Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Boranija priprema za setvu, uzgajanje, berba

Boranija priprema za setvu, uzgajanje, berba

boranijaBoranija je biljka toplih krajeva, pa samim tim i u našim uslovima ima povec?ane zahteve za toplotom. Optimalna temperatura za nicanje boranije je oko 22°C. Pri temperaturama višim od 35°C i nižim od 6°C boranija odbacuje cvetove.

Boranija ima velike zahteve za svetlošc?u u prvim fazama rasta, kada zasenjivanje dovodi do izduživanja biljaka. Sorte boranije koje se kod nas gaje uglavnom su sorte kratkog dana i zato se najbolje uzgajaju u prolec?e i u jesen. S obzirom na to da se sorte boranije razlikuju po zahtevima za svetlošc?u, kao i ?injenica da su odrasle biljke boranije manje osetljive na nedostatak svetlosti, može se zaklju?iti da se boranija uspešno može gajiti kao me?uusev.

Boranija može da podnese kratkotrajnu sušu, ali je izraženo osetljiva na vazdušnu sušu, posebno u vreme cvetanja. Višak vode u vazduhu i zemljištu uti?e na produživanje vegetacije.

Boranija može da uspeva i na vec?im nadmorskim visinama, a neke sorte kod nas mogu se gajiti i na visini do 1 300 metara iznad nivoa mora.

Dužina vegetacije kod boranije, u zavisnosti od sorte iznosi od 55 do 65 dana. Prose?na dužina pojedinih faza je sledec?a:

Faze:                                                                                      Broj dana:

setva – nicanje                                                                           5  – 15

nicanje – cvetanje                                                                 30  – 35

cvetanje – zametanje mahune                                               7

zametanje mahune – tehnološka zrelost                     12  – 16

Osnovna podela sorti boranije je na osnovu na?ina i visine rasta, pri ?emu razlikujemo niske (30 – 60 centimetara), ?esto nazivane i industrijske, i visoke koje se se isklju?ivo gaje u domac?instvima za korišc?enje u svežem stanju, i moraju da se gaje uz potporu. Za toplu preradu bolje je koristiti žute sorte, pri ?emu se tako?e vodi ra?una o boji semena unutar mahune.

Boranija priprema za setvu, uzgajanje, berba

Boranija u odnosu na druge mahunarke ima vec?e zahteve u pogledu plodnosti zemljišta. Za prolec?nu setvu jesenja obrada se izvodi u jesen, na dubini 30 centimetara, a pred setvuzemljište se kultivira i priprema za setvu. Za letnju (kasnu) setvu, kada je boranija naknadna kultura, posle skidanja predhodne kulture primenjuje se letnje oranje na 18 centimetara, a zatim površinska, predsetvena priprema. Boranija u plodoredu najbolje uspeva posle korenastog i lukovi?astog povrc?a ili posle strnina.

Boranija sa prinosom od 10 t/ha iznosi iz zemljišta 75 kg azota, 20 kg P2O5, i 70 – 90 kg K2O. Potrebe boranije za ?ubrenjem zemljišta su 60 – 80 kg/ha NPK.

Prihranu treba izvršiti u fazi 3 – 4 prava lista. Istraživanja su pokazala da da primena bakterijalnih ?ubriva za inokulaciju semena kod boranije daje pozitivne efekte.

Kod boranije setva po?inje oko 20. aprila. Naredni rokovi opredeljuju se prema metodi toplotnih jedinica ili metodom „setva posle nicanja“.  Ova druga metoda obavlja se tako što se setva u svakom narednom roku obavlja posle nicanja iz predhodnog roka, sve do kraja maja. Letnja setva po?inje 25. juna i traje do 15. jula. U uslovima navodnjavanja radi obezbe?enja neprekidne berbe boranije iz prolec?ne i letnje setve, seje se svakih 7 – 10 dana od kraja aprila do 10 – 15. jula. Za setvu na razmaku od 50 h 4 – 5 centimetara (sklop od 40 – 50 biljaka/m²) potrebno je 100 – 150 kg semena po hektaru.

Obradu zemljišta tokom vegetacije treba vršiti 2 – 3 puta plitko, s obzirom na plitak korenov sistem boranije.

Mehanizovana berba je jednokratna, obavlja se specijalnim kombajnima ?iji je u?inak 3 – 7 hektara dnevno. Ru?na berba je u dva navrata i tada su prinosi za oko 30% vec?i, ali se pri tome postavlja pitanje ekonomske opravdanosti, s obzirom na to da jedan radnik može da ubere oko 120 – 150 kilograma dnevno.

?uvanje mahuna boranije je ogrsni?eno jer brzo gube vodu, imaju veliki intenzitet disanja i brzo se zagrevaju.

Savetodavac za povrtarstvo

Dipl. Inž Dragan Mijuškovic?

foto:pixabay.com