Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » BOLESTI MRKVE i sredstva zaštite

BOLESTI MRKVE i sredstva zaštite

BOLESTI MRKVE  Pepelnica mrkve ( Erysiphe helracei ) se ispoljava na licu i nali?ju listova i lisnim drškama u vidu bele brašnaste prevlake. Razvoju bolesti odgovara toplo vreme sa velikom vlažnoš?u vazduha.

I u prevenciji ove bolesti treba primenjivati plodored i  uklanjati biljne ostatke, a za setvu koristiti zdravo seme.[/highlight] Hemijska zaštita [/highlight] uklju?uje primenu preparata sa aktivnom materijom difenokonazol, penkonazol, azoksistrobin, piraklostrobi

 Simptomi crne pegavosti mrkve ?iji je izaziva? Alternaria dauci uo?avaju se na liš?u u vidu pega nepravilnog oblika naj?eš?e na ivici lista. Pege se uve?avaju, pove?ava se i njihov broj, pa zahvataju ve?i deo lista. Pege nastaju i na lisnim peteljkama, prstenasto ih obuhvataju i dovode do sušenja listova. Bolest pri ja?em napadu zahvata svo liš?e sem onog u sredini. ?este kiše  pogodoju razvoju bolesti. Prenosi se semenom i zaraženim biljnim ostacima pa uklanjanje biljnih ostataka, setva zdravog  semena, trogodišnji plodored doporinose spre?avanju pojave bolesti.

Od hemijskih preparata u toku vegetacije mogu se upotrebiti preparati na bazi azoksistrobina, hlortalonila ili difenokonazola.

 BOLESTI MRKVE i sredstva zaštite

Cercospora carotae sivomrka pegavost lista mrkve manifestuje se pojavom kružnih pega na listovima ?ija je sredina crna, a ivica mrka. Vrlo brzo pege dobijaju mrku boju i li?e na simptome crne pagavosti ili bakterioze. Razlika je u tome što su ove pege uglavnom udaljene od ivice lista i imaju  blago hloroti?ni oreol. Pege se javljaju i na lisnim drškama. Razvojem bolesti zaraženi listovi propadaju, smanjuje se lisna masa, smanjuje se prinos i otežano je mehanizovano va?enje mrkve. Ostvarivanju infekcije odgovara vlažan list ili  visoka vlažnost, a dužina perioda vlažnja zavisi od spoljne temperature. Zato treba voditi ra?una o navodnjavanju. Gljiva prezimi u biljnim ostacima pa su uklanjanje biljnih ostataka i primena plodoreda važne mere za smanjenje pojave ove bolesti.

Bojana Karapandži?, dipl. ing.polj.

fotopixabay.com

BOLESTI MRKVE 

 Pesak spre?ava širenje bolesti, ubrzano isparavanje vode i preterano zagrevanje korena u trapu. U Nema?koj se umesto peska upotrebljava slama i strugotina. Duž trapa i po vertikali, na svakih 1,5-2 m, mora da se osigura ventilacija, bilo šupljim kerami?kim cevima ili drvenim letvama. ?uvanje u spremištima podrazumeva podno ?uvanje na gomili ili u razastrte slojeve po policama tj stalažno.

Slavica Kodžopelji? dipl.ing.ratarstva

Leave a Reply