Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

Boks za prašenje krma?a – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki ?ak do 20% i uglavnom su posledica ugnje?enja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krma?e se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalu?enja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su :

– da sa?uva prasad u prvim satima i prvim danima od gaženja, ugnje?enja i povre?ivanja od strane krma?a i

– da omogu?i brz i nesmetan rast i razvoj prasadi.

Zaštita prasadi u prvim satima i danima života postiže se razdvajanjem prasadi od krma?e odmah posle prašenja time se spre?ava da krma?a nekontrolisanim spuštanjem na pod ugnje?i ili na drugi na?in povredi prasad. Brz i nesmetan rast i ratvoj prasadi postiže se instalacijom odgovaraju?e opreme u boksu za prašenje. U boksu se odvija prašenje krma?a, ishrana, napajanje krma?e i prasadi. Boksevi za prašenje imaju prose?nu površinu od oko 3,5 do oko 5,0 m2. Jedna od strana boksa je uvek nešto duža. Boks za prašenje krma?a se sastoji iz? uklještenja za krma?u, plasti?nog rešetkastog poda, ograde, pojilice za krma?u, hranilice za krma?u, pojilice za prasad i hranilice za prihranjivanje prasadi.

Boks za prašenje krma?a

EKONOMIK BOKS

boks za prašenjeISV – Subotica

Tel/fax: +381 24 410 0027

www.isv.rs

e-mail: office@isv.rs

Uklještiva? za krma?u zauzima centralni deo boksa i gradi se od 2-4 horizontalne metalne cevi. U donjem delu uklještiva? je širi i njegova širina iznosi oko 70 cm a u gornjem je nešto sužen. Donja cev uklještiva?a treba da je na visini 30 cm od poda boksa što omogu?uje da prasad slobodno pri?u do vimena i onemogu?uje da se krma?a podvu?e pod cev. Na donju cev se postavlja 5-6 kratkih vertikalnih cevi prema podu dužine oko 15 cm. Gornji parovi horizontalnih cevi se sužavaju. U gornjem delu popre?nim cevima uklještiva? se prakti?no zatvara. Ispred uklještiva?a nalazi se korito sa pojilicom, koje treba da se lako vadi i održava u ?istom stanju.

Ograda bokseva je naj?eš?e visine 60 do 75 cm. Ograde su izra?enje od punog materijala. Prednji deo odnosno dve tre?ine od ukupne dužine poda ležišta za krma?e treba da bude pun i sa dobrom toplotnom izolacijom. Zadnji deo poda ležišta je po pravilu rešetkast, što olakšava ?iš?enje i daje potrebnu stabilnost zadnjim nogama krma?a. Sa jedne i sa druge strane ukleštenja nalaze se prostori za prasad što omogu?ava sisanje kod oba položaja tela krma?a. Širina prostora za prasad je 40-70 cm. Ve?i deo prostora služi za boravak i ležanje prasadi, treba da bude dobro termo izolovan i naj?eš?e se pravi u obliku gumenog prekriva?a. Ostali deo poda je rešetkast. U ve?em delu smeštena je grejalica i valov za prihranjivanje prasadi. Pojilice se postavljaju bliže hodniku za ?iš?enje što omogu?ava da se prasad istovremeno navikavaju da izbacuju feces u vlažnom delu u blizini pojilica.

Igor Petrovi?

PSSS Prokuplje

foto ISV

Boks za prašenje krma?a