Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

Bokorenje odlučuje o broju klasova pšenice

Bokorenje odlu?uje – bokorenje je karakteristi?na osobina biljaka iz porodice trava, da se granaju iz podzemnog dela stabla. Ukupan broj izdanaka (stabala) koji obrazuje jedna biljka naziva se bokorenje. Bokorenje po?inje ubrzo posle prvih pravih listova.  Na ja?inu bokorenja najviše uti?u

  • kvalitet i krupno?a semena,
  • veli?ina vegetacionog prostora,
  • temperatura,
  • svetlost,
  • dubina i vreme setve,
  • vlažnost i osobine zemljišta,
  • primena raznih agrotehni?kih mera,
  • vrste i sorte žita…

Bokorenje odlu?uje o broju klasova pšenice

Najpovoljnija temperatura za bokorenje je 5-10 stepeni C. Da bi bokorenje bilo što uspešnije preporu?uje se ranija setva kako u prole?e tako i u jesen. Dubljom setvom ?vor bokorenja se obrazuje dublje, pojavom izdanaka sa ve?e dubine troši se više hraniva, zbog ?ega je broj izdana manji. ?vor bokorenja obrazovan na manjoj dubini lako strada od mrazeva, tako da setvu treba podesiti da kolence bokorenja leži 1-2 cm. ispod površine zemljišta. Biljke poreklom od krupnijeg semena ja?e bokore. Pove?anjem vegetacionog prostora do izvesne granice intezitet bokorenja je ja?i.  Sve agrotehni?ke mere koje pomažu porast i razvi?e biljaka uti?u na ja?e bokorenje (obrada, ?ubrenje).

Dipl.ing Svetlana Zlatari?

foto pixabay.com

Tolerantna na bKWS SIRTAKIolesti. Prinosna, srednje kasna sorta. Veoma izraženo bokorenje. Tolerantna na bolesti Fusarium i virus mozaika pšenice.  Sorta dobrog kvaltieta brašna. Odli?ni rezultati u stresnim uslovima i na lakim zemljistima. Sorta sa osjem.

 Preporuke:Datum setve: Od po?etka oktobra do sredine novembra

Setvena norma: 350 – 400 semena po metru kvadratnom

Podnosi poja?ano djubrenje azotom

Bokorenje  odlu?uje