Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

Bokorenje odlučuje – bokorenje je karakteristična osobina biljaka iz porodice trava, da se granaju iz podzemnog dela stabla. Ukupan broj izdanaka (stabala) koji obrazuje jedna biljka naziva se bokorenje. Bokorenje počinje ubrzo posle prvih pravih listova.  Na jačinu bokorenja najviše utiču

  • kvalitet i krupnoća semena,
  • veličina vegetacionog prostora,
  • temperatura,
  • svetlost,
  • dubina i vreme setve,
  • vlažnost i osobine zemljišta,
  • primena raznih agrotehničkih mera,
  • vrste i sorte žita…

Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

Najpovoljnija temperatura za bokorenje je 5-10 stepeni C. Da bi bokorenje bilo što uspešnije preporučuje se ranija setva kako u proleće tako i u jesen. Dubljom setvom čvor bokorenja se obrazuje dublje, pojavom izdanaka sa veće dubine troši se više hraniva, zbog čega je broj izdana manji. čvor bokorenja obrazovan na manjoj dubini lako strada od mrazeva, tako da setvu treba podesiti da kolence bokorenja leži 1-2 cm. ispod površine zemljišta. Biljke poreklom od krupnijeg semena jače bokore. Povećanjem vegetacionog prostora do izvesne granice intezitet bokorenja je jači.  Sve agrotehničke mere koje pomažu porast i razviće biljaka utiču na jače bokorenje (obrada, đubrenje).

Dipl.ing Svetlana Zlatarić

foto pixabay.com

Tolerantna na bKWS SIRTAKIolesti. Prinosna, srednje kasna sorta. Veoma izraženo bokorenje. Tolerantna na bolesti Fusarium i virus mozaika pšenice.  Sorta dobrog kvaltieta brašna. Odlični rezultati u stresnim uslovima i na lakim zemljistima. Sorta sa osjem.

 Preporuke:Datum setve: Od početka oktobra do sredine novembra

Setvena norma: 350 – 400 semena po metru kvadratnom

Podnosi pojačano djubrenje azotom

foto pixabay.com

Bokorenje  odlučuje