zalivanje sadnice (2x)
5. Rasturanje min. đubriva (3x)  
6. Plevljenje (3x)
7. Popunjavanje praznih mesta 
UKUPNO: 1,220.00

B. TROŠKOVI RADA MAŠINA
1. Prevoz sadnica i min. đubriva
2. Prskanje (3x) 
3.Međuredna obrada (3x)  
4. Dovoz vode za navodnjavanje (2x) 

UKUPNO: 640,00

V. TROŠAK MATERIJALA

1. Sadnice cca  2.300
2. Supstrat borovnice 
3. Đubrivo azot kg / ha  
4.Kočići za razmeravanje
UKUPNO: 13.035,00

G. TROŠKOVI KAPITALA
1. Planirana instalacija sistema”kap po kap” s ugrađenim sistemom
automatsko navodnjavanje
UKUPNO: 7.500,00

D. OSTALI TROŠKOVI
1. Nadzor i stručna pomoć radni dan 
UKUPNO: 200,00

REKAPITULACIJA
A. Troškovi rada                   1.220,00
B.Trošak rada mašina           640.00
V. Troškovi materijala     13.035,00
G. Kapitalni troškovi          7.500,00
D. Ostali troškovi                    200,00
UKUPNO:                             22.595,00

 Za jedan hektar zasađene visokožbunaste borovnice treba Vam 28.630 eura.

Više informacija možete naći u besplatnoj brošuri Ministarstva poljoprivrede koju su sačinili eminentni stručnjaci OVDE

foto pixabay.com

Borovnica – podizanje zasada, troškovi, isplativost