Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » BOLESTI luka tokom sezone gajenja

BOLESTI luka tokom sezone gajenja

 

crni lukBOLESTI LUKA i njihovo tretiranje zaštitnim sredstvima. Najzna?ajnije bolesti luka Trulež glavica i lisna pegavost luka (Botrytis allii, B.squamosa, B. cinerea). Štete koje ovaj patogen može pri?initi mogu biti velike a ogledaju se u propadanju lisne mase, što dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta lukovica. B.allii i B.squamosa dovode do pegavosti  lista. Nastaju sitne beli?aste ili žu?kaste pege, ?esto sa oreolom svetlije boje. B. cinerea dovodi do truleži lukovica na polju ili u skladištu. Plodored i uklanjanje biljnih ostataka ili njihovo duboko zaoravanje  su korisne preventivne mere.

 Osnovna zaštita je upotreba zdravog ili dezinfikovanog semena ili sadnog materijala. Posle vadjenja  iz zemljišta arpadžik ili lukovice treba dobro prosušiti na polju. U ?istom dezinfikovanom skladištu unositi samo zdrave i neošte?ene lukovice.

 BOLESTI LUKA tokom sezone gajenja

Plamenja?a luka (Peronospora destructor)

 Ovo je jedna od najštetnijih bolesti luka kod nas, koja može dovesti do velikih gubitaka. U uslovima visoke vlažnosti i pove?ane toplote na liš?u ovih biljaka se može videti sivoljubi?asta prevlaka. Na mestima infekcije lisno tkivo nekrotira pa nastaju kra?e ili duže pege koje se šire od vrha ka osnovi liš?a. Obolelo liš?e po?inje da vene a kasnije se suši. Micelija gljive iz obolelog liš?a prelazi u lukovice i na unutrašnjim ljuspama javljaju se zagasite pege, a u slu?aju sistemi?ne zaraze dolazi do truleži cele lukovice. Prvi simptomi u slu?aju lokalnih infekcija su bledozelene ili žu?kaste ovalne ili izdužene pege razli?ite veli?ine na vršnom delu lista ili cvetonosnog stabla.Zaraženo tkivo nekrotira.Iz lista patogen dospeva i na vrat glavice pa su one u skladištu podložne napadu prouzrokova?a truleži.

 Za gajenje luka treba koristiti ocedno zemljište, a setvu ili sadnju uraditi tako da postoji ve?e rastojanje u redu i izme?u redova, bog boljeg provetravanja. Treba birati sun?ane terene jer brže sušenje lista smanjuje mogu?nost pojave infekcije.

 Obavezna je i primena fungicida. Za suzbijanje plamenja?e luka mogu se primeniti fungicidi na bazi slede?ih aktivnih materija : metalaksil+hlorotalonil, fosetil Al +fenamidon, propineb.Može se koristiti i fungicid Ortiva opti 480 SC ali samo za proizvodnju luka za glavice.

 Crna pegavost luka (Alternaria porri)

 Ovo je zna?ajno oboljenje crnog luka i praziluka i može pri?initi zna?ajne štete pri gajenju ovih biljaka. Na obolelom liš?u nastaju lokalne pege, u po?etku žu?kaste,a kasnije tamnomrke boje izduženog oblika. Razvijaju se po celoj dužini lista ili cvetonosnog stabla. Pege se vremenom uve?avaju, uve?ava se i njihov broj i pokrivaju ve?i deo lisne površine. Tokom vegetacije ostvari se više ciklusa zaraze naro?ito u uslovima ?estih kiša i obilnih rosa.

 Višegodišnji plodored i uklanjanje biljnih ostataka doprinose spre?avanju pojave oboljenja. Od fungicida se može koristiti Ortiva opti, ali samo za proizvodnju luka za glavice.

 R?a luka (Puccinia spp) Ova bolest najve?e štete nanosi pri proizvodnji praziluka i belog luka, a manje na crnom luku. U po?etku se formiraju plikovi crvenkastomrke boje okružene hloroti?nim oreolom. Na listu se kasnije javljaju i plikovi crne boje koji se ?esto pružaju duž nervature lista. Ja?e zaraženo liš?e se suši i opada. Liš?e se može obnoviti ali ipak dolazi do smanjenja mase lukovice i prinosa. Luk treba gajiti u najmanje trogodišnjem plodoredu. Nakon žetve prikupiti i spaliti ostatke da bi se uništio izvor zaraze.

Obratiti pažnju i na ?ubrenje, pošto intenzivna primena azotnih ?ubriva pogoduje ja?em razvoju patogena, pogotovo pri nedostatku kalijuma. Od fungicida se mogu koristiti fungicidi na bazi cirama.

 Izvor: Delta Agrar stru?ni tim

Leave a Reply